Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura niepodległej Ukrainy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MLNU-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura niepodległej Ukrainy
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia, specjalność filologia ukraińska, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia ukraińska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z historii literatury ukraińskiej XX oraz XXI wieku, życiem i twórczością poszczególnych pisarzy, problematyką ideową oraz osobliwościami artystycznymi utworów literackich

przekazanie wiedzy o zjawiskach historyczno-literackich

zapoznanie z wybranymi tekstami literackimi

przygotowanie do analizy dzieła literackiego

wyrobienie umiejętności interpretacji dzieła literackiego

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

ugruntowana wiedza z przedmiotu „Historii literatury ukraińskiej” (studia I stopnia)

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Pełny opis:

Ukraińska generacja lat. 60. XX w. – zwiastunem ruchów niepodległościowych na Ukrainie II poł. lat. 80. XX w. Wpływ „sześćdziesiątników” na odrodzenie tożsamości narodowej Ukraińców i ich dążeń do utworzenia samodzielnego państwa.

Dyskusja wokół ukraińskiego postmodernizmu. Ujęcie teoretyczne. Cechy charakterystyczne. Specyfika ukraińskiego postmodernizmu. Klasyfikacje pisarzy postmodernistów w literaturze ukraińskiej.

Twórczość Jurija Andruchowycza – pierwszego postmodernisty Ukrainy.

Oksana Zabużko – pierwsza przedstawicielka prozy kobiecej w niepodległej Ukrainie.

Pokolenie lat osiemdziesiątych XX w. („pokolenie konającego totalitaryzmu”) i dziewięćdziesiątych XX w. („pokolenie depresji narodowej”) jako najbardziej jaskrawe generacje epoki „post”.

„Nowela magiczna” jako fenomen ukraińskiej „małej prozy” końca XX w. Nowelistyczna twórczość Wasyla Trubaja, Ołeksandra Denysenki, Ołeksandra Żowny, Wołodymyra Danyłenki, Jurija Gudzia, Ołeksandra Łyszehi, Wołodymyra Mułyka, Оłeha Howdy, Jarosława Łyżnyka i in.

Współczesna ukraińska proza gotycka w świetle tradycji gotycyzmu literackiego na Ukrainie.

Tradycja i nowatorstwo w literaturze ukraińskiej. Twórczość Wasyla Gabora

Ekstremum twórcze kontra tradycyjny dyskurs. O różnych typach narracji we współczesnej literaturze ukraińskiej.

Współczesna proza „wiejska” na Ukrainie. Nowele pisane ”sercem” Kateryny Motrycz.

Transgresja we wspólczesnej literaturze ukraińskiej. Twórczość Ołesia Ulianenki oraz Jewhena Paszkowskiego jako przykład ukraińskiej prozy „noir”.

Literatura:

Р. Б. Харчук, Сучасна українська проза. Постмодерний період, Київ 2008.

­Н. Зборовська, Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків, Львів 1999.

­Т. Гундорова, Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн, Київ 2005.

­20 письменників сучасної України. До 20-ї річниці незалежності України, упоряд. і передм. О. В. Красовицький, Харків 2011.

­Антологія української поезії XX століття: від Тичини до Жадана, упоряд. І. Малкович, Київ 2017.

Lektury obowiązkowe:

­ Ю. Андрухович, Рекреації

­ О. Забужко, Польові дослідження з українського сексу

­ Приватна колекція. Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX cт., упоряд. В. Габор

­ Квіти в темній кімнаті, упоряд. В. Даниленко.

­ Потойбічне. Українська ґотична проза XX ст., yпоряд., вступне слово, бібліограф. відомості Ю. Винничука,

­ В. Габор, Книга екзотичних снів та реальних подій.

­ К. Мотрич, Соняхи.

­ О. Ульяненко, Сталінка.

­ Є. Пагковський, Вовча зоря.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna biografię i twórczość poszczególnych pisarzy ukraińskich, potrafi przypisać ich do konkretnych nurtów literackich

rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy literaturoznawcze

potrafi wymienić kolejne okresy w życiu literackim na ziemiach ukraińskich oraz na emigracji

zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji dzieła literackiego

potrafi dokonać wyboru odpowiedniej metody interpretacyjnej

prawidłowo interpretuje utwór literacki

potrafi wpisać utwór w szerszy kontekst historyczno-kulturowy

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku ukraińskim i polskim

stosuje zdobytą wiedzę we własnych próbach badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów),

- esej

- zaliczenie egzaminu ustnego.

Ocenianie formujące: sprawdzenie znajomości tekstów literackich z kanonu lektur oraz literatury przedmiotu; dyskusja podczas konwersatorium nad analizą tekstów literackich; praktyczne sprawdzenie zdolności wypowiadania się w czasie zajęć konwersatoryjnych oraz umiejętności wyciągania wniosków w procesie interpretacyjnym;

Ocenianie podsumowujące: kolokwium semestralne sprawdzające poziom opanowania wiedzy z zakresu historii literatury ukraińskiej końca XX i początku XXI wieku; egzamin ustny – rozumienie głównych tendencji rozwoju literatury ukraińskiej oraz analiza dzieła literackiego w kontekście epoki historyczno-literackiej

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz, Anastasiia Yaremchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz, Anastasiia Yaremchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.