Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LOG-12
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-ELI
Przedmioty dla programu S1-ELIb
Przedmioty dla programu S1-ELIw
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia – etnolingwistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Nabycie przez studentów elementarnej wiedzy z logiki i metalogiki, a w szczególności z zakresu KRZ (klasycznego rachunku zdań), KRP (klasycznego rachunku predykatów) i RZiR (rachunku zbiorów i relacji). Nabycie umiejętności zastosowania odpowiedniej formalnej aparatury logicznej w analizie zdań i wnioskowań.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu omawia się podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu klasycznego rachunku zdań, rachunku kwantyfikatorów, rachunku zbiorów i rachunku relacji oraz przedstawia się zastosowanie odpowiedniej formalnej aparatury logicznej w analizie zdań i wnioskowań.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1) kategorie składniowe, spójność syntaktyczna

2) język KRZ i KRP, tautologie, metoda zerojedynkowa wprost i nie wprost, zdania analityczne, kontradyktoryczne i syntetyczne

3) wynikanie logiczne i logiczna równoważność, wnioskowanie, schematy niezawodne, wnioskowanie dedukcyjne i różne rodzaje wnioskowań indukcyjnych, entymemat, poprawność formalna i materialna wnioskowania

4) systemy założeniowe i aksjomatyczne KRZ i KRP, dowodzenie twierdzeń (wprost i niewprost)

5) własności metamatematyczne systemów dedukcyjnych: niesprzeczność, pełność, zupełność, rozstrzygalność, niezależność; twierdzenia o dedukcji

6) równość, inkluzja, rozłączność i krzyżowanie się zbiorów (i relacji); dopełnienie, suma, iloczyn, różnica, różnica symetryczna zbiorów (i relacji); podział zbioru; prawa rachunku zbiorów, badanie sylogizmów metodą diagramów Venna; iloczyn kartezjański, relacje binarne, konwers i złożenie relacji; własności relacji, relacje równoważności

Literatura:

B. Stanosz Ćwiczenia z logiki

B. Stanosz Wprowadzenie do logiki formalnej

K. Wieczorek Wprowadzenie do logiki

O. Nawrot - Wprowadzenie do logiki dla prawników

N. Gubareni Logika dla studentów

K. Paprzycka Logika nie gryzie. Samouczek logiki zdań

M. Sieruga Logika dla prawników i nie tylko

W. Patryas Elementy logiki dla prawników

S. Lewandowski et al. Logika dla prawników

L. Borkowski Elementy logiki formalnej

J. Słupecki et al. Logika i teoria mnogości

M. Omyła Logika - wybrane zagadnienia

A. Wojciechowska Elementy logiki i teorii mnogości

W. Marek, J. Onyszkiewicz Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach

T. Batóg Podstawy logiki

W. Wolter, M. Lipczyńska Elementy logiki

A. Grzegorczyk Logika popularna

J. Sobiecki W kręgu logiki

R. Wójcicki Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy

J. Przybyłowski Logika z ogólną metodologią nauk

E. Żarnecka-Biały Mała logika

Mała encyklopedia logiki

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu student:

Zna podstawowe pojęcia logiki formalnej

Potrafi przy użyciu kategorii składniowych określać strukturę logiczną wyrażeń językowych oraz badać ich spójność syntaktyczną

Zna języki logiki formalnej (KRZ, KRP, RZiR) i potrafi interpretować odpowiednie formuły logiczne, jak również tworzyć stosowne formuły reprezentujące dane wyrażenia językowe

Zna i rozumie najważniejsze prawa logiki oraz potrafi sprawdzać, czy dane formuły logiczne są prawami logiki

Rozróżnia podstawowe typy wnioskowań, potrafi ocenić niezawodność i poprawność danych wnioskowań czy też wskazać ewentualne w nich błędy

Potrafi analizować i budować dowody twierdzeń w ramach systemów założeniowych oraz aksjomatycznych

Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia metalogiczne oraz potrafi scharakteryzować w tych kategoriach własności poznanych systemów dedukcyjnych

Potrafi określać zależności między zbiorami czy relacjami oraz własności relacji, a także wykonywać na nich różnorodne operacje

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym: zaliczenie na ocenę na podstawie wejściówek i pisemnego kolokwium;

W semestrze letnim: zaliczenie na ocenę na podstawie wejściówek oraz egzamin pisemny obejmujący materiał z obu semestrów;

(ocena dostateczna od ponad 50%).

Wszystkie prace pisemne odbywać się będą w formie zdalnej albo stacjonarnej zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami władz uczelni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Lipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Lipowska, Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)