Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LJZA-ZU-34
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka zachodnioeuropejskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) na poziomie B2+

zaznajomienie ze słownictwem z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa

ćwiczenie form gramatycznych na poziomie B2+

Nabycie umiejętności używania odpowiedniego rejestru w mowie oraz zapoznanie ze strukturami gramatycznym charakterystycznymi dla języka akademickiego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z ESOKJ

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Pełny opis:

Słownictwo: życie codzienne, prywatne i w pracy/na uczelni/w szkole, zainteresowania, kultura, zwyczaje, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, podróże, przyszła praca, słownictwo związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem, pojęcia gramatyczne, kolokacje, słowotwórstwo

Wymowa: segmenty oraz cechy prozodii języka

Gramatyka: czasy teraźniejsze, przedimki, przyimki, określniki, czasowniki modalne, strona bierna, okresy warunkowe, życzenia, przedrostki, przyrostki, zdania wyrażające, transformacje zdań

Pisanie: listy formalne i nieformalne, aplikacja o pracę, życiorys, notatka służbową (memo), protokół spotkania, raport, oświadczenie prasowe, abstrakt pracy magisterskiej, raport z badań

Literatura:

Podręcznik na poziomie B2+

artykuły z czasopism oraz żródeł online

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

Słuchanie: student rozumie dobrze treść krótkich audycji radiowych, telewizyjnych; bardzo dobrze wszelkie wypowiedzi wykładowcy i innych studentów w grupie; na podstawie odsłuchanych nagrań potrafi wykonać testy (np. wielorakiego wyboru, kończenie zdań, przypisywanie zdań konkretnym rozmówcom), potrafi robić notatki z odsłuchu

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty na tematy związane z kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami, potrafi je krytycznie zanalizować

Mówienie: student potrafi jasno formułować swoje stanowisko na tematy codzienne, biznesowe oraz kulturalne, omówić swoje zainteresowania, brać udział w dyskusjach; student potrafi stosownie reagowac w różnych sytuacjach,

Pisanie: student potrafi napisać list formalny i nieformalny, zażalenie, aplikację o pracę, życiorys, notatkę służbową (memo), protokół spotkania, raport, oświadczenie prasowe

Zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

Posiada podstawową wiedzę na temat wartości i kultury krajów anglojęzycznych

Posługuje się technologiami informacyjnymi

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, możliwe 2 nieobecności w semestrze. Jeśli student opuści 50% lub więcej zajęć w semestrze nie jest klasyfikowany.

- testy zaliczone muszą mieć co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

- zaangażowanie studenta w przygotowanie materiałów i ich terminowe dostarczanie, udział w dyskusjach.

Posiadanie jednego z poniżej wymienionych certyfikatów zwalnia z uczestnictwa w zajęciach, pod warunkiem opanowania słownictwa z zakres językoznawstwa oraz literaturoznawstwa.

CAE, CPE (FCE nie zwalnia z lektoratu!!!)

TOEFL (poziom C1=110pkt.)

TOEIC (880pkt.)

TOLES (HIGHER i ADVANCED)

ILEC

LCCI (poziom 3 i 4, czyli Advanced i Proficiency)

BEC HIGHER

TELC (poziom C1 i C2)

IELTS (6,5-7,0 pkt.),

PEARSON LONGMAN (poziom 4 i 5)

oraz

certyfikat międzynarodowej matury

Kryteria oceniania wg skali stosowanej na UAM:

Poniżej 60% - ndst (2,0)

60% - 69% dostateczny (3,0)

70% -75% dostateczny plus (3,5)

76%-85% dobry (4,0)

86%-90% dobry plus (4,5)

91%-100% bardzo dobry (5,0)

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:

1. Ujęcie i realizacja tematu 25%

2. Bogactwo słownictwa 25%

3. Poprawność gramatyczno-leksykalna 25%

4. Wymowa/Interakcja 25%

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:

Bardzo dobry (5,0)

- całościowe i dogłębne omówienie tematu

- logiczna i spójna wypowiedź

- bardzo duża płynność językowa, potoczystość

- niemal całkowity brak błędów językowych gramatycznych i innych

- bardzo duża poprawność w zakresie fonetyki i intonacji

- swobodne posługiwanie się złożonymi gramatycznie i stylistycznie strukturami językowymi

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały osiągnięte w stopniu pełnym.

Dobry plus (4,5)

- ciekawe i wyczerpujące omówienie zagadnienia

- zróżnicowane słownictwo

- ładna wymowa i prawidłowa intonacja

- złożone struktury gramatyczne

- spójna i logiczna wypowiedź

- sporadyczne błędy gramatyczne lub leksykalne

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały osiągnięte z bardzo drobnymi niedociągnięciami

Dobry (4,0)

- temat omówiony jest wyczerpująco i w pełni odpowiada treści polecenia

- mało istotne błędy językowe (fonetyczne, gramatyczne i stylistyczne)

- dobra interakcja

- trafny dobór słownictwa

- wypowiedź jest dość spójna i logiczna z pewnymi niedociągnięciami

- liczne próby wykorzystania w wypowiedzi ustnej złożonych struktur gramatycznych, w większości udane

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały osiągnięte z nielicznymi brakami

Dostateczny plus (3,5)

- wypowiedź studenta jest mało rozbudowana, temat omówiony pobieżnie, z pominięciem pewnych ważnych aspektów

- błędy gramatyczne, stylistyczne i fonetyczne w niewielkim stopniu zakłócają komunikację językową

- struktura wypowiedzi jest w miarę spójna i logiczna, ale z pewnymi niedociągnięciami

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały osiągnięte z pewnymi błędami i przy częściowym braku spójności w zakresie organizacji wypowiedzi

Dostateczny (3,0)

- student podejmuje próby sformułowania dłuższej wypowiedzi ustnej, ale popełnia liczne błędy gramatyczne, stylistyczne i fonetyczne

- nie potrafi w sposób spójny sformułować wypowiedzi

- użyte słownictwo jest ubogie

- długie przerwy w komunikacji

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały częściowo osiągnięte

Niedostateczny (2,0)

- brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia

- niespełnienie kryteriów dla oceny dostatecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rataszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Dopta, Mateusz Kaszyński, Agata Rataszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Landowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Rachut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)