Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury chińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HISTLC-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury chińskiej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: sinologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

 Przedstawienie dziejów i ewolucji literatury chińskiej na przestrzeni wieków.

 Zapoznanie uczestników zajęć z wybranymi, reprezentatywnymi dziełami poszczególnych epok.

 Powtórzenie i utrwalenie informacji dotyczących rodzajów i gatunków literackich.

 Analiza utworów literatury chińskiej oraz porównanie ich z dziełami literatury zachodniej.

 Zapoznanie studentów z literaturą chińskojęzyczną oraz prezentacja najważniejszych dzieł; przybliżenie chińskiej kultury poprzez literaturę.

 Rozwinięcie umiejętności rozumienia czytanego tekstu oraz przygotowania na podstawie tekstów dłuższej wypowiedzi pisemnej (recenzja, esej, etc.).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

dostarczone przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Demonstracje dźwiękowe i/lub video


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Czytanie wskazanej literatury 40

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 60

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20


SUMA GODZIN 180

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Pełny opis:

Wiadomości wstępne. Literatura do 213 r. p.n.e. (14 h)

Cztery najsłynniejsze opowieści ludowe („Liang Shanbo i Zhu Yintai”, „Pasterz i Tkaczka”, „Meng Jiang Nü”, „Legenda o Białym Wężu”) (3 h)

Literatura czasów dynastii Han (206 p.n.e.–8 n.e. i 25 n.e.–220 n.e.) (3 h)

Okres rozbicia (220–589 n.e.): Epoka Trzech Królestw, dynastia Jin, dynastie Północne i Południowe i dynastia Sui. (2 h)

Literatura czasów dynastii Tang (618–907 n.e.) (8 h)

Literatura czasów dynastii Song (960–1279 n.e.) (2 h)

Literatura czasów dynastii Yuan (1271–1368 n.e.) (4 h)

Literatura czasów dynastii Ming (1368–1644) (5 h)

Literatura czasów dynastii Qing (1644–1911) (5 h)

Okres przemian 1840–1919 (2 h)

Od ruchu 4 maja (1919 r.) do współczesności (4 h)

Literatura:

- Jabłoński, Witold ed. 1956. Antologia literatury chińskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- Jabłoński, Witold 1956. Z dziejów literatury chińskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna.

- Luo, Yuming 2011. A Concise History of Chinese Literature. (2 vols.). Series: Brill's Humanities in China Library, Volume: 4.

- Sun Chang, Kang-i, Stephen Owen 2013. The Cambridge History of Chinese Literature. (2 vols.). Cambridge: Cambridge University Press.

- Zawadzki, Jarek 2015. Dawna literatura chińska. Wydawnictwo: CreateSpace.

- wybrane lektury służące do przygotowania prac pisemnych (cztery w każdym semestrze; według listy przekazywanej studentom przez wykładowcę)

Efekty uczenia się:

zna podstawowe teorie i metodologię badań z obszaru sinologii w odniesieniu do literaturoznawstwo;

zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa sinologicznego;

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane szczegółowe zagadnienia z wiedzy o literaturze i kulturze obszaru języka chińskiego;

potrafi wypowiadać się na tematy związane z literaturą i kulturą chińską, merytorycznie argumentując swoje poglądy i odwołując się do poglądów innych osób;

umie analizować procesy oraz zjawiska literackie, odwołując się do podstawowych teorii i uwzględniając właściwy kontekst geograficzny i historyczno-kulturowy;

ma świadomość zdobytej przez wiedzy o literaturze chińskiej i konieczności ciągłego jej aktualizowania;

jest gotów do krytycznego konsultowania z ekspertami problemów z zakresu literatury chińskiej, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, i aktywnego współdziałania z innymi w poszukiwaniu właściwych rozwiązań;

Metody i kryteria oceniania:

Sposób oceniania - kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z literaturą chińską (w ujęciu historycznym, jak i współcześnie), bardzo dobra orientacja w rozwoju literatury chińskiej na tle wydarzeń historycznych i przemian społecznych, uzupełniana na bieżąco wiedza z zakresu historii literatury chińskiej, wysoka świadomość roli literatury w rozwoju cywilizacji chińskiej;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza orientacja w rozwoju literatury chińskiej na tle wydarzeń historycznych i przemian społecznych oraz znajomość związanych z literaturą zagadnień kulturowych;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość zagadnień związanych z literaturą chińską (w ujęciu historycznym, jak i współcześnie), zadowalający poziom wiedzy z zakresu historii literatury chińskiej, wybiórcza orientacja w rozwoju literatury chińskiej na tle wydarzeń historycznych i przemian społecznych, zadowalająca świadomość roli literatury w rozwoju cywilizacji chińskiej;

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca znajomość zagadnień związanych z literaturą chińską (w ujęciu historycznym, jak i współcześnie), mała wiedza z zakresu rozwoju literatury chińskiej na tle wydarzeń historycznych i przemian społecznych, słaba świadomość roli literatury w rozwoju cywilizacji chińskiej;

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość zagadnień związanych z literaturą chińską (w ujęciu historycznym, jak i współcześnie), niezadowalająca orientacja w rozwoju literatury chińskiej na tle wydarzeń historycznych i przemian społecznych, niezadowalająca wiedza z zakresu historii literatury chińskiej, niezadowalająca świadomość roli literatury w rozwoju cywilizacji chińskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.