Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FIL-JN-22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Katedra Metodologii Lingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

Nabycie przez słuchaczy kompetencji humanistycznej, tj. wiedzy i umiejętności interpretacyjnych - w ramach kształtowania ogólnej kultury intelektualnej - w zakresie głównych obszarów problemowych i trendów filozoficznych oraz społecznie znaczących przemian obrazu świata w śródziemnomorskim kręgu kulturowym.

Wykształcenie umiejętności odczytywania (rozumienia) i interpretowania filozoficznych toposów współczesnej kultury symbolicznej. Nabycie umiejętności rozumienia tekstu filozoficznego i poprawnego argumentowania w dyskursie filozoficznym.

Zaznajomienie studentów z tradycją i współczesnością filozofii lingwistycznej, aksjolingwistyki, w tym ze spektrum literatury przedmiotu.

Skrócony opis:

Prześledzenie ciągłości rozwojowej głównych zagadnień filozofii śródziemnomorskiego kręgu kulturowego w ich uwarunkowaniach historyczno-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem epistemologii, aksjologii i filozofii języka, i z odniesieniem do szerszych kontekstów interkulturowych. Wprowadzenie w pojęcia i terminologie filozoficzną. Filozofia jako inspiracja samodzielnego, kreatywnego myślenia i sztuka interpretacji świata empirycznego. Relacje filozofii z językoznawstwem i kulturoznawstwem; elementy filozofii i etyki spotkania z innością (kulturową). Wprowadzenie do aksjolingwistyki i etyki analitycznej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Periodyzacja i podstawowe działy filozofii. Początki filozofii europejskiej. Jońska filozofia przyrody. Program racjonalnego poznawania świata.

Początki pragmalingwistyki. Sofiści – nurt naturalistyczno-indywidualistyczny oraz racjonalistyczno-relatywistyczny.

Wstęp do epistemologii.

Sokrates i intelektualizm etyczny. Wstęp do etyki. Powstanie szkół sokratejskich mniejszych.

Okres wielkich syntez: Platon i Arystoteles.

Hellenistyczne filozofie życia.

Omówienie głównych nurtów filozofii europejskiego średniowiecza, w tym myśli wczesnochrześcijańskiej.

Empiryzm i filozofia nauki. Program nowej metody naukowej F.Bacona. Libertyński sceptycyzm.

Filozofia europejska XVI/XVII wieku.

Krytycyzm kartezjański i filozofia cogito. Filozofia mowy, myślenia, języka.

Filozofia czasów Oświecenia: naturalizm, sensualizm; empiryzm brytyjski. Kantowski "przewrót kopernikański” i jego konsekwencje dla językoznawstwa. Filozofia języka XVIII/XIX wieku.

Główne nurty filozofii XIX i XX wieku.

Filozofia lingwistyczna XX wieku. Brytyjska szkoła analityczna.

Koncepcja" gry językowej" L. Wittgensteina.

Egzystencjalizm. Zagadnienie odpowiedzialności, tolerancji, odmiany nihilizmu.

Literatura:

Obowiązkowe:

M. de Montaigne, Próby, t.1, rozdz. XX

R. Descartes, Rozprawa o metodzie, cz. IV

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Wstęp I-V

Uzasadnienie metafizyki moralności, rozdz. I-II

J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, rozdz. I

J. S. Mill, O wolności, rozdz. I

L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, cz. 1, §§ 1-43

J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, s .416-461

Uzupełniające:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii

F. Copleston, Historia filozofii

V. Bourke, Historia etyki

F. Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej

M. Hempoliński, Brytyjska filozofia analityczna (seria Myśli i Ludzie)

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej

J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu - opracowanie

Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu - teksty źródłowe

J. Legowicz (red), Historia filozofii średniowiecznej, s.194-208

Martens, E., Schnedälbach, H., Filozofia - podstawowe pytania, s.589-646

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, cz. I-II

P. Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka

J. Puzynina, Język wartości, rozdz.. VI

Filozofia XX wieku (seria Myśli i Ludzie, wyd. 1990 lub 2002), red. Z. Kuderowicz

J. Austin, Mówienie i poznawanie, s.311-334, 550-665

J. Habermas, Pojęcie racjonalności komunikacyjnej w świetle teorii aktów mowy, w: T. Buksiński (red), Rozumność i racjonalność

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi wskazać wpływ filozofii greckiej na kształt kultury europejskiej.

Umie przedstawić główne stanowiska filozoficzne starożytnej Grecji, Rzymu, średniowiecza, czasów nowożytnych i współczesnych.

Posiada znajomość podstawowych zagadnień filozoficznych.

Umie wykazać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu filozofii moralności (etyki).

Umie czytać ze zrozumieniem teksty filozoficzne oraz poddawać je interpretacji w zakresie przewidzianym przedmiotem.

Potrafi przywołać najsławniejsze dzieła filozoficzne.

Potrafi samodzielnie analizować wybrane problemy filozoficzne.

Ma wykształconą zdolność analitycznego i krytycznego myślenia.

Potrafi wskazać społecznie znaczące przemiany obrazu świata w śródziemnomorskim kręgu kulturowym.

Umie pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie pisemnego kolokwium w semestrze zimowym i letnim (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Niećko-Bukowska
Prowadzący grup: Bożena Niećko-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Niećko-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)