Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy teorii przekładu - specjalizacja przekładu funkcjonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TP-21SDL-E
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii przekładu - specjalizacja przekładu funkcjonalnego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla sp. przekładu funkcjonalnego (DL-FilBul, DL-FilChorSerb, DL-FilSerbChor)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Celem zajęć jest wprowadzenie do podstawowej problematyki w dziedzinie sztuki przekładu, pracy oraz warsztatu tłumacza. Student/ka zdobywa wiedzę z dziedziny współczesnych teorii translatoryki. Poznaje pojęcia oraz problematykę i typologię przekładów, ich specyfikę na poziomie gramatycznym, leksykalnym, semantycznym, frazeologicznym i strukturalnym. Tematy kursu osadzone są w szerszym horyzoncie interpretacyjnym: poruszane są antropologiczne aspekty - człowiek/odbiorca/twórca/; kulturowe I mentalne konteksty translacji; funkcje tłumacza w społeczeństwie informatycznym; komunikowanie publiczne jako system medialny a środki masowego przekazu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzone osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie nauczania języka specjalizacji.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- wprowadzenie do podstawowej problematyki teorii przekładu, zakres, miejsce i znaczenie teorii przekładu w naukach humanistycznych, wielojęzyczność i wielokulturowość a problemy przekładu,

- prezentacja współczesnych teorii translatorskich, przekład a komunikacja językowa, rodzaje przekładów, specyfika przekładu funkcjonalnego, kompetencje tłumacza,

- prezentacja problematyki przekładowej na poziomie gramatycznym, leksykalnym, semantycznym i strukturalnym, realizacja w praktyce, typologia tłumaczeń funkcjonalnych w/g sposobu ich realizacji, w/g specyfiki tekstu,

- prezentacja poszczególnych etapów pracy tłumacza, zasady ekwiwalencji funkcjonalnej, dewerbalizacji, uchwycenia sensu, przenoszenia sensu,

- przekład jako twórczość, przekład artystyczny, leksykalne i kulturowe zagadnienia przekładu,

- przekład w perspektywie studiów kulturowych, współczesne konteksty pracy tłumacza, proces i funkcje komunikowania masowego,

- prezentacja wydawniczego i medialnego kontekstu pracy tłumacza, prace redaktorskie, tłumaczenie tekstu medialnego.

Literatura:

Zalecana literatura:

K. Dedecius, Notatnik tłumacza, Warszawa 1989.

K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996.

O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1992.

И. Васева, Теория и практика на превода, София 1980.

E. Nida, Ch. Taber, The Theory and Practice of Translation, Leiden 1969.

G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Kraków 2000.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi na poziomie podstawowym zaprezentować i opisać przedmiot, podstawowe zagadnienia współczesnej translatoryki, w szczególności przekładu funkcjonalnego, posługuję się terminologią z zakresu translatoryki,

- potrafi zreferować i porównać podstawowe koncepcje przekładu wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych,

- potrafi wyjaśnić specyfikę przekładu funkcjonalnego w ujęciu porównawczym do innych rodzajów przekładu (artystycznego, użytkowego),

- potrafi zaprezentować i wyjaśnić podstawowe etapy pracy translatorskiej, typy tłumaczeń funkcjonalnych w/g sposobu ich realizacji, w/g specyfiki tekstu,

- potrafi zaprezentować i wyjaśnić kulturowe konteksty pracy tłumacza, procesu i funkcji komunikowania masowego,

- potrafi zaprezentować wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza,

- potrafi wdrożyć uzyskaną wiedzę w praktyce, potrafi przetłumaczyć i przygotować tłumaczenie tekstu medialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dostateczny plus (+dst; 3,5): przeciętna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)