Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie narracyjne: interaktywność, multimodalność, ergodyczność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SN-11GRDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie narracyjne: interaktywność, multimodalność, ergodyczność
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

groznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem przeobrażeń narracji w kulturze multimedialnej, przemianami narracyjnymi współczesnych mediów, zagadnieniem ergodyczności, remediacji i interakcji mediów tradycyjnych oraz interaktywnych. Studenci dowiedzą się, w jaki sposób interaktywność determinuje transformacje i przetworzenia współczesnych narracji medialnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, gra dydaktyczna/symulacyjna, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- narracja jako pojęcie literaturoznawstwa, nauk humanistycznych oraz innych nauk,

- rozróżnienia definicyjne oraz implikacje praktyczne terminów: multimedialność, transmedianość, interaktywność, multimedialność, ergodyczność,

- elementy narracji literackich i medialnych (1): kształtowanie typów bohaterów,

- elementy narracji literackich i medialnych (2): fokalizacja i perspektywa,

- narracje pierwszoosobowe, auktorialne i personalne - modyfikacje interaktywne; kategoria wiarygodności narratora,

- techniki związane z perspektywą: przełamywanie czwartej ściany, defamiliaryzacja, realizm magiczny, wieloperspektywiczność,

- szczegółowe rozwiązania kompozycyjne (np. kompozycja szkatułkowa, technika strumienia świadomości, monolog wypowiedziany, retrospekcja, prospekcja, "strzelba Czechowa", tło fabularne itd.).

Literatura:

Zalecana literatura:

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2008.

Jenkins H., Game Design as Narrative Architecture (http://web.mit.edu/~21fms/People/henry3/games&narrative.html).

Caracciolo, M., 2015. Playing Home: Videogame Experiences between Narrative and Ludic Interests. Narrative 23.

Sloane, S., Digital fictions., Stamford 2000.

Hunicke R., Leblanc M., Zubek R., MDA: A Formal Approach to Game Design and Game research, 2004, https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- w zaawansowanym stopniu rozumie wybrane terminy wykorzystywane w badaniach tekstów kultury, głównie growych, literackich i filmowych

- w zaawansowanym stopniu zna wybraną terminologię, teorie i metodologie z zakresu interdyscyplinarnej nauki o grach (ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny literaturoznawstwa i w odniesieniu do innych mediów),

- w zaawansowanym stopniu zna i rozumie wybrane powiązania groznawstwa z literaturoznawstwem oraz z innymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi,

- w zaawansowanym stopniu zna i rozumie wybrane kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięciach w zakresie nauki o grach z uwzględnieniem jej złożonych kontekstów filmowych i literackich, a także odniesień transmedialnych,

- na poziomie zaawansowanym zna i rozumie wybrane aspekty dotyczące wiedzy z zakresu teorii narracji oraz fabuły w ujęciu transmedialnym

potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami w zakresie groznawstwa i dyscyplin pokrewnych (szczególnie literaturoznawstwa) oraz wykorzystywać je podczas wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych,

- umie dokonać krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu groznawstwa, literaturoznawstwa oraz filmoznawstwa, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student/studentka aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach; rzetelnie i terminowo wykonuje zadania; jego/jej prace wyróżniają się bardzo wysokim poziomem.

dobry plus (+db; 4,5): student/studentka aktywnie uczestniczy w zajęciach, rzetelnie i terminowo wykonuje zadania; jego/jej prace wyróżniają się wysokim poziomem mimo nielicznych błędów.

dobry (db; 4,0): student/studentka uczestniczy zajęciach, ale wykazuje się aktywnością sporadycznie; powierzone zadania wykonuje w terminie; jego/jej prace charakteryzują się zadowalającym poziomem.

dostateczny plus (+dst; 3,5): student/studentka uczestniczy w zajęciach, ale nie wykazuje się aktywnością; powierzone zadania wykonuje w terminie; jego/jej prace charakteryzują się dostatecznym poziomem.

dostateczny (dst; 3,0): student/studentka w stopniu dostatecznym realizuje założenia przedmiotu, na ogół terminowo wywiązuje się z powierzonych zadań, jednak jego/jej prace zawierają dużo błędów.

niedostateczny (ndst; 2,0): student/studentka nie realizuje założeń przedmiotu, nie wykonuje powierzonych zadań w ustalonych terminach, nie przedstawia do oceny prac lub jego/jej prace zawierają bardzo dużo błędów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Telicki
Prowadzący grup: Marcin Telicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Telicki
Prowadzący grup: Marcin Telicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)