Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-22FKMDM Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://filmoznawstwo.com/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 20.00 LUB 14.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

jednolite magisterskie

Cele kształcenia:

1.1. Zapoznanie studentów z wymogami związanymi z pisaniem pracy magisterskiej:

– wyjaśnienie zasad konceptualizacji tematu, form budowy pracy magisterskiej;

– wyjaśnienie zasad edycji tekstu, umiejętne rozróżnienie tekstu głównego od pobocznego, opanowanie sporządzenia bibliografii, filmografii i rozróżniania źródeł;

– przybliżenie reguł prowadzenia wywodu naukowego, umiejętność ilustrowania wywodów.

1.2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu filmo- i medioznawczej do samodzielnej analizy filmów fabularnych i budowania syntez naukowych.

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki poznańskie (Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Wydziałowa, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), artykuły medioznawcze publikowane w czasopismach i książkach naukowych.

Program zajęć i materiały będą przesyłane studentom także pocztą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Konwersacje, prezentacje, referaty.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. Lektura wybranych tekstów.

2. Oglądanie filmów.

3. Przygotowanie pracy magisterskiej.

Skrócony opis:

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, dbałość o świadomość metodologiczną, rozwijanie wiedzy kontekstowej niezbędnej do napisania pracy.

Pełny opis:

Umiejętność streszczania dzieł filmowych.

Charakterystyka bohatera filmowego i literackiego i opis form budowy filmu.

Komunikat filmowy a zagadnienie przesłania filmu.

Tematyzacja problemu badawczego i umiejętność wpisania go w szeroki kontekst kulturowy, społeczny i filozoficzny.

Edycja tekstu z uwagi na obrany sposób widzenia badawczego.

Literatura:

1) John L. Austin, Jak mówić? Niektóre z prostych sposobów, w: Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł., wstępem opatrzył oraz skorowidze sporządził B. Chwedeńczuk, przekład przejrzał J. Woleński, Warszawa 1993, s. 179-205.

2) J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, przeł. i oprac. St. Jedycki, Poznań 1992.

3) Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2016.

4) Maryla Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010.

5) Karl R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1999.

6) Karl R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. przypisami opatrzył i wstępem poprzedził A. Chmielewski, Warszawa 2002.

7) S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966.

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu interdyscyplinarnej nauki o filmie; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filmoznawstwa z innymi dziedzinami wiedzy i dyscyplinami naukowymi, głównie literaturoznawstwem.

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o filmie i literaturze; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma pogłębioną wiedzę na temat rodzimej i światowej twórczości filmowej.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje (z zakresu filmoznawstwa i literaturoznawstwa oraz obszarów pokrewnych)z wykorzystaniem różnych źródeł; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, oraz formułowania na tej podstawie wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania w języku polskim różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i /lub multimedialnych

Potrafi właściwie ocenić swoje możliwości intelektualne, zna stan swojej wiedzy i umiejętności oraz realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się; wykazuje świadomość reguł realizowania zadań naukowo-badawczych samodzielnie i zespołowo; dostrzega i potrafi ocenić perspektywy samorealizacji zawodowej.

Świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne, zwłaszcza filmowe i literackie, potrafiąc je spożytkować w ramach podejmowanych zadań naukowo-badawczych; wykazuje świadomość znaczenia zasad funkcjonowania w grupie (m.in. reguły kulturalnego współdziałania i słuchania, prowadzenia polemiki, formułowania sądów).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatów, wystąpień, wypowiedzi ustnych na zaliczenie.

Kryteria oceny:

a) niedostateczny

Student nie potrafi zaprezentować podstawowej wiedzy na temat przygotowania pracy magisterskiej;

b) dostateczny / dostateczny plus

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat przygotowania pracy magisterskiej;

c) dobry / dobry plus

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat przygotowania pracy magisterskiej: potrafi stematyzować zagdanienie badawcze, zarysować strukturę pracy magisterskiej, poprawnie opisać zagadnienie badawcze i odwoływać się do odpowiednich tekstów naukowych;

d) bardzo dobry

Student operuje uporządkowaną i szczegółową wiedzą na temat przygotowania pracy magisterskiej: potrafi krytycznie stematyzować zagadnienie badawcze, zarysować strukturę pracy magisterskiej, twórczo wykorzystać obcojęzyczną literaturę naukową, opisać zagadnienie badawcze i podjąć krytyczną dyskusję z kluczowymi tekstami badawczymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Otto
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szpulak
Prowadzący grup: Małgorzata Hendrykowska, Krzysztof Kozłowski, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Hendrykowska, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Małgorzata Hendrykowska, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.