Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-11FKMDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności analizy filmu jako podstawy warsztatowej pracy nad rozprawą magisterską.

Przygotowanie do wykorzystania analizy i interpretacji dzieła filmowego w kontekście tematu pracy magisterskiej

Zapoznanie studentów z warsztatem pisania pracy magisterskiej (wybór i sformułowanie tematu, plan i konstrukcja pracy, ujęcie problemu, umiejętność merytorycznego argumentowania, robienie przypisów, aneksów, bibliografii, redagowanie tekstu itp.).

Przygotowanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł naukowych i umiejętności ich wzajemnego konfrontowania.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Nie obowiązują.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM, biblioteki cyfrowe

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Część wykładowa, prowadzenie konwersacji indywidualnie oraz w grupie, dłuższe prezentacje multimedialne i ustne przygotowane przez studentów, korekta merytoryczna i techniczna fragmentów prac.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120

Praca własna studenta# 60

Praca własna studenta# - przygotowywanie pracy

- lektura wskazanych tekstów

- przygotowanie do zajęć

- przygotowanie dłuższej prezentacji ustnej i multimedialnej

SUMA GODZIN 180

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 29


Skrócony opis:

Podczas semanarium studenci otrzymają podstwową wiedzę z zakresu formułowanie tematu pracy magisterskiej, przygotowania konspektu oraz biblio- i filmografii. Różne modele konstrukcji pracy omówione zostaną na konkretnych przykładach. Nieodzownym elementem semianarium jest również dyskusja i analiza konkretnych projektów oraz problemtycznych fragmentów materiału badawczego. Istotnym uzupełnieniem zajęć są warsztaty z zekresu analizay działa filmowego (dokumentalnego i fabularnego).

Pełny opis:

Podczas zajęć seminaryjnych przeprowadzane są analizy filmów, wybranych aspektów budowy dzieła filmowego, gatunków i rodzajów. Studenci zobowiązani są również do zaprezentowania przed grupą konspektu oraz wybranego rozdziału pracy. Studenci pod nadzorem prowadzącego dokonują korekty tekstów własnych i cudzych. Uczą się również konstruowania konspektów. Pracuję nad opanowaniem języka tekstu naukowego.

Literatura:

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

G. Gambarelli, Z. Łucki, Praca dyplomowa i doktorska, Kraków 2001

R. Zenderowski, Praca magisterska – Licencjat. Krotki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Krzysztof Kornacki, Popiół i diament Andrzeja Wajdy, Gdańsk 2011.

Słownik pojęć, filmowych, red. Alcja Helman, Tadeusz Miczka, Kraków 1998 (hasła: adaptacja, narracja oraz inne dostosowane do tematyki prac).

Mirosław Przylipiak, Narrator literacki, „narrator” filmowy, „Studia Filmoznawcze”, t. 9, Wrocław 1990.

Edward Branigan, Schemat fabularny, w: Kognitywna teoria filmu, red. Jacek Ostaszewski, Kraków 1999.

Peter Wuss, Struktury narracyjne filmu a pamięć widza, w: Kognitywna teoria filmu, red. Jacek Ostaszewski, Kraków 1999.

Jacek Ostaszewski, Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999.

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2010.

Wybrane do redakcji teksy naukowe oraz rozdziały powstających prac magisterskich (wspólne dyskusje nad rozdziałami).

Pozostałe lektury dostosowane do tematów poszczególnych prac, także wybrane przez uczestników seminarium..

Efekty uczenia się:

Student ma ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa, prowadzącą do specjalizowania się w tych dziedzinach.

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do własnego rozwoju i odpowiedzialnego kierowania swoją karierą zawodową.

Potrafi korzystać z tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji i posiada pogłębione umiejętności z zakresu wprowadzania danych do prac oryginalnych oraz wykorzystywania i dokumentowania tych umiejętności we własnych opracowaniach.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym studenci zobowiązani są do sformułowania tematu pracy oraz jej konspektu.

Dodatkowym kryterium oceny będzie aktywny udział w zajęciach.

W semestrze letnim zaliczenie otrzymuję na podstawie przedstawionego pierwszego rozdziału pracy.

Semestr zimowy drugiego roku seminarium zaliczany jest na podstawie prezentacji podczas zajęć kolejnych rozdziałów pracy.

Semestr letni drugiego roku na podstawie całej pracy.

Na ocenę w każdym z semestrów składa się również aktywny udział studenta w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Hendrykowska, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Otto
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szpulak
Prowadzący grup: Małgorzata Hendrykowska, Wojciech Otto, Andrzej Szpulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.