Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka z analizą dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PA-12PDL-E
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poetyka z analizą dzieła literackiego
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii,

- opanowanie podstawowej terminologii z zakresu poetyki,

- zdobycie i doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu literackiego (także w kontekście interdyscyplinarnym).

- kształtowanie umiejętności czytania tekstów teoretycznoliterackich

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego, znajomość podstawowych kategorii analitycznych na poziomie szkoły średniej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, metody analizy przypadków, uczenie problemowe (problem-based learning), rozwiązywanie zadań, praca w grupach.

Skrócony opis:

Zajęcia kształcą umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu literackiego, umożliwiając pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- przekształcenia semantyczne – tropy (zwłaszcza metafora, symbol, alegoria, ironia) – typologia, przykłady,

- kompozycja – jej typy i podstawowe pojęcia. Jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego: motyw, wątek, postać, akcja i fabuła,

- elementy dzieła literackiego: czas i przestrzeń, postać literacka,

- sytuacja narracyjna i typy narracji,

- wybrane gatunki literackie (charakterystyka, rys historyczny, przemiany konwencji gatunkowych).

Literatura:

Zalecana literatura:

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990.

Kompozycja i genologia, red. A. Gajewska, Poznań 2010.

Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 2000.

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki. Warszawa 1980.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka potrafi:

- dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego, wartościować utwory literackie oraz umiejętnie uzasadnić własną hipotezę interpretacyjną (posługując się odpowiednią terminologią i odwołując się do literatury przedmiotu),

- rozpoznać i scharakteryzować stylistykę wybranego tekstu literackiego (ze szczególnym uwzględnieniem środków stylistycznych i tropów),

- zanalizować kompozycję tekstu literackiego (m. in. rozpoznać jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze, potrafi przeanalizować sytuację narracyjną, sposób konstrukcji postaci, czasu i przestrzeni w powieści),

- rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze gatunki literackie,

- czytać ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu poetyki i odnieść się do ich głównych tez.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student posiada obszerną wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; biegle posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; swobodnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, sprawnie analizuje, interpretuje tekst literacki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, wartościując oraz odwołując się do literatury przedmiotu; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty teoretycznoliterackie.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami (zwłaszcza w praktycznym zastosowaniu warsztatu badawczego).

dobry (db; 4,0): student posiada znaczną wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; dobrze posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; dość sprawnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, analizuje, interpretuje tekst literacki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, podejmując próby wartościowania oraz odwołując się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznoliterackich i rozumie ich główne tezy.

dostateczny plus (+dst; 3,5): student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; ze zrozumieniem posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; podejmuje zazwyczaj udane próby zastosowania nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, stawia hipotezy interpretacyjne; poprawnie analizuje, interpretuje tekst literacki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; niekiedy podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie odwołuje się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznoliterackich i zazwyczaj rozumie ich główne tezy.

dostateczny (dst; 3,0): student posiada podstawową wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; na ogół poprawnie posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; podejmuje po części udane próby zastosowania nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, próbuje stawiać hipotezy interpretacyjne; zazwyczaj poprawnie analizuje, interpretuje tekst literacki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; rzadko podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie – choć w umiarkowanym zakresie – odwołuje się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznoliterackich i zazwyczaj rozumie większość głównych tez.

niedostateczny (ndst; 2,0): student posiada niewystarczającą wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii; nie potrafi poprawnie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu poetyki; nie umie zastosować nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, podejmuje nieudane próby analizy i interpretacji i wartościowania; nie potrafi zrekonstruować głównych tez tekstów teoretycznoliterackich, omawianych na zajęciach.

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia:

- ocena aktywności na zajęciach,

- ocena merytorycznej wartości przygotowanej interpretacji,

- ocena merytorycznej wartości wypowiedzi w dyskusji,

- ocena analizy wersyfikacyjnej, stylistycznej oraz kompozycji (ustnej lub pisemnej),

- ocena rekonstrukcji głównych tez tekstu naukowego,

- egzamin.

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach,

- wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach,

- praca (lub prace) o charakterze interpretacyjnym,

- poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na egzaminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Lucyna Marzec, Jacek Nowakowski, Ewa Szkudlarek, Agnieszka Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Lucyna Marzec, Jacek Nowakowski, Agnieszka Rydz, Ewa Szkudlarek, Weronika Szwebs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Jan Galant, Lucyna Marzec, Jacek Nowakowski, Ewa Szkudlarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)