Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medialna estetyka filmu fabularnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-MEF-11FKMDM-E Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Medialna estetyka filmu fabularnego
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://filmoznawstwo.com
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Cele kształcenia:

1. Zapoznanie studentów z medialną estetyką filmu fabularnego:

a) wyjaśnienie głównych pojęć medialnej estetyki filmu fabularnego (realizm, przemoc, technika, towar, mit),

b) wyjaśnienie wzajemnych powiązań między nimi i ich relacji do kultury medialnej,

c) całościowe ujęcie medialnej teorii filmu fabularnego.

2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu medialnej estetyki filmu fabularnego do samodzielnej analizy filmów fabularnych.

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak wymagań wstępnych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Program zajęć i materiały będą przesyłane na studentom pocztą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład.

Egzamin ustny

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć z nauczycielem - 30 godzin

Praca własna studenta - 90 godzin

Praca własna studenta:

1. Lektura wybranych tekstów.

2. Oglądanie filmów.

3. Przygotowanie do egzaminu.


Skrócony opis:

1) Medialna estetyka filmu fabularnego jako medialna teoria filmu fabularnego.

2) Fotograficzne odzwierciedlenie vs. język filmu.

3) Rzeczywistość widzialna i niewidzialna w filmie fabularnym.

4) Literackologiczna struktura dzieła literackiego w filmie fabularnym.

5) Medializacja tego, co utopijne.

Pełny opis:

1) Specyfika medialnej estetyki filmu fabularnego na tle istniejących teorii filmu.

2) Zasadnicze pojęcia medialnej estetyki filmu (realizm, przemoc, technika, towar, mit).

3) Realizm filmu.

4) Przemoc pokazywania i pokazywanie przemocy.

5) Przemoc pokazywania a technika filmowa.

6) Film jako towar. Adaptacja, produkcja, dystrybucja.

7) Film jako mit społeczny. Mityczna rzeczywistość filmu - przykłady filmowe.

Literatura:

1) Edward Balcerzan, Gdy film rozstaje się z literaturą, w: Kręgi wtajemniczenia: czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz, Kraków 1982, s. 398-408.

2) Werner Faulstich, Medienästhetik und Mediengeschichte. Mit einer Fallstudie zu „The War of the Worlds” von H.G. Wells, Heidelberg 1982 („Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur- und Sprachwissenschaft”, t. 38).

3) Werner Faulstich, Estetyka filmu. Badania nad filmem science fiction "Wojna światów" (1953/1954) Byrona Haskina, przeł. M. Kasprzyk, K. Kozłowski, przedmową poprzedził i oprac. K. Kozłowski, Poznań 2017 ("Biblioteka Teorii Literatury").

4) Werner Faulstich, Medien + Utopie = Literatur. Thesen zu einer neuen Literaturtheorie als Medienästhetik, w: Was heisst Kultur?, Tübingen 1983, s. 78-84 („Alternative Buch”, t. 2).

5) Faulstich Werner, Die Mediengeschichte des 20. Jahrhundert, Paderborn 2012.

6) Alicja Helman, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998.

7) Maryla Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010.

8) Walter Jackson Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł., oprac. i wstępem opatrzył J. Japola, Warszawa 2011.

9) Ong Walter Jackson, Osoba - świadomość - komunikacja. Antologia, wybór, wstęp, przekład i opracowanie J. Japola, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej medialnej estetyki filmu fabularnego; odnosi tę wiedzę do filmoznawstwa i literaturoznawstwa, które jest w stanie twórczo rozwijać; rozumie terminologię i istotę teorii medialnej estetyki filmu fabularnego.

- Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach medialnej estetyki filmu z innymi dziedzinami filmoznawczymi i dyscyplinami naukowymi, głównie literaturoznawstwem, pozwalającą na integrowanie wiedzy z zakresu rozmaitych dyscyplin naukowych.

- Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów medialnej estetyki filmu fabularnego w odniesieniu do kultury właściwej dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o filmie i literaturze.

- Zna wybrane ujęcia teoretyczne z zakresu medialnej estetyki filmu fabularnego i ma świadomość ich historycznej zmienności.

- Posiada podstawową wiedzę na temat nowych orientacji literaturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji filmo- i medioznawczej; zna problemy i terminy z zakresu medialnej estetyki filmu fabularnego.

- Potrafi właściwie ocenić swoje możliwości intelektualne, zna stan swojej wiedzy i umiejętności oraz realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

1) Niedostateczny

Student nie potrafi zaprezentować podstawowej wiedzy z zakresu medialnej estetyki filmu fabularnego.

2) Dostateczny / dostateczny plus

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą podstawową z zakresu medialnej estetyki filmu fabularnego.

3) Dobry / dobry plus

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu medialnej estetyki filmu fabularnego: potrafi scharakteryzować główne pojęcia medium filmu, przedstawić ich wzajemne powiązania, poprawnie opisuje omówioną na wykładzie problematykę i odwołuje się w swych wypowiedziach do odpowiednich tekstów naukowych.

4) Bardzo dobry

Student operuje uporządkowaną i szczegółową wiedzą z zakresu medialnej estetyki filmu fabularnego: potrafi krytycznie scharakteryzować główne pojęcia medium filmu, klarownie przedstawić ich wzajemne powiązania, problematyzuje relacje zachodzące pomiędzy tymi pojęciami a kulturą medialną, zna i trafnie wykorzystuje literaturę naukową oraz swobodnie korzysta z wiedzy medioznawczej w refleksji nad zjawiskami kulturowymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kozłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kozłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.