Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Podstawy psychologii dla nauczycieli III

General data

Course ID: 12-TKn40 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Podstawy psychologii dla nauczycieli III
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 1.00 (depends on study program)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Full description: (in Polish)

student

posiada wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się

Posiada wiedzę na temat psychologicznych koncepcje człowieka

Potrafi wskazać występujące pomiędzy uczniami różnice indywidualne

Posiada wiedzę pozwalającą na wstępnie zdiagnozowanie zaburzeń rozwojowych charakterystycznych dla wieku szkolnego

Potrafi wytłumaczyć istotę zachowań społecznych takich jak stereotypy, uprzedzenia, agresja i uległość w sytuacjach rzeczywistości szkolnej

Zna mechanizmy wychowawczego i rozwojowego oddziaływania mediów

Zna i rozumie poznawcze i pozapoznawcze uwarunkowania procesu uczenia się

Zna i rozumie rolę motywacji, emocji i procesów wolicjonalne w procesie uczenia się.

Potrafi rozpoznawać różnice indywidualne w procesie uczenia się u siebie i uczniów

Potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się

Potrafi identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań, tworzyć sytuacje motywujących do nauki uczniów szkół podstawowych

Jest gotów do inspirowania i angażowania uczniów do samodzielnego, odpowiedzialnego i zaangażowanego uczenia się (zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie)

Zna i rozumie mechanizm psychicznej adaptacji adolescenta, identyfikuje charakterystyczny dla wieku rodzaj motywacji, mechanizm funkcjonowania osobowości, poznawczego ustosunkowywania się, komunikowania się, uczenia

Rozumie centralne znaczenie w rozwoju adolescenta uczenie się zgodnie z zainteresowaniami, myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego i pojęciowego, moralności postkonwencjonalnej, formowania się poczucia tożsamości, przyczyny nieprawidłowości w przebiegu procesu ich rozwoju oraz późniejsze rozwojowo skutki wynikające z tych nieprawidłowości

Potrafi rozpoznać symptomy prawidłowego i nieprawidłowego przebiegu procesu rozwoju adolescenta w obszarze rozwoju osobowości, funkcji intelektualnych, duchowych, funkcji społeczno-emocjonalnych, wolicjonalnych, moralności, komunikacji i współpracy

Potrafi dostosować sytuację nauczania przedmiotu do możliwości uczenia się adolescenta

Jest gotów do wspierania adolescenta w zakresie uczenia się przedmiotowej wiedzy, nabywania umiejętności i kształtowania nastawień oraz postaw religijnych

Jest gotów do interweniowania w momencie rozpoznania sytuacji zagrażającej rozwojowi adolescenta, w tym w wymiarze życia duchowego i religijnego

Bibliography: (in Polish)

Appelt, K., Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka. W: A. Brzezińska (red.). Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: 2005, s. 259-301.

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 20014.

Czarnecki K., Psychologia różnic indywidualnych cech człowieka, Sosnowiec 2014.

Doliński D., Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2009.

Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Poznań 2008.

Gerring R.J., Zimbardo Ph.G., Psychologia i życie, Warszawa 2012.

Harwas-Napierała B., Trempałą J., Psychologia rozwoju człowieka. T.2 Rozwój funkcji psychicznych, Warszawa 2014.

Wiliński, P., Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać. W: A. Brzezińska (red.). Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: 2005, s. 303-343.

Bardziejewska, M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków. W: A. Brzezińska (red.). Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. (345-377). Gdańsk: GWP.

Makselon J. (1990), Psychologia dla teologów, Kraków 1990.

Smykowski, B. (2012). Okres dorastania. W: B. Smykowski. Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży. (172-181). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smykowski, B. (2013). Wybory życiowe a radzenie sobie z poczuciem utraconych korzyści. Polityka społeczna, 2, 14-21.

Ziółkowska, B. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać. W: A. Brzezińska (red.). Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. (379-422). Gdańsk: GWP.

Classes in period "Academic year 2020/2021, summer semester" (past)

Time span: 2021-03-01 - 2021-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: classes, 10 hours more information
lecture, 10 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Piotr Marchwicki, Jacek Soiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit

Classes in period "Academic year 2021/2022, summer semester" (in progress)

Time span: 2022-02-24 - 2022-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: classes, 10 hours more information
lecture, 10 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Jacek Soiński, Anna Wieradzka-Pilarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.