Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Rodzina w nauczaniu Kościoła

General data

Course ID: 12-T2-S02
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Rodzina w nauczaniu Kościoła
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Bibliography: (in Polish)

Literatura:

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Watykan 1981

Bajda J., Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005

Majdański K., Wspólnota życia i miłości, Łomianki 2001

Mroczkowski I. Rodzina, gender i nowy feminizm, Płock 2014

Zdrowa i mocna rodzina fundamentem społeczeństwa, red. J. Stala, Kraków 2019

Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończonym kursie słuchacz:

- zna i rozumie: w pogłębionym stopniu główne osiągnięcia dyscyplin teologicznych z zakresu wybranej specjalizacji; w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe nauk teologicznych oraz powiązanie tych nauk z innymi dziedzinami wiedzy; w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, etyczne i moralne dylematy współczesnej cywilizacji; w pogłębionym stopniu metody i teorie socjologiczno-teologicznych interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych; w pogłębionym stopniu metodologię badań naukowych wybranej dyscypliny teologicznej

- potrafi: wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł oraz poddawać je krytycznej analizie, ocenie i interpretacji; dobrać i zastosować właściwe narzędzia badawcze, zwłaszcza zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne; upowszechniać wyniki działalności naukowej, uczestniczyć w dyskursie naukowym oraz popularyzować wiedzę; wykonywać zadania o charakterze badawczym, analizować krytycznie wyniki badań naukowych w wybranej dyscyplinie teologicznej

- jest gotów do: inspirowania działań na rzecz dialogu wewnątrzkościelnego, ekumenicznego i międzyreligijnego; rozwijania dorobku zawodowego oraz rozwijania i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad; wypełniania obowiązków społecznych i uczestniczenia w różnych formach działalności Kościoła lokalnego i powszechnego; uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania chrześcijańskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego; uznawania znaczenia wiedzy z zakresu teologii i innych dyscyplin naukowych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

b) Symbole efektów uczenia się dla studiów podyplomowych – do których odnoszą się efekty uczenia się dla przedmiotu:

Classes in period "Academic year 2020/2021, winter semester" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
discussion seminar, 20 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Przemysław Kwiatkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
discussion seminar, 20 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Andrzej Pryba
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)