Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy metodologii nauk społecznych i statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DS2st06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy metodologii nauk społecznych i statystyki
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) Student nabywa wiedzy z metodologii nauk społecznych a także umiejętności i krytycznej interpretacji wyników

b) Posiada umiejętność formułowania problemów i hipotez badawczych, doboru próby, zastosowania wskaźników, wnioskowania.

c) Uzyskuje wiedzę i praktyczne zdolności z zakresu analizy statystycznej niezbędnej przy opracowywaniu wyników badań ilościowych.

d) Student otrzymuje wiedzę na temat poszczególnych miar i metod statystycznych, które może stosować przy analizie badań rzeczywistości społecznej oraz nabywa umiejętności zastosowania odpowiednich miar w praktyce badawczej.

e) W oparciu o uzyskany materiał badawczy student umie samodzielnie przeprowadzić analizę statystyczną w pakiecie statystycznym SPSS.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia konwersatorium

Pojęcie nauki i teorii

Pojęcia i terminy z zakresu metodologii nauk społecznych

Stanowiska interpretacyjne badań społecznych: interpretacja przyczynowa i teleologiczna

Problemy i hipotezy badawcze

Konceptualizacja przedmiotu, operacjonalizacja wielkości.

Pomiar: nominalny, interwałowy, porządkowy, ilorazowy

Dobór próby

Testy parametryczne i nieparametryczne

Analiza korelacji, współczynniki istotności testów.

Literatura:

Zalecana literatura

Bedyńska S., Cypryańska M. (red.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Warszawa 2013.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1999.

Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Lublin 2008.

Sobczyk M., Statystyka, Warszawa 1998 i późniejsze wydania

Wieczorkowska G., Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Rozumie podstawowe problemy metodologiczne z uwzględnieniem nauk społecznych

Potrafi wskazać na relacje pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktycznymi badaniami

Umie wskazać na ograniczenia badań nauk społecznych

Potrafi dobrać odpowiednią próbę badawczą, opisać problem i stworzyć hipotezy badawcze

Odpowiednio do potrzeb dopiera wskaźniki, rodzaje testu, poziomy pomiaru

Umie zastosować schematy interpretacji i wyjaśniania

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Na podstawie danych dokonaj analizy stosując odpowiednie wskaźniki i rodzaje testu

Dokonaj interpretacji uzyskanych wyników…

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Siatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Juńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Juńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Juńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)