Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka szczegółowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS38r-33
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Uwaga: Przedmiot trzysemestralny. Poniższy opis dotyczy trzech semestrów razem.

Cele modułu kształcenia

a) opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki szczegółowej;

b) przygotowanie w zakresie metodyki nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" na poszczególnych etapach edukacyjnych (etap 2, 3, 4);

c) podstawy prawne przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie";

d) przygotowanie metodyczne do prowadzenia spotkań dla narzeczonych w ramach katechez przedmałżeńskich

Pełny opis:

Uwaga: Przedmiot trzysemestralny. Poniższy opis dotyczy trzech semestrów razem.

Wykłady:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_01 przedmiot "Wychowanie do życia w rodzinie" (podstawa programowa, programy nauczania)

TK_02 podmiotowość ucznia/słuchacza spotkań dla narzeczonych

TK_03 rola nauczyciela w procesie dydaktycznym

TK_04 współpraca nauczyciela z rodzicami, pracownikami szkoły i środowiskiem; współpraca osoby prowadzącej spotkania z narzeczonymi z proboszczem parafii, rodzicami oraz środowiskiem

TK_05 formalna struktura lekcji oraz spotkania dla narzeczonych

TK_06 metody nauczania

TK_07 zasady nauczania

TK_08 organizacja pracy w klasie i poza nią oraz na spotkaniu dla narzeczonych

TK_09 środki dydaktyczne (dobór i wykorzystanie)

TK_10 kontrola i ocena efektów pracy ucznia

TK_11 efektywność nauczania

TK_12 animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia

Ćwiczenia:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_01 podstawa programowa i programy nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"

TK_03 rola nauczyciela w procesie dydaktycznym

TK_05 formalna struktura lekcji oraz spotkania dla narzeczonych (planowanie, wyznaczanie celów)

TK_06 metody nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz podczas spotkań z narzeczonymi

TK_08 formy pracy w klasie i poza nią oraz na spotkaniu dla narzeczonych

TK_09 środki dydaktyczne (podręczniki, pakiety edukacyjne, środki multimedialne)

Literatura:

Uwaga: Przedmiot trzysemestralny. Poniższy opis dotyczy trzech semestrów razem.

Zalecana literatura

Król T., Wędrując ku dorosłości - zestaw materiałów dydaktycznych dla nauczyciela i ucznia

Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Uwaga: Przedmiot trzysemestralny. Poniższy opis dotyczy trzech semestrów razem.

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna treść podstawy programowej przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"

zna różne programy przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"

wykazuje kompetencje kluczowe w ramach przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"

wymienia czynniki budujące i niszczące autorytet nauczyciela

wie, na co zwrócić uwagę we współpracy z rodzicami uczniów uczęszczających na zajęcia z "Wychowania do życia w rodzinie"

zna formalną strukturę lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz sposób prowadzenia spotkań dla narzeczonych

umie sformułować cele lekcji i spotkania dla narzeczonych

dobiera odpowiednie metody, zasady, formy i środki dydaktyczne do uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych oraz na spotkania z narzeczonymi

wie, jak dokonać oceny pracy uczniów na zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie"

potrafi dostosować działania pedagogiczne do potrzeb uczniów/ narzeczonych oraz zna sposoby zmotywowania ucznia do nauki

Metody i kryteria oceniania:

Uwaga: Przedmiot trzysemestralny. Poniższy opis dotyczy trzech semestrów razem.

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę przygotować scenariusz spotkania dla narzeczonych na temat istoty sakramentu małżeństwa.

Proszę wymienić multimedialne środki dydaktyczne, które można wykorzystać na zajęciach z "Wychowania do życia w rodzinie" w gimnazjum.

Kryteria oceniania

w semestrze zimowym

wykłady: pisemny test na zaliczenie

ćwiczenia: przygotowanie do zajęć, zaangażowanie, wykonanie wskazanej pracy domowej

w semestrze letnim

wykłady: pisemny test na zaliczenie

ćwiczenia: przygotowanie do zajęć, zaangażowanie, wykonanie wskazanej pracy domowej

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejewska, Joanna Staniś-Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejewska, Joanna Staniś-Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)