Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia teologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia teologiczna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) wprowadzenie w podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu judeochrześcijańskiej antropologii teologicznej, w tym:

b) pojmowanie człowieka jako istoty stworzonej pośród innych stworzeń,

c) pojmowanie człowieka jako jedności cielesno-duchowej,

d) rozumienie wolności człowieka, zwłaszcza wobec istnienia cierpienia i zła oraz działania łaski,

e) znaczenie płciowości dla chrześcijańskiej wizji antropologii,

f) znaczenie Maryi jako wzoru człowieka odkupionego,

g) pełnia człowieczeństwa w Chrystusie.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Biblijne źródła antropologii teologicznej

Historyczne paradygmaty antropologii teologicznej

Człowiek jako istota stworzona

Człowiek jako istota grzeszna

Człowiek jako istota zbawiona

Człowiek jako istota cielesno-duchowa

Człowiek jako istota płciowa

Znaczenie idei Jezusa jako "nowego Adama" dla rozumienia człowieka

Znaczenie idei Maryi jako "nowej Ewy" dla rozumienia człowieka

Człowiek w relacji do innych stworzeń

Zwrot antropologiczny w teologii współczesnej

Tematyka antropologiczna w perspektywie teologii ekumenicznej I (prawosławie)

Tematyka antropologiczna w perspektywie teologii ekumenicznej II (protestantyzm)

Tematyka antropologiczna w perspektywie teologii feministycznej

Eschatologiczne spełnienie człowieka

Literatura:

Zalecana literatura

 W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata, Lublin 1991.

 L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków 1997.

 G. Langemeyer, Antropologia teologiczna, Kraków 1995.

 K. T. Wencel, Traktat o człowieku, w: Dogmatyka, t. 5, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007, s. 15-212

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

uzyskuje podstawową wiedzę na temat biblijnych i historycznych źródeł antropologii teologicznej

uzyskuje podstawową wiedzę na temat pojmowania człowieka jako istoty stworzonej, grzesznej, zbawionej

uzyskuje podstawową wiedzę na temat historycznych i współczesnych paradygmatów w pojmowaniu człowieka jako istoty cielesno-duchowej

uzyskuje podstawową wiedzę na temat znaczenia płciowości dla zrozumienia, kim jest człowiek

poznaje teologiczną ideę Jezusa jako „nowego Adama”

poznaje teologiczną ideę Maryi jako „nowej Ewy”

poznaje teologiczne rozumienia relacji człowieka do innych stworzeń

rozumie historyczne i obecne paradygmaty antropologii teologicznej

zdobywa umiejętność analizy źródeł antropologii teologicznej oraz prawidłowego posługiwania się jej pojęciami

zdobywa umiejętność stawiania problemów z zakresu antropologii teologicznej i poszukiwania ich rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę wymienić kluczowe dla chrześcijańskiego pojmowania człowieka teksty biblijne. Proszę uzasadnić swój wybór.

wykłady: egzamin pisemno-ustny

 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

 2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kiejkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kiejkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)