Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Kościoła II (nowożytna i współczesna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-B012-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kościoła II (nowożytna i współczesna)
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Przemiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem

Cele zajęć/przedmiotu

a) przekazanie wiedzy o głównych etapach rozwoju Kościoła katolickiego w czasie i przestrzeni od reformacji i odkryć geograficznych do czasów najnowszych;

b) rozwinięcie umiejętności usytuowania najważniejszych wydarzeń z dziejów Kościoła oraz umiejscowienie jego najważniejszych przedstawicieli na tle głównych wydarzeń historii powszechnej ;

c) zapoznanie w stopniu rozszerzonym z wiedzą na temat miejsca Kościoła na tle głębokich przemian gospodarczych i polityczno-społecznych;

d) poznanie przyczyn i skutków konfliktów wyznaniowych w świecie chrześcijańskim oraz znaczenia wewnętrznej odnowy Kościoła katolickiego (sobór trydencki i watykański II);

e) uwrażliwienie na wpływ nowego obrazu świata i myśli filozoficznej na tradycyjne formy życia kościelnego i teologii;

f) wyrobienie umiejętności krytycznej oceny i interpretacji źródeł historycznych związanych z historią Kościoła;

Pełny opis:

Przemiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wykłady:

Ogólna charakterystyka czasów nowożytnych.

Reformacja.

Reforma Kościoła – Sobór Trydencki.

Powstanie nowych zakonów – jezuici.

Misje katolickie.

Kościół prawosławny w Polsce. Unia brzeska.

Spory teologiczne okresu nowożytnego. Jansenizm.

Potrydencka odnowa Kościoła katolickiego w Polsce.

Relacje państwo-Kościół. Gallikanizm, febronianizm, józefinizm.

Oświecenie i rewolucja francuska.

Ogólna charakterystyka czasów współczesnych.

Kościół i papiestwo w XIX w.

Kościół w Polsce w okresie rozbiorów. Historia emigracji polskiej i duszpasterstwa emigracyjnego.

Kościół i papiestwo w XX i XXI w.

Kościół w Polsce w XX i XXI w.

Ćwiczenia:

Ogólna charakterystyka czasów nowożytnych.

Reformacja.

Reforma Kościoła – Sobór Trydencki.

Powstanie nowych zakonów – jezuici.

Misje katolickie.

Kościół prawosławny w Polsce. Unia brzeska.

Spory teologiczne okresu nowożytnego. Jansenizm.

Potrydencka odnowa Kościoła katolickiego w Polsce.

Relacje państwo-Kościół. Gallikanizm, febronianizm, józefinizm.

Oświecenie i rewolucja francuska.

Ogólna charakterystyka czasów współczesnych.

Kościół i papiestwo w XIX w.

Kościół w Polsce w okresie rozbiorów. Historia emigracji polskiej i duszpasterstwa emigracyjnego.

Kościół i papiestwo w XX i XXI w.

Kościół w Polsce w XX i XXI w.

Literatura:

Przemiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem

Zalecana literatura

Opracowania i podręczniki:

Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2007, Poznań 2009.

A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, red. Ulrich L. Lehner and Michael Printy, Leiden and Boston, MA: Brill, 2010.

N. Tanner, Krótka historia Kościoła katolickiego. Nowe spojrzenie, Kraków 2015.

Źródła:

Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007.

P. Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, 3 t., Poznań 1994-1996.

Efekty uczenia się:

Przemiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

tłumaczy okoliczności ewangelizacji Nowego Świata oraz kontrowersje z nią związane

opisuje wpływ idei reformacyjnych na zmiany myślenia i mentalności narodów europejskich

wskazuje źródła rozwoju życia i dyscypliny kościelnej (katolickiej)

ocenia znaczenie najważniejszych postaci z dziejów Kościoła w okresie nowożytności i najnowszym

ukazuje wpływ nowych prądów myślowych oraz ruchów rewolucyjnych i totalitaryzmów na kryzys chrześcijańskiej tożsamości europejskiej

korzysta z podstawowych źródeł historycznych i literatury przedmiotu

dostrzega związek między faktami historycznymi a rozwojem teologii

posiada umiejętność krytycznej oceny źródła historycznego

Metody i kryteria oceniania:

Przemiot dwusemestralny. Opis dotyczy obu semestrów razem

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

‒ bardzo dobry (bdb; 5,0) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dobry plus (+db; 4,5) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dobry (db; 4,0) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dostateczny plus (+dst; 3,5) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach uczenia się

‒ dostateczny (dst; 3,0) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach uczenia się

‒ niedostateczny (ndst; 2,0) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dworacki, Jan Grzeszczak, Paweł Hoppe, Sławomir Kęszka, Paweł Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dworacki, Jan Grzeszczak, Paweł Hoppe, Łukasz Krucki, Piotr Krupa, Piotr Neumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dworacki, Jan Grzeszczak, Paweł Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)