Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-B005-róż
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele zajęć/przedmiotu

a) przekazanie wiedzy o naturze moralności, etyce filozoficznej, naukach o moralności głównych szkołach w etyce europejskiej oraz najważniejszych problemach etyki normatywnej;

b) rozwinięcie pogłębionych umiejętności związanych z myśleniem etycznym i rozwiązywaniem problemów natury etycznej;

c) zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnych sposobów podejścia do zagadnień moralnych w wybranych tradycjach etycznych, z terminologią wypracowaną w etyce oraz z refleksją metaetyczną;

d) uwrażliwienie na te kierunki refleksji etycznej, które wpłynęły na ukształtowanie się etyki chrześcijańskiej i na główne idee moralne chrześcijaństwa;

e) rozwinięcie zdolności argumentacji etycznej i obrony prezentowanego przez siebie stanowiska

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wykłady:

Wstępne przybliżenia i definicje dejktyczne moralności, analiza datum morale.

Etyka eudajmonistyczna, hedonistyczna, prawa naturalnego, formalizm kantowski, utylitaryzm, etyka wartości, etyka cnót, etyka postmodernistyczna.

Eudajmonizm Platona i Arystotelesa a myśl św. Augustyna i św. Tomasza, personalizm etyczny chrześcijaństwa.

Problem dylematów moralnych i dróg ich rozwiązywania w etyce.

Analiza wybranych wartości moralnych (wierność, odpowiedzialność, sprawiedliwość) i kategorii etycznych (sumienie, wina).

Metaetyka i jej główne teorie: naturalizm, intuicjonizm i emotywizm.

Literatura:

Zalecana literatura

Opracowania i podręczniki do etyki ogólnej i dziejów etyki

- Duchliński P, Kobyliński A., Moń R., Podrez E., Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Kraków 2016.

- Duchliński P, Kobyliński A., Moń R., Podrez E., O normatywności w etyce, Kraków 2015.

- Z problematyki norm, zasad i mądrości praktycznej, red. P. Duchliński, T. Homa, Kraków 2015.

- Etyka a problem nihilizmu, red. P. Duchliński, Kraków 2019.

- Prawda, poufność, autonomia. Antologia bioetyki, red. W. Galewicz, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

tłumaczy genezę etyki filozoficznej, istotę moralności oraz opisuje główne paradygmaty europejskiej myśli etycznej

wskazuje na wpływ etyki pogańskiej na myślenie etyczne chrześcijaństwa oraz wpływ idei chrześcijańskich na rozumienie moralności w przeszłości i współcześnie

ocenia w perspektywie zalet i wad poszczególne schematy myślenia etycznego, rozumie problemy związane z teoriami etycznymi (metaetyka)

korzysta krytycznie z tekstów etycznych

posiada świadomość współczesnej doniosłości badań etycznych i kształtowania w sobie kultury etycznej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

‒ bardzo dobry (bdb; 5,0) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dobry plus (+db; 4,5) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dobry (db; 4,0) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

‒ dostateczny plus (+dst; 3,5) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach uczenia się

‒ dostateczny (dst; 3,0) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach uczenia się

‒ niedostateczny (ndst; 2,0) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach uczenia się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Strzyżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)