Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-A087
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki, zaznajomienie ze stylami, ikonografią chrześcijańską oraz z najważniejszymi dziełami sztuki.

b) Wykształcenie wrażliwości na piękno poprzez obcowanie ze sztuką i jej interpretację

c) Ukazanie związku sztuki z teologią oraz zapoznanie z wypływającym zeń bogactwem treściowym

d) Zaznajomienie z bogatą, chrześcijańską symboliką, decydującą często o treści sztuki religijnej i sakralnej

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Związki teologii ze sztuką na przykładzie chrześcijańskiej ikonografii

Kościół mecenasem artystów oraz miejscem ich artystycznego zaangażowania

Dzieje sztuki od antyku po XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej sztuki religijnej i sakralnej

Życiorysy słynnych artystów oraz analiza ikonograficzna ich najwybitniejszych dzieł

Sztuka religijna kręgu prawosławnego i protestanckiego (zarys)

Literatura:

Zalecana literatura

 Ars graeca, ars latina, red. W. Bulsza, L. Sadko, Kraków 2001.

 Chrzanowski T., Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.

 Chrzanowski T., Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów, Warszawa 2008.

 Kobielus S., Dzieło sztuki, dzieło wiary, Ząbki 2002.

 Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.

 Meyer P., Historia sztuki europejskiej, t. I-II, Warszawa 1973.

 Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce, red. J. Białostocki, Gdańsk 2001.

 Norman E., Dom Boga. Historia architektury sakralnej, Warszawa 2007.

 Pevsner N., Historia architektury europejskiej, t. I-II, Warszawa 1977-1980.

 Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I-II, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii ze sztuką, wiedzę pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla obu tych dyscyplin naukowych

Rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła na polu sztuki w historycznym i społecznym aspekcie

Ma podstawową wiedzę o sztuce religijnej, stanowiącej część kultury chrześcijańskiej, oraz o artyście jako twórcy tej kultury

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę przybliżyć cechy stylu gotyckiego w sakralnej architekturze Francji, Anglii i Włoch z uwzględnieniem różnic decydujących o kształcie tej architektury.

Proszę przedstawić postać i twórczość artystyczną Rafaela Santi.

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)