Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka katechetyczna z elementami ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-A078Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka katechetyczna z elementami ogólnej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) zapoznanie z miejscem dydaktyki katechezy wśród innych dyscyplin naukowych oraz miejscem religii wśród innych przedmiotów nauczania

b) przekazanie wiedzy z zakresu osobowości oraz kompetencji psychologiczno-dydaktycznych nauczyciela religii

c) rozwinięcie treści związanych z rozwojem ucznia (w aspekcie działań katechetycznych), a także charakterystyka głównych operacji myślowych w uczeniu się

d) zapoznanie z zasadami, celami, metodami oraz środkami dydaktycznymi (z uwzględnieniem etapów nauczania)

e) wyrobienie umiejętności oceniania ucznia na lekcji religii (z uwzględnieniem etapów nauczania)

f) kształtowanie kompetencji kluczowych w katechezie

Pełny opis:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_1 dydaktyka katechezy na tle innych dyscyplin oraz miejsce lekcji religii wśród innych przedmiotów szkolnych

TK_2 cechy osobowości oraz kompetencje psychologiczno-dydaktyczne nauczyciela

TK_3 rozwój ucznia w aspekcie kształcenia katechetycznego

TK_4 zasady dydaktyczne i teologiczne w nauczaniu religii

TK_5 cele, metody i środki dydaktyczne

TK_6 ocenianie na lekcjach religii

Literatura:

Zalecana literatura

 Fisher R., Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999.

 Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania, czynności nauczyciela, Warszawa 1993.

 Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

 Stala J. (red.), Dydaktyka katechezy, cz. 1 i 2, Tarnów 2004.

 Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

wyjaśnia miejsce dydaktyki wśród innych dyscyplin naukowych oraz

miejsce religii wśród innych przedmiotów nauczania

wymienia (opisuje) cechy osobowości oraz kompetencje psychologiczno-dydaktyczne katechety

posiada pogłębioną zdolność opisania umiejętności/kompetencji ucznia w aspekcie kształcenia katechetycznego oraz charakteryzuje główne operacje umysłowe w uczeniu się

zna (wymienia) teologiczne i dydaktyczne zasady w nauczaniu religii

umie wyznaczyć cele lekcji religii

dobierze odpowiednie metody nauczania oraz środki dydaktyczne do różnych typów lekcji na różnych etapach nauczania

potrafi dokonać oceny ucznia na lekcji religii

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę wyznaczyć cele wskazanej lekcji religii.

Proszę wymienić przykładowe metody nauczania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Artur Filipiak, Joanna Staniś-Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)