Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekumenizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-A044
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekumenizm
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) przekazanie wiedzy wprowadzającej w ekumenizm oraz dotyczącej historii ruchu ekumenicznego, współczesnych dialogów dwustronnych i wielostronnych

b) otwarcie na wydarzenie dialogu jako potrzebę pełniejszej samorealizacji chrześcijańskiej

c) wypracowanie postawy aktywnego udziału w procesie zbliżenia różnych wyznań chrześcijańskich

d) nabycie ufności względem odmiennych poglądów i zasad działania w ruchu ekumenicznych

e) nabycie przekonania o zasadności i celowości budowania płaszczyzny porozumienia i jedności wewnątrz chrześcijaństwa

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Wprowadzenie w dzieje ruchu ekumenicznego

Zjawisko dialogu jako wezwanie ku zjednoczeniu chrześcijańskiemu (efekt podziałów, próby pokonania uprzedzenia, podjęcie wspólnej drogi odnowy jedności)

Najważniejsze inicjatywy ekumeniczne

Nauczanie kościoła katolickiego o ekumenizmie (Dekret o ekumenizmie, dekret o Kościołach wschodnich katolickich)

Podstawowe zasady dialogu ekumenicznego (wg 2 części dyrektorium ekumenicznego)

Praktyka dialogu partnerskiego

Hierarchia prawd jako kryterium chrześcijańskiej autentyczności

Katolickie pojęcie Kościoła lokalnego i jego odniesienie do ruchu ekumenicznego

Dialog dwustronny

Rada Kościołów w Polsce

Dialog katolicko-prawosławny

Uniatyzm w dialogu katolicko-prawosławnym

Literatura:

Zalecana literatura

Kościół czy Kościoły, red. L. Górka, C. Napiórkowski, Lublin 1995.

Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1997.

W. Hryniewicz, Kościół jest jeden, Kraków 2004.

J. Moskałyk, Kościół dialogu, Poznań 2011.

Dodatkowe publikacje wskazane przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie istotę dialogu ekumenicznego oraz potrzebę jego realizacji praktycznej

rozwija i upowszechnia ideę dialogu ekumenicznego oraz odróżnia złożoność jego percepcji w chrześcijaństwie

wciela zasady ekumeniczne w procesie zbliżenia partnerskiego

posiada pozytywne nastawienie ku pogłębianiu relacji dwustronnych

Posiada zdolność do współdziałania ekumenicznego w różnych grupach i uwarunkowaniach dialogu międzykonfesyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Omówić podstawowego zasady dialogu ekumenicznego.

Wskazać na czynniki rozwoju więzi partnerskich w oparciu o relacje dwustronne

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu\

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marian Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Moskałyk, Wojciech Szukalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Bajorski, Jarosław Moskałyk, Piotr Rossa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marian Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Moskałyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)