Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Duchowość Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M.N.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102TM-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Duchowość Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M.N.
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cel modułu kształcenia

a/przekazanie wiedzy wprowadzającej w teologię duchowości Instytutu zakonnego Misjonarzy Oblatów M.N.

b/ wykształcenia zdolności rozróżniania poszczególnych obszarów duchowości Instytutu

c/ wyrobienie umiejętności zastosowania w życiu codziennym charyzmatu Założyciela Instytutu

d/ zmotywowanie do rozwijania osobistego praktykowania duchowości Zgromadzenia

e/ wyrobienie umiejętności życia we wspólnocie oblackiej.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Wprowadzenie w charyzmat Zgromadzenia

Rozwój historyczny charyzmatu Instytutu

Chrystus w centrum życia i działania oblata

Ogólne ujecie posługi misjonarskiej

Rozeznawanie najbardziej naglących potrzeb w Kościele

Współpraca na polu misyjnym

Ewangelizacja wśród ubogich

Maryja Matka oblata

Literatura:

Zalecana literatura

Actes du congrès sur le charisme du Fondateur aujourd’hui, in: Vie Oblate Life, vol. 36, 1977.

Akta Kapituł generalnych Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M.N.

De Mazenod E., Ecrits, in : Ecrits oblats, t. 1-22, Rome 1977-2003.

De Mazenod E., Choix de textes relatifs aux Constitutions et Règles OMI., Rome 1983.

Ciardi F., red., Słownik wartości oblackich, Poznań 2004.

Jetté F., Le Missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Textes et allocutions 1975-1985, Rome 1985.

Jetté F., Oblat Maryi Niepokalanej – Mąż apostolski. Komentarz do Konstytucji i Reguł Oblatów Maryi Niepokalanej z 1982 r., Poznań 2007.

Piasecki P., Duchowa sylwetka męża apostolskiego, Wrocław 2010.

Konstytucje i Reguły Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Rzym 2000.

Dodatkowe publikacje wskazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie istotę duchowości Zgromadzenia Misjonarzy M.N.

charakteryzuje proces wzrostu w duchowości Instytutu oraz wyjaśnia jego uwarunkowania

stosuje zasady dotyczące rozwoju charyzmatu osobistego

jest zdeterminowany do pogłębiania osobistego życia oblackiego

jest przygotowany do życia w apostolskiej wspólnocie Zgromadzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę omówić posługę Zgromadzenia w pierwszej połowie XIX w.

Na czym polega specyfika charyzmatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej?

Proszę scharakteryzować współczesny model duchowości oblata-misjonarza.

Kryteria oceniania

Zaliczenie na podstawie obecności, okresowych kolokwiów po każdej partii materiału oraz aktywnego uczestnictwa na zajęciach

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Latusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Latusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)