Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akompaniament organowy do utworów liturgicznych cz2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102LiH-13B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akompaniament organowy do utworów liturgicznych cz2
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele modułu zajęć

a/ przekazanie wiedzy wprowadzającej w liturgiczną muzykę organową

b/ wyrobienie umiejętności poprawnej gry na organach w czasie liturgii

c/ zmotywowanie do samodzielnego rozwoju gry na organach

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie notacji muzyki w kluczu wiolinowym i basowym oraz zasad muzyki kościelnej a także elementarne umiejętności w zakresie gry na organach

Pełny opis:

Opis treści kształcenia modułu zajęć

Śpiewniki, chorały, opracowania muzyczne

Czterogłosowy układ akompaniamentu

Zasady rejestracji organów

Dobór repertuaru liturgicznego

Dokumenty Kościoła

Własne opracowania harmoniczne

Frazowanie, dynamika i agogika śpiewów liturgicznych

Literatura:

Zalecana literatura:

Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny, Warszawa 2005.

Chorał opolski, tom I, red. T. Musiał, Opole 1985.

Chorał opolski, tom II, red. T. Musiał, Opole 1987.

Chorał opolski, tom III, red. T. Musiał, J. Wolonek, Opole 1989.

Chlondowski A., Zbiór 225 łatwych preludiów, Poznań 1960.

Lewkowicz W. I., Harmonia gregoriańska, Księgarnia św. Wojciecha 1959

Liber Usualis, Vaticanum 1963

Rączkowski F., Msze gregoriańskie, Warszawa 1957.

Rączkowski F.,Śpiewajmy Bogu. Akompaniamenty organowe do pieśni kościelnych, Płock 1999.

Rączkowski F., Zbiór preludiów na organy bez pedałów, Pax 1960

Szczepankiewicz M., Organista liturgiczny, Poznań-Szczecin 2003

Śpiewnik Wawelski, tom II, Kraków 2002.

Śpiewnik Wawelski, tom III, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Zna zasady i praktyki w zakresie harmonizowania utworów na organach

Potrafi wykonać akompaniament organowy śpiewów liturgicznych

Stosuje zasady muzyki w liturgii Kościoła

Posiada kompetencje do samodzielnego rozwijania umiejętności gry na organach i harmonizowania utworów liturgicznych

Jest przygotowany do towarzyszenia uczestnikom liturgii w głębszym jej przezywaniu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5.0 – bezbłędne przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

4.5 – bardzo dobre przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

4.0 - dobre przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

3.5 - zadowalające przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

3.0 – średniej jakości przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki, zgodnie z duchem liturgii

2.0 – niezadowalające i niestylowe przygotowanie i wykonanie liturgicznego akompaniamentu organowego, z uwzględnieniem zasad harmonii, artykulacji, frazowania i agogiki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)