Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyczne dylematy człowieka współczesnego. Wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102FCH-27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyczne dylematy człowieka współczesnego. Wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

Pogłębienie nabytych dotąd wiadomości z etyki, w perspektywie kolejnych wykładów z teologii moralnej, przewidzianych w programie studiów. Ponadto umiejętność uważnej obserwacji rzeczywistości egzystencjalnej współczesnego człowieka, na podstawie ogólnodostępnych materiałów, jak np. medialne wystąpienia osób obdarzanych autorytetem społecznym, dyskusje i kontrowersje w przestrzeni publicznej, przejawy twórczości artystycznej itp.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Zna problematykę oraz najważniejsze stanowiska etyki szczegółowej

Przeprowadza najogólniejszą klasyfikację podstawowych kategorii ludzkiego działania

Wie na czym polega sakralność i nienaruszalność życia ludzkiego

Potrafi wskazać na współczesne zagrożenia dotyczące życie ludzkiego

Potrafi przedstawić fundamentalne zasady bioetyki

Orientuje się w procesach biotechnologii i inżynierii genetycznej

Widzi związek ekologii z ochroną życia ludzkiego

Potrafi ocenić postawy etyczne wobec świata zwierząt

Rozpoznaje problemy etyczne wynikające z rozwoju przemysłu zbrojeniowego i handlu bronią

Tłumaczy pojęcie opcji pacyfistycznej

Zna ogólne zasady etyczne życia międzynarodowego

Dostrzega skutki i wyzwania procesu globalizacji

Rozpoznaje aktualne trudności etyki płciowości

Potrafi wyjaśnić od strony antropologicznej problem odpowiedzialnej prokreacji oraz etyczny problem antykoncepcji

Literatura:

Zalecana literatura

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 1,2, Kraków 2005.

Melina L.(red), Moralne działanie chrześcijanina, Poznań 2008.

Lucas R., Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu etyki szczegółowej

Potrafi sformułować normatywne zasady dotyczące nienaruszalności życia ludzkiego

Zna podstawowe pojęcia używane w biogenetyce

Orientuje się we współczesnych problemach etyki środowiskowej

Potrafi ocenić stan wojny i pokoju w kategoriach etycznych

Posiada świadomość globalizacji i wynikających z niej problemów etycznych

Zna genezę problematyki etyki seksualnej i jej antropologiczne podstawy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebasitan Łuszczki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)