Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Boyhoods & Girlhoods. Languages and Cultures of Contemporary Adolescence

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-BG-B2-C1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Boyhoods & Girlhoods. Languages and Cultures of Contemporary Adolescence
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Trzy główne cele to:

• rozwinięcie zdolności czytelniczych, analitycznych i krytycznych;

• rozwinięcie zdolności komunikacyjnych (mówienie i pisanie) w języku angielskim;

• zapoznanie uczestników i uczestniczek z podstawową terminologią krytycznoliteracką i akademicką, i metodami działań interpretacyjnych w obrębie współczesnej humanistyki.

Celem kursu będzie rozwijanie zdolności czytania w oparciu o klasyczne pozycje brytyjskiej (i amerykańskiej) literatury oraz rozwijanie kompetencji rozmowy i tworzenia wypowiedzi pisemnych. Dobrane do poziomu językowego użytkowników pozycje staną się szansą na rozwijanie słownictwa, a zaproponowane ćwiczenia będą miały na celu rozwinięcie spostrzegawczości interpretacyjnej oraz zdolności wyrażania własnych przemyśleń.


Pełny opis:

Wybrane teksty filmowe i literackie, które dadzą uczestnikom i uczestniczkom szansę na poszerzenie ich kompetencji językowych, rozbudowanie słownictwa i uwrażliwienie na różne style komunikacji, będą oscylować wokół kluczowych zagadnień związanych z dorastaniem na przełomie XX i XXI wieku. Wspólna lektura i omówienie fragmentów literackich oraz filmowych będą punktem wyjścia dla szeregu ćwiczeń w zakresie swobodnej konwersacji i wyrażania swoich uwag o tekstach kultury.

Zajmować nas będą m.in. takie fabuły jak Into the Wild Jona Krakauera i Seana Penna, Ghost World Daniela Clowesa i Terry’ego Zwigoffa, The Perks of Being a Wallflower (polski tytuł to Chralie) Stephena Chbosky’ego, The Diary of a Teenage Girl Phoebe Gloeckner, Normal People Sally Rooney (oraz serialowa adaptacja powieści). Lektury i seanse staną się punktem wyjścia do analizowania kształtującego obraz świata języka bohaterów i bohaterek i konwersacji o zagadnieniach współczesnej kultury (nie tylko) młodzieżowej.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia podporządkowane wyżej wymienionym celom –

cel pierwszy: rozwinięcie zdolności czytelniczych, analitycznych i krytycznych realizowanych w języku angielskim; po skończonych zajęciach student/studentka:

• potrafi przeczytać dłuższy tekst literacki i zrozumieć jego sens;

• umie wyrazić swoje zdanie na temat przeczytanego tekstu i dokonać analizy fragmentu w jego kontekście kulturowym;

• zna kontekst powstania omówionych na zajęciach dzieł i potrafi zaplanować kolejne lektury rozwijające jego wiedzę w zakresie kształtowania się współczesnych kodów kulturowych.

Cel drugi: rozwinięcie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim; po skończonych zajęciach studentka/student:

• komunikuje w mowie informacje o tekście i swoje spostrzeżenia interpretacyjne;

• swobodnie nawiązuje dyskusję po angielsku o przeczytanym utworze;

• posiada rozwinięte słownictwo związane z krytycznym i akademickim podejściem do tekstu oraz zasób słów związany z omówionymi na zajęciach tekstami;

• jest w stanie samodzielnie poszukiwać źródeł i odpowiednio wykorzystywać je w pracy/prezentacji z poszanowaniem praw autorskich i przy świadomości różnych konwencji zapisu bibliograficznego.

Cel trzeci: zapoznanie uczestników i uczestniczek z podstawową terminologią krytycznoliteracką i akademicką i metodami działań interpretacyjnych w obrębie współczesnej humanistyki; po skończonych zajęciach studentka/student:

• potrafi omówić miejsce omawianych tekstów w kulturze XX i XXI wieku, sylwetki ich autorek i autorów oraz ich znaczenie dla współczesności;

• jest w stanie wykorzystać zdobyty zasób słów podczas omawiania tekstu literackiego;

• potrafi wykorzystać wybrane teoretyczne podejścia i metodologie przedstawione na zajęciach w samodzielnych przedsięwzięciach pisarskich;

• dokonać ewaluacji tekstów krytycznych dotyczących zagadnień związanych z materią zajęć.

• Ewaluacja ciągła w oparciu o dyskusje na zajęciach oraz wykonywane ćwiczenia (dyskusje na czacie);

• prezentacja dotycząca wybranego tekstu kultury o dojrzewaniu lub związanego z dorastaniem zagadnienia z zakresu socjologii, psychologii lub języka pod koniec semestru wiosennego.

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jauksz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym - Ms Teams, Moodle.

Za kurs nie są przyznawane punkty ECTS.

Kurs nie jest podpięty pod tok studiów - zaliczenie bądź niezaliczenie kursu nie rzutuje na pozytywne zamknięcie cyklu studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 22 a 26 marca 2021 r.

Kurs kończy się bilansem kompetencji -TEST

Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu otrzyma student, który podniesie kompetencje językowe o co najmniej 30% oraz z minimalną frekwencją na poziomie 80%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)