Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business English for the Workplace

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-BEW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Business English for the Workplace
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami związanymi z biznesem oraz z funkcjonowaniem w międzynarodowym biznesie; ukazanie sposobów prezentowania własnego stanowiska oraz zasad skutecznego komunikowania się w biznesowym środowisku międzynarodowym. Zajęcia wdrażają studentów w świat biznesu, pozwalają rozwijać znajomość rejestrów specjalistycznych oraz stwarzają szansę używania języka angielskiego dla celów zawodowych. Studenci rozwijają cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie oraz cztery sprawności zawodowe: prezentowanie, negocjowanie, udział w spotkaniach, prowadzenie rozmów przez telefon w kontekście języka używanego dla celów biznesowych.

Pełny opis:

Satysfakcja z pracy

Human Capital Management - czynniki determinujące satysfakcję z pracy

Job satisfaction - Unhappiness at work rises to record level - praca z tekstem, omówienie wyników przykładowych ankiet pracowniczych oraz przyczyn niskiej satysfakcji zawodowej wśród przedstawicieli młodego pokolenia - kryzys z roku 2008

Job satisfaction - A different of working - praca z tekstem - innowacyjne rozwiązania, po jakie sięgają organizacje, żeby podnieść satysfakcję zawodową pracowników różnych szczebli

Job satisfaction - Marriott Hotels International oraz KPMG - porównanie organizacji zajmujących najwyższe miejsca w rankingu pracodawców

Job satisfaction - Studium przypadku - zagrożenia dla firmy wynikające z niewłaściwych relacji miedzy pracownikami - odpowiedzialność i rola działu HR w kształtowaniu polityki personalnej

Budowanie relacji

Building Relationships - Budowanie relacji organizacji z partnerami biznesowymi oraz klientami

Building Relationships - Cadbury Chocolate Maker and its Partnerships (Ghana cocoa beans producers and UK milk dairy farms) - korzyści dla firmy, organizacji partnerskich oraz konsumenta wynikające z właściwych relacji biznesowych

Building Relationships - How is East meeting West - budowanie sieci kontaktów i ich znaczenie na przykładzie Chin

Building Relationships - The careerist: Pro bono work - znaczenie wolontariatu i pracy pro bono w kształtowaniu kariery zawodowej

Building Relationships - Hot and cold reception awaits Moscow’s visitors - trudności w rozumieniu różnic międzykulturowych i ich wpływ na budowanie relacji biznesowych

Style zarządzania

Management Styles - określenie roli przełożonego - przymiotniki określające cechy pozytywne i negatywne

Management styles - omówienie stylów zarządzania - pary opozycyjne. Biologia oraz warunkowanie społeczne i ich wpływ na różnice w stylu zarządzania kobiet i mężczyzn

Management styles - Anna Wintour and Jim Buckmaster - omówienie odmiennych stylów zarządzania w zależności od reprezentowanej branży, ich zalety i wady.

Wprowadzanie zmian w organizacji - kiedy zmiany kończą sie porażką, a co warunkuje sukces

Managerial philosophies today - czynniki kształtujące podejście kadry zarządzającej do pracownika w środowisku zróżnicowanym kulturowo z uwzględnieniem zmian, jakie wniosła rewolucja technologiczna

Managers need a makeover - przyszłe trendy w sposobie zarządzania organizacją

Case Study - Wybór nowego kierownika zespołu, dopasowanie własciwego stylu zarządzania do potrzeb zróznicowanego zespołu

Komunikacja

Czynniki determinujące poprawny proces komunikacji

Zmiana w podejściu do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji wynikająca z pojawienia się mediów społecznościowych i rozwoju świadomości społecznej

Formy komunikacji pisanej i werbalnej oraz problemy związane z różnymi formami komunikacji

Co wpływa na czytelność przekazu - cechy poprawnej prezentacji oraz czego unikać.

Komunikacja międzykulturowa - uwarunkowane kulturowo cechy osobowości determinujące style zarządzania i pracy

Znaczenie zrozumienia kultury lokalnej dla organizacji międzynarodowych oraz konsekwencje błędów kulturowych

Rozwój technologii i ich wpływ na komunikację

Zaburzony proces komunikacji w organizacji - skutki dla klienta i wpływ na działanie firmy - studium przypadku

Finanse

Crowdfunding - nowe metody pozyskiwania środków finansowych

Small businesses and the banks - problemy, z jakimi zmagają sie małe firmy polegające na kredytowaniu bankowym

Business angels and angel networking clubs - czy warto inwestować w uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez anioły biznesu

Business angels - studium przypadku

Efekty uczenia się:

Podczas kursu słuchacz

- posiądzie wiedzę dotyczącą podstaw komunikowania się w środowisku biznesowym, pozna istotne elementy i sposoby doskonalenia zasad efektywnego porozumiewania się

- pozna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw

- pozna zasady określające rolę pracownika w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

- nauczy sie interpretować podstawowe pojęcia biznesowe

- nauczy sie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do przeprowadzenia prostej analizy procesów i zjawisk gospodarczych

- odwołując się do podstawowej wiedzy podstawowej, nauczy sie wyjaśniać przyczyny i przebieg zmian wybranych zagadnień ekonomicznych

- nauczy sie sprawnie korzystać z dostępnych źródeł informacji

- pozna zasady i warunki aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, nauczy sie wykorzystać tę wiedzę i umiejętności pracując w grupie, przyjmując różne role

- wykonując zadania w grupie, nauczy sie określać priorytety służące realizacji wytyczonych celów oraz efektywnie organizować pracę własną i kierowanego przez siebie zespołu

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Leśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami związanymi z biznesem oraz z funkcjonowaniem w międzynarodowym biznesie; ukazanie sposobów prezentowania własnego stanowiska oraz zasad skutecznego komunikowania się w biznesowym środowisku międzynarodowym. Zajęcia wdrażają studentów w świat biznesu, pozwalają rozwijać znajomość rejestrów specjalistycznych oraz stwarzają szansę używania języka angielskiego dla celów zawodowych. Studenci rozwijają cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie oraz cztery sprawności zawodowe: prezentowanie, negocjowanie, udział w spotkaniach, prowadzenie rozmów przez telefon w kontekście języka używanego dla celów biznesowych.

Pełny opis:

Satysfakcja z pracy

Human Capital Management - czynniki determinujące satysfakcję z pracy

Job satisfaction - Unhappiness at work rises to record level - praca z tekstem, omówienie wyników przykładowych ankiet pracowniczych oraz przyczyn niskiej satysfakcji zawodowej wśród przedstawicieli młodego pokolenia - kryzys z roku 2008

Job satisfaction - A different of working - praca z tekstem - innowacyjne rozwiązania, po jakie sięgają organizacje, żeby podnieść satysfakcję zawodową pracowników różnych szczebli

Job satisfaction - Marriott Hotels International oraz KPMG - porównanie organizacji zajmujących najwyższe miejsca w rankingu pracodawców

Job satisfaction - Studium przypadku - zagrożenia dla firmy wynikające z niewłaściwych relacji miedzy pracownikami - odpowiedzialność i rola działu HR w kształtowaniu polityki personalnej

Budowanie relacji

Building Relationships - Budowanie relacji organizacji z partnerami biznesowymi oraz klientami

Building Relationships - Cadbury Chocolate Maker and its Partnerships (Ghana cocoa beans producers and UK milk dairy farms) - korzyści dla firmy, organizacji partnerskich oraz konsumenta wynikające z właściwych relacji biznesowych

Building Relationships - How is East meeting West - budowanie sieci kontaktów i ich znaczenie na przykładzie Chin

Building Relationships - The careerist: Pro bono work - znaczenie wolontariatu i pracy pro bono w kształtowaniu kariery zawodowej

Building Relationships - Hot and cold reception awaits Moscow’s visitors - trudności w rozumieniu różnic międzykulturowych i ich wpływ na budowanie relacji biznesowych

Style zarządzania

Management Styles - określenie roli przełożonego - przymiotniki określające cechy pozytywne i negatywne

Management styles - omówienie stylów zarządzania - pary opozycyjne. Biologia oraz warunkowanie społeczne i ich wpływ na różnice w stylu zarządzania kobiet i mężczyzn

Management styles - Anna Wintour and Jim Buckmaster - omówienie odmiennych stylów zarządzania w zależności od reprezentowanej branży, ich zalety i wady.

Wprowadzanie zmian w organizacji - kiedy zmiany kończą sie porażką, a co warunkuje sukces

Managerial philosophies today - czynniki kształtujące podejście kadry zarządzającej do pracownika w środowisku zróżnicowanym kulturowo z uwzględnieniem zmian, jakie wniosła rewolucja technologiczna

Managers need a makeover - przyszłe trendy w sposobie zarządzania organizacją

Case Study - Wybór nowego kierownika zespołu, dopasowanie własciwego stylu zarządzania do potrzeb zróznicowanego zespołu

Komunikacja

Czynniki determinujące poprawny proces komunikacji

Zmiana w podejściu do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji wynikająca z pojawienia się mediów społecznościowych i rozwoju świadomości społecznej

Formy komunikacji pisanej i werbalnej oraz problemy związane z różnymi formami komunikacji

Co wpływa na czytelność przekazu - cechy poprawnej prezentacji oraz czego unikać.

Komunikacja międzykulturowa - uwarunkowane kulturowo cechy osobowości determinujące style zarządzania i pracy

Znaczenie zrozumienia kultury lokalnej dla organizacji międzynarodowych oraz konsekwencje błędów kulturowych

Rozwój technologii i ich wpływ na komunikację

Zaburzony proces komunikacji w organizacji - skutki dla klienta i wpływ na działanie firmy - studium przypadku

Finanse

Crowdfunding - nowe metody pozyskiwania środków finansowych

Small businesses and the banks - problemy, z jakimi zmagają sie małe firmy polegające na kredytowaniu bankowym

Business angels and angel networking clubs - czy warto inwestować w uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez anioły biznesu

Business angels - studium przypadku

Uwagi:

Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu poświadczającego udział w kursie językowym jest min 30% wzrost kompetencji językowych studentki/studenta oraz min 80% frekwencja na zajęciach.

Uczestnikami kursów językowych organizowanych w ramach projektu PO WER Uniwersytet jutra II (kursy rozpoczynające się w USOSie od kodu 3028) mogą być tylko osoby, które wcześniej nie były uczestnikami powyższych kursów językowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)