Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SF: Wprowadzenie do psychologii anomalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 23-PSDM-WPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SF: Wprowadzenie do psychologii anomalistycznej
Jednostka: Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Psychologii i Kognitywistyki
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Przedmioty na psychologii na semestrze 8
Przedmioty na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki
Strona przedmiotu: http://mk41488.home.amu.edu.pl/psychologia-anomalistyczna/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Psychologia

Cele kształcenia:

• dostarczenie wiedzy o teoretycznych podstawach badań nad psychologicznym podłożem wiary w zjawiska paranormalne

• zrozumienie założeń różnych perspektyw badawczych w psychologii w badaniach z zakresu psychologii anomalistycznej

• promowanie krytycznej postawy badawczej

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

-

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

szczegółowe informacje: http://mk41488.home.amu.edu.pl/psychologia-anomalistyczna/

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

- Wykład konwersatoryjny

- Dyskusja

- Praca z tekstem

- Metoda badawcza (dociekania naukowego)

- Demonstracje dźwiękowe i/lub video

- Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Psychologia anomalistyczna integruje wiedzę z różnych dyscyplin, aby wyjaśnić, dlaczego ludzie mogą odrzucać dowody naukowe wierząc w rzeczy, których nie ma (np. "zjawiska paranormalne") lub przecząc faktom (np. zmianom klimatycznym). Podstawowym celem spotkań jest poszerzenie rozumienia czynników psychologicznych, które odgrywają rolę w budowaniu przekonań na temat świata, a celem dodatkowym - promocja krytycznej postawy naukowej oraz refleksja nad społeczną rolą nauki.

Pełny opis:

Psychologia anomalistyczna integruje wiedzę z różnych dyscyplin, aby wyjaśnić, dlaczego ludzie mogą odrzucać dowody naukowe wierząc w rzeczy, których nie ma (np. "zjawiska paranormalne") lub przecząc faktom (np. zmianom klimatycznym). Podstawowym celem spotkań jest poszerzenie rozumienia czynników psychologicznych, które odgrywają rolę w budowaniu przekonań na temat świata, a celem dodatkowym - promocja krytycznej postawy naukowej oraz refleksja nad społeczną rolą nauki.

Psychologia anomalistyczna jest dziedziną psychologii próbującą wyjaśnić przyczyny dla których jesteśmy skłonni wierzyć w zjawiska paranormalne, przy założeniu, że mają one naturalne wyjaśnienia. Wiara ta towarzyszy ludzkości od dawien dawna i obecna jest we wszystkich kulturach. Choć mogłoby wydawać się, że rozwój nauki i techniki wyeliminuje wiarę w moce nadprzyrodzone, mają się one dzisiaj równie dobrze – jeśli nie lepiej – niż kiedykolwiek.

Efekty uczenia się:

Student(ka):

* Potrafi omówić zagadnienia metodologiczne związane z badaniem zjawisk paranormalnych

* Potrafi przedstawić główne perspektywy badawcze i teoretyczne funkcjonujące w psychologii anomalistycznej

* Potrafi zastosować wiedzę psychologiczną do naturalistycznego wyjaśnienia podłoża wybranych doświadczeń anomalistycznych

* Ma świadomość znaczenia sceptycyzmu i krytycznego podejścia podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest spełnienie kryterium obecności, terminowe oddanie pracy zaliczeniowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej

• ocena z eseju zaliczeniowego wystawiana jest na podstawie poniższych kryteriów:

niedostateczny

- praca napisana niesamodzielnie (w tym zawierająca cytaty bez oznaczenia autorstwa)

- praca nie spełniająca przedstawionych wymogów formalnych

- praca napisana chaotycznie

- praca napisana niezrozumiale z powodu błędów językowych

- brak uzasadnienia dla zawartych w pracy twierdzeń

dostateczny

- praca spełniająca wymogi formalne

- praca stanowiąca uporządkowany zbiór treści dotyczących wybranego zagadnienia, przygotowany w oparciu o literaturę obowiązkową

dostateczny plus

- praca spełniająca kryteria dla oceny dostatecznej

- stanowiąca udaną próbę wieloaspektowego ujęcia danego zagadnienia

dobry

- praca spełniająca kryteria dla oceny dostatecznej plus

- praca stanowiąca udaną próbę rozwiązania postawionego problemu

dobry plus

- praca spełniająca kryteria dla oceny dobrej

- praca oparta przede wszystkim o literaturę spoza sylabusa

bardzo dobry

- praca spełniająca kryteria dla oceny dobrej plus

- praca będąca wynikiem szerokiego zakresu poszukiwań literaturowych i zawierająca twórcze ujęcie tematu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kosakowski
Prowadzący grup: Michał Kosakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kosakowski
Prowadzący grup: Michał Kosakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kosakowski
Prowadzący grup: Michał Kosakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kosakowski
Prowadzący grup: Michał Kosakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)