Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z literatury australijskiej/nowozelandzkiej w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WZZLAN-ANZ-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z literatury australijskiej/nowozelandzkiej w języku angielskim
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Australia i Nowa Zelandia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury australijskiej i nowozelandzkiej, rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich, rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badania literatury w analizie tekstów literackich, doskonalenie umiejętności czytania krytycznych opracowań oraz ich wykorzystania w analizie tekstów literackich, udoskonalenie umiejętności pisania krótkich esejów krytycznoliterackich i korzystania ze źródeł literaturowych, rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zakresu historii literatury innej niż australijska i nowozelandzka (literatura angielska, amerykańska).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, dyskusja podczas zajęć, analiza wybranych tekstów literackich/krytycznych w formie ustnej i pisemnej

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6 ECTS

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest literaturze australijskiej i nowozelandzkiej w języku angielskim w kontekście historycznym i kulturowym.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest literaturze australijskiej i nowozelandzkiej w języku angielskim w kontekście historycznym i kulturowym. Podczas zajęć analizowane są teksty literackie i kulturowe począwszy od okresu kolonialnego, poprzez okres Federacji aż do współczesności. Wśród omawianych utworów sa zarówno teksty Henry'ego Lawsona, Miles Franklin, jak i teksty Davida Maloufa, Patricka White'a, Keri Hulme, Patricji Grace i innych autorów.

Treści kształcenia:

1. Problemy związane z badaniem literatury australijskiej i nowozelandzkiej, kanon literacki.

2. Literatura australijska/nowozelandzka okresu kolonialnego; analiza wybranych tekstów;

3. Późno dziewiętnastowieczna literatura australijska i nowozelandzka, budzące się poczucie tożsamości narodowej; analiza wybranych tekstów;

4. Literatura australijska w pierwszej połowie XX wieku, tematyka, główne problemy i motywy; analiza wybranych tekstów;

5. Współczesna literatura australijska i nowozelandzka; analiza wybranych tekstów.

Literatura:

Huggan, Graham. 2007. Australian Literature. Postcolonialism, Racism, Transnationalism. Oxford University Press.

Pierce, Peter (ed.). 2009. The Cambridge History of Australian Literature. Cambridge University Press.

teksty literackie omawiane na zajęciach

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. rozpoznać główne nurty w rozwoju literatury australijskiej i nowozelandzkiej od końca XVIII wieku oraz głównych przedstawicieli literatury australijskiej i nowozelandzkiej;

2. analizować i interpretować tekst literacki w kontekście historycznym i kulturowym;

3. czytać ze zrozumieniem teksty należące do różnych rodzajów i gatunków literackich;

4. czytać ze zrozumieniem naukowe teksty krytyczne i je oceniać;

5. wykorzystywać opracowania krytyczne w pisemnej i ustnej analizie tekstów literackich;

6. przedstawić własną interpretację tekstów i brać aktywny udział w dyskusji na zajęciach;

7. korzystać ze źródeł literaturowych, głównie w języku angielskim;

8. zdefiniować i prawidłowo posługiwać się pojęciami z zakresu literaturoznawstwa;

9. wyciągać wnioski i porządkować efekty dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F - ocena aktywności podczas zajęć, pracy w grupach, pisemne zadania domowe,

P - sprawdzian zaliczeniowy, egzamin.

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student bardzo dobrze zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze poruszone na zajęciach, zna omawiane teksty i potrafi je zanalizować odnosząc się do tekstów krytycznych i potrafi się odnieść do poruszanej problematyki w języku mówionym i pisanym

dobry plus (+db; 4,5): student bardzo dobrze zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze poruszone na zajęciach, zna omawiane teksty i potrafi je zanalizować odnosząc się do tekstów krytycznych i potrafi się odnieść do poruszanej problematyki w języku mówionym i pisanym, lecz popełnia drobne błędy

dobry (db; 4,0): zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze poruszone na zajęciach, zna omawiane teksty i potrafi je zanalizować odnosząc się do tekstów krytycznych i potrafi się odnieść do poruszanej problematyki w języku mówionym i pisanym w stopniu zadowalającym, lecz popełnia okazjonalne błędy

dostateczny plus (+dst; 3,5): student zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze poruszone na zajęciach, zna omawiane teksty i potrafi je zanalizować odnosząc się do tekstów krytycznych i potrafi się odnieść do poruszanej problematyki w języku mówionym i pisanym, lecz popełnia błędy

dostateczny (dst; 3,0): zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze poruszone na zajęciach, zna omawiane teksty i potrafi je zanalizować odnosząc się do tekstów krytycznych i potrafi się odnieść do poruszanej problematyki w języku mówionym i pisanym w stopniu podstawowym, lecz popełnia błędy

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie zna lub nie rozumie zagadnień literaturoznawczych poruszonych na zajęciach, nie zna omawianych tekstów i nie potrafi ich zanalizować odnosząc się do tekstów krytycznych i nie potrafi się odnieść do poruszanej problematyki w języku mówionym i pisanym bez rażących błędów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Kruk-Buchowska, Agnieszka Setecka
Prowadzący grup: Joanna Maciulewicz, Agnieszka Setecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.