Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WL-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Anglistyki
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu analizy tekstu literackiego

C2 Przekazanie wiedzy i terminologii dotyczących głównych gatunków literackich

C3 Rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich

C4 Rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badania literatury w analizie tekstów literackich

C5 Wyrobienie umiejętności czytania i rozumienia dyskursu krytyczno-literackiego oraz jego wykorzystania w analizie tekstów literackich

C6 Przygotowanie narzędzi do prowadzenia teoretycznie zorientowanej dyskusji o literaturze

C7 Kształtowanie postaw otwartości, wrażliwości i ciekawości studenta wobec różnorodnych zjawisk literackich i kulturowych


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć przygotowane są w formie pliku elektronicznego na platformie Moodle (pytania, zagadnienia, sylabus, handouty), większość literatury pomocniczej dostępna jest w Bibliotece UAM lub Bibliotece Wydziału Neofilologii UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z wykorzystaniem multimediów


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 godzin wykładowych

Praca własna studenta (czytanie tekstów i przygotowanie do zajęć) 20 h

Praca własna studenta: przygotowanie do zaliczenia:10 h

Praca własna studenta n# 30 h

SUMA GODZIN 60 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów studiów pierwszego stopnia z problematyką analizy tekstu literackiego. Wykłady wprowadzają podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wiedzy o dziele literackim i przygotowują narzędzia do analizy utworu literackiego. Głównym przedmiotem namysłu w trakcie spotkań będzie swoistość dzieła literackiego, elementy kompozycyjne i stylistyczne gatunków literackich, a także specyfika metodologiczna badań literackich. Wykłady przygotowują studentów do lepszego rozumienia i krytycznej oceny dzieła literackiego oraz teoretycznie zorientowanej interpretacji literatury.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów studiów pierwszego stopnia z problematyką analizy tekstu literackiego. Wykłady wprowadzają podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wiedzy o dziele literackim i przygotowują narzędzia do analizy utworu literackiego. Głównym przedmiotem namysłu w trakcie spotkań będzie swoistość dzieła literackiego, elementy kompozycyjne i stylistyczne gatunków literackich, a także specyfika metodologiczna badań literackich. Wykłady przygotowują studentów do lepszego rozumienia i krytycznej oceny dzieła literackiego oraz teoretycznie zorientowanej interpretacji literatury.

Zakres programowy wykładu obejmuje następujące treści:

1) Czym jest literatura?: cechy swoiste literatury w odróżnieniu od innych dyskursów

2) Pojęcie dzieła literackiego i główne elementy jego struktury i znaczeń (koncepcje struktury dzieła literackiego, kompozycja, świat przedstawiony, fabuła, narracja i jej typy, czas, przestrzeń, język, bohater literacki, persona, podmiot liryczny, etc.,)

3) Podział na rodzaje i gatunki literackie (epika, liryka, dramat) i specyfika ich analizy

4) Podstawowe sposoby analizy dzieła literackiego (autor-świat-czytelnik-dzieło; teoria, historia, krytyka)

5) Interpretacja i rola czytelnika w dziele literackim

Sylabus przedmiotu obejmuje następujące treści:

Czym jest literatura?: Swoistość dzieła literackiego; Podstawowe podejścia krytyczno-literackie

Mimesis według Platona i Arystotelesa; Poetyka i teoria tragedii według Arystotelesa

Narratologia: Fabuła i struktura narracyjna

Narratologia: Bohater literacki: typologie i funkcje

Narratologia: Narrator i narracyjny punkt widzenia

Formalizm rosyjski, tropy literackie: porównanie, metafora, metonimia, synekdocha, hiperbola, symbol, alegoria

Czas i przestrzeń w literaturze: chronotop według Michaiła Bachtina.

Gatunki literackie: Poezja: prosodia, gatunki poetyckie; obrazowanie w poezji, nastrój i ton

Gatunki literackie: teorie intertekstualności i wpływu (Gerard Genette, Julia Kristeva, Roland Barthes, Michael Riffaterre, Harold Bloom)

Gatunki literackie: dramat; podstawowe gatunki dramatyczne (tragedia, komedia, tragikomedia); elementy przedstawienia

Gatunki hybrydyczne: intermedialność w literaturze: ekfraza poetycka, powieść graficzna

Nowe zjawiska literackie: literatura digitalna

Teorie recepcji dzieła literackiego: Rola czytelnika w dziele literackim

Literatura:

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. London: University of Toronto Press, 1997.

Alison Booth, et al. (eds). The Norton Introduction to Literature. 10th ed. W.W. Norton, 2010.

Burzyńska A., Markowski M.P. Teorie literatury XX wieku, Antologia, Kraków 2006.

Burzyńska A., Markowski M.P. Teorie literatury XX wieku, Podręcznik, Kraków. 2006.

Culler, Jonathan. 2000. Literary Theory. Oxford: Oxford University Press.

Cuddon. J.A. 2000. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 4th ed. New York: Penguin.

Ferguson, Margaret, Mary Jo Salter and Jon Stallworthy, eds. The Norton Anthology of Poetry, 5th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2005.

Klarer, Mario. 2004. (the fourth expanded edition.)An Introduction to Literary Studies. London and New York: Routledge.

Vincent B. Leitch (ed.) The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: Norton, 2001.

Preminger, Alex, and T. V. F. Brogan (eds). The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. New Jersey: Princeton University Press, 1993.

Lodge, David. The Art of Fiction: Illustrated from Classic and Modern Texts.Harmondsworth: Penguin, 1992.

Dukore, Bernard, (ed). Dramatic Theory and Criticism: Greeks to Grotowski. New York: Holt, Rinehart, 1974.

Meisel, Martin. How Plays Work: Reading and Performance. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

15-WL-11_01 Student ma podstawową wiedzę na temat analizy dzieła literackiego i rozpoznaje jego swoistość w odniesieniu do innych dyskursów K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W10

15-WL-11_02 Student potrafi analizować i interpretować tekst literacki przy użyciu pojęć krytyczno-literackich K_U04; K_U05; K_U06; K_U04; K_U10

15-WL-11_03 Student czyta ze zrozumieniem naukowe teksty krytyczno-literackie K_U09; K_U10

15-WL-11_04 Student umie wykorzystać terminologię krytyczno-literacką w analizie tekstów literackich i kulturowych K_U04; K_U10

15-WL-11_05 Student proponuje własną interpretację tekstów K_U05; K_U06

15-WL-11_06 Student umiejętnie i twórczo korzysta ze źródeł literaturowych w języku angielskim K_U02;

15-WL-11_07 Student zna gatunki oraz podstawowe pojęcia z zakresu literatury i prawidłowo posługuje się podstawowymi pojęciami K_W6; K_U09,

15-WL-11_08 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie literaturoznawstwa K_U05; K_U10

15-WL-11_09 Student jest ciekawy świata i otwarty wobec innych literatur i kultur K_K04; K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Podsumowujące:

End-of-term test based on the material of the lecture consisting of open and closed questions

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.