Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do organizacji międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WDOM-JIK-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do organizacji międzynarodowych
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

specjalizacja: Język i komunikacja w mediach i polityce

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy na temat teorii organizacji międzynarodowych i ich roli we współczesnym świecie

2. zapoznanie studentów z typologią i zasadami członkostwa w organizacjach międzynarodowych

3. zapoznanie studentów ze strukturami i terminologią organizacji międzynarodowych

4. wyrobienie umiejętności krytycznej oceny działania organizacji międzynarodowych

5. rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i przygotowanie prezentacji


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów,

zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, artykułami prasowymi oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Teoria organizacji międzynarodowych

2. Historyczny rozwój organizacji międzynarodowych

3. Typologia współczesnych organizacji międzynarodowych

4. Liga Narodów jako prototyp współczesnej organizacji międzyrządowej

5. Organizacja Narodów Zjednoczonych – historyczny rozwój

6. Organizacja Narodów Zjednoczonych – struktura i członkostwo

7. Organizacja Narodów Zjednoczonych – rola we współczesnym świecie

8. Wyspecjalizowane agencje ONZ

9. The Commonwealth

10. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

11. Organizacje regionalne poza Europą

12. Międzynarodowe organizacje pozarządowe

13. Członkostwo Polski, Wielkiej Brytanii oraz USA w organizacjach międzynarodowych

Literatura:

Amerasinghe, C.F. 1996. Principles of the Institutional Law of International Organisations. Cambridge.

Archer, C. 1994. Organizing Europe. The institutions of integration. London: Edward Arnold.

Klabbers, J. 2002. An Introduction to International Institutional Law, Cambridge.

Sands, P. and P. Klein (eds.). 2001. Bowett's Law of International Institutions, London.

Sin, B (ed.).2002. The Charter of the United Nations, Oxford.

White, N. 1996. The Law of International Organisations, Manchester.

Wilkinson, P. 2007. International Relations. A Very Short Introduction. Oxford.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. rozróżniać organizacje międzyrządowe od międzynarodowych organizacji pozarządowych

2. opisać strukturę organizacji międzynarodowych

3. wymienić najważniejsze wydarzenia w historii organizacji międzynarodowych

4. identyfikować członkostwo wybranych krajów w różnych organizacjach międzynarodowych

5. oceniać działania organizacji międzynarodowych

6. korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

7. prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

8. wyciągać wnioski i dokonywać krytycznej analizy

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - fomujące, P - podsumowujące):

F – student przedstawia na zajęciach 20-30 min prezentację w Power Point na temat wybranej przez siebie organizacji międzynarodowej z listy przygotowanej przez wykładowcę

P – pisemny test zaliczeniowy: student odpowiada na 20 pytań dotyczących historii, struktury, działania oraz członkostwa we współczesnych organizacjach międzynarodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)