Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie prawnicze i sądowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TPIS-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie prawnicze i sądowe
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest pogłębienie praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia prawniczego w obrębie języków angielskiego i polskiego. Podczas kursu studenci poznają zaawansowane struktury oraz style tekstu prawniczego i prawnego, jak również rozwijają umiejętności w posługiwaniu się specjalistyczną terminologią prawniczą w obu językach. Pogłębiać będą umiejętność interpretacji tekstów prawnych oraz umiejętności władania poprawną polszczyzną właściwą dla danego rejestru. W czasie kursu studenci będą rozwijać umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych i prawnych z języka polskiego na język angielski i na odwrót.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza o tłumaczeniu niespecjalistycznym

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Powtórka wiadomości nt. technik tłumaczeniowych na przykładzie wybranych tekstów prawnych

2. ćwiczenia z terminologii prawniczej, w tym w formie ćwiczeń leksykalnych

3. wykonywanie tłumaczeń angielsko-polskich i polsko-angielskich

4. tłumaczenie aktów prawnych; dokumentów sądowych; opinii prawnych, umów cywilno-prawnych

5. wykonywanie tłumaczeń angielsko-polskich i polsko-angielskich

6. prezentacja na temat wyszukiwania terminów, ich tworzenia oraz korzystania z internetowych baz danych oraz słowników specjalistycznych

7. omówienie cech dyskursu prawnego na przykładzie wybranych typów dokumentów prawnych; ćwiczenia tłumaczeniowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In this course students learn the basics of the legal system in the English-speaking countries and in in Poland. After a brief introduction to the legal language, students learn different approaches to legal texts in the context of translation. Text types include: contracts, notarial deeds. Registration documents, company documents, judgments, legal opinions. Upon completion of the course students will know the fundamental translation techniques for legal text and where to find relevant information on the law-related issues. The final evaluation of the class is based on homework assignments, in-class translations and weekly quizzes. The course ends in an exam.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Zaawansowane struktury, styl i leksyka języka prawniczego i prawnego

2. Terminologia prawnicza: internetowe bazy danych, słowniki specjalistyczne, teksty paralelne

3. Tłumaczenie tekstów dotyczących pracy organów ścigania

4. Tłumaczenie tekstów dotyczących zeznań świadków i biegłych

5. Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa spółek

6. Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa rzeczowego, rodzinnego i spadkowego

7. Tłumaczenie umów na język polski (powtórka wiadomości z 1 roku)

8. Tłumaczenie umów na język angielski (akty notarialne)

9. Tłumaczenie dokumentów sądowych w sprawach cywilnych i karnych

Literatura:

Alzaraz, E; Hughes, B. 2002. Legal translation explained. Manchaster: St Jerome.

Bazlik, M; Ambrus, P; Bęcławski,M. 2010. The grammatical structure of legal English. Warszawa: Translegis.

Berezowski, L. 2009. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa: CH Beck

Berezowski, L. 2011. Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Warszawa: CH Beck.

Bogudziński, J., Buczkowski, K., Kaznowski, A. 2004. Wzory umów i pism. Warszawa: C. H. Beck.

Brown, G.D., Rice, S. 2007. Professional English in Use - Law, Cambridge University Press.

Collin, P.H; Bartnicki, K. 2001. Słownik prawa. Warszawa: Wilga

Garner, B.A. 2009. Black’s Law Dictionary. 9th edition. New York: West

Garner, B.A. 2001. Legal writing in plain English. A text with exercises. Chicago: University of Chicago Press.

Jakubaszek, M. 2004. Legal English Textbook, Warszawa: C. H. Beck.

Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny I sądowy. Warszawa: PWN.

Jopek-Bosiacka. 2010. Legal communication: a cross-cultural perspective. Warszawa: WUP

Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Tepis

Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Malinowski, A. 2008. Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe. 2 wydanie. Warszawa: LexisNexis.

Malinowski, A. 2006. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: LexisNexis.

Myrczek, E. 2006. Lexicon of Law Terms, Warszawa: C. H. Beck.

Matulewska, A. 2006. Lingua legis in translation. Frankfurt: Peter Lang.

Pieńkos, J. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku. Warszawa: Muza

Pracki, T; Przywara P.2004. Explore the law of the UK and the USA. Warszawa: Wyd. WSHiP

Tokarczyk, R. 2011. Prawo amerykańskie. Podręcznik. Wydanie 11. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia prawniczego w obrębie języka angielskiego i polskiego

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia prawniczego na podstawie otrzymanych materiałów

3. zna zasady tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych

4. zna słownictwo języka angielskiego w różnych rejestrach

5. potrafi tłumaczyć teksty napisane w języku angielskim lub polskim należące do różnych rejestrów na drugi język

6. potrafi właściwie interpretować teksty prawnicze

7. używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski oraz zaawansowanej angielszczyzny w przekładzie z języka polskiego

8. potrafi wyszukiwać i używać zaawansowaną terminologię prawniczą

9. ma wiedzę na temat dyskursu prawnego w języku polskim i angielskim

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

(F) dyskusja podczas zajęć

(P) wykorzystanie wiedzy podczas tłumaczeń

(P) testy sprawdzające

(P) ocena tłumaczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.