Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Składnia i morfologia języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SIMJAN-NA-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Składnia i morfologia języka angielskiego
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Specjalizacje: nauczycielska i tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 przekazanie wiedzy z zakresu składni języka angielskiego w zakresie budowy frazy i zdania angielskiego z uwzględnieniem reguł i procesów derywacji gramatycznej oraz roli informacji leksykalnej w tworzeniu struktur składniowych, opisanej w ujęciu gramatyki generatywnej.

C2 przekazanie podstawowych informacji z zakresu morfologii języka angielskiego z uwzględnieniem derywacji morfologicznej

C3 rozwinięcie zdolności analitycznej i syntetycznej w opisie struktur składniowych oraz nabycie podstawowej terminologii dla takiego opisu

C4 wyrobienie umiejętności deskryptywnego podejścia do systemu gramatyki oraz przekazanie podstawowych informacji z zakresu metodologii językoznawczej

C5 rozwinięcie umiejętności stosowania weryfikacji empirycznej proponowanych rozwiązań teoretycznych, w tym umiejętności z zakresu opisu komparatywnego

C6 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Ogólna wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki opisowej innej niż angielska (np. polska), w tym elementy wiedzy na temat rozbioru logicznego zdania

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Na stronie domowej WA UAM, na platformie Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Ćwiczenia z użyciem materiałów drukowanych, prezentacji wizualnych oraz konwersatorium.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)


Forma aktywności - Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60h

Praca własna studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń:

20 stron tekstu, 0.5h x 60 zajęć = 30h

Rozwiązywanie zdań i ćwiczeń: 0,5h x 60 = 30h

Praca własna studenta:

Przygotowanie do egzaminu: 30h

SUMA GODZIN 150

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU): 5 (po obu semestrach)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego; następny semestr: 15-SIMJAN-NA-22.)

Pełny opis:

Główne cele kursu to (i) przekazać studentom wiedzę z zakresu składni języka angielskiego, w tym odnośnie budowy struktury frazowej, zasad tworzenia zdań, procesów derywacyjnych oraz roli informacji leksykalnej w budowie struktur; przy zastosowaniu opisu opartego o współczesne modele gramatyki generatywnej, (ii) rozwinąć u studentów zdolności analityczne i syntetyczne potrzebne do opisu struktur składniowych oraz zapoznać ich z podstawową terminologią służącą takiemu opisowi, (iii) przekazać studentom podstawowe informacje na temat morfologii języka angielskiego i derywacji morfologicznej.

Literatura:

Carnie, Andrew. 2013. Syntax: A Generative Introduction. Third Edition. Malden: Willey-Blackwell Malden : Blackwell Publishing

Gelderen van, Elly. 2010. An Introduction to the Grammar of English. Amsterdam: John Benjamins

Koeneman, Olaf & Zeijlstra, Hedde 2017. Introducing Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

O’Grady, W – M. Dobrovolsky – M. Aronoff. 1989, 1993. Contemporary Linguistics: An Introduction. New York : St. Martin's Press.

Roberts, I.2023. Beginning Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi

1. przedstawić i opisać formalne schematy budowy różnych typów fraz i zdań angielskich

2. określić składniowe procesy derywacyjne, w tym podstawowe reguły tworzenia różnych typów struktur zdaniowych

3. opisać budowę morfologiczną wyrazów a także omówić podstawowe reguły derywacji morfologicznej

4. opisać budowę fraz i zdań angielskich przy użyciu prawidłowej terminologii i metod obrazowania struktury (zapis przy pomocy diagramów i nawiasów)

5. wyprowadzić budowę fraz i zdań z podstawowych schematów derywacyjnych oraz z leksykalnych wymagań selekcyjnych wyrazów

6. zastosować kryteria opisowe i lingwistyczne do faktów z zakresu składni języka angielskiego rozróżniając podejście deskryptywne od preskryptywnego

7. uzasadniać empirycznie proponowane rozwiązania teoretyczne i zna podstawy metodologii językoznawczej

8. zastosować elementy językoznawczego opisu komparatywnego, odnosząc fakty z zakresu składni języka angielskiego do innych języków, np. polskiego

9 prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu gramatyki opisowej i językoznawstwa

10 wspólnie z innymi w drodze wymiany informacji wyodrębnić i rozwiązać praktyczne zadania z zakresu składni języka angielskiego

Metody i kryteria oceniania:

Typy oceniania: (D- ocenianie diagnostyczne, F – ocenianie formujące; P - ocenianie podsumowujące)

P – egzamin pisemny: napisanie testu. Pytania zamknięte polegają na dokonaniu wyboru właściwej odpowiedzi, dokończenia definicji, dostosowania terminologii, przyporządkowaniu elementów, określenie prawdziwości twierdzeń. Pytania otwarte polegają na udzieleniu odpowiedzi opisowej i rozwiązaniu zadań w zakresie analizy strukturalnej zdań i fraz.

D - krótki test pisemny przeprowadzony na początku zajęć, sprawdzający przeczytanie zadanego tekstu i zrozumienie bieżącego materiału

F – wspólne rozwiązywanie ćwiczeń i zadań związanych z omawianym tematem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Cegłowski, Paulina Łęska-Bayraktar, Jacek Witkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Tajsner
Prowadzący grup: Piotr Cegłowski, Paulina Łęska-Bayraktar, Bartosz Wiland, Sylwiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Tajsner
Prowadzący grup: Piotr Cegłowski, Paulina Łęska-Bayraktar, Hanna Twardowska, Bartosz Wiland
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Cegłowski, Paulina Łęska-Bayraktar, Przemysław Tajsner, Sylwiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)