Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJCH-SC-1BA-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność: Filologia angielsko-chińska


Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie wiedzy dotyczącej budowy znaków chińskich, rozróżniania kresek oraz sposobu pisania znaków

C2 Zapoznanie uczestników z elementami ortografii pisma chińskiego

C3 Zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi struktury pisma chińskiego i sposobu funkcjonowania znaków pisma

C4 Rozwinięcie umiejętności pisania znaków chińskich oraz poprawnego posługiwania się pismem

C5 Rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz ich weryfikacji w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje dot. zasad zliczenia przedmiotu uczestnicy otrzymują w formie wydruku. Część materiału językowego, na którym opierają się zajęcia, pochodzi z modułu Praktyczna nauka języka chińskiego – kurs podstawowy. Część materiałów do zajęć przygotowane są w formie wydruku.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Przekazanie odpowiednich informacji i przedstawienie literatury przedmiotu

Praca indywidualna, ćwiczenia

Organizacja pracy indywidualnej lub w grupie; pomoc w rozwiązywaniu problemów

Prezentacja umiejętności na forum grupy

Dyskusja na forum grupy

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

7 (po obu semestrach)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJCH-SC-1BA-22.)

Praktyczna nauka języka chińskiego – pismo chińskie to dwusemestralny kurs, którego celem jest zapoznanie studentów z pismem chińskim oraz nauczenie zasad wymaganych do poprawnego pisania znaków oraz posługiwania się pismem chińskim. Na kursie zostaną omówione elementy struktury znaków chińskich takie jak podstawowe kreski oraz elementy fonetyczne i semantyczne, zasady dotyczące kolejności pisania kresek, podstawowe klucze, zasady korzystania ze słowników tradycyjnych za pomocą kluczy. Założeniem kursu jest nauczenie poprawnego pisania znaków chińskich w oparciu o materiał językowy zawarty w „Akademickim podręczniku do nauki języka chińskiego” oraz rozumienie struktury znaków chińskich. Kurs oparty jest na ćwiczeniach i ma na celu nauczenie pracy samodzielnej oraz w grupie.

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJCH-SC-1BA-22.)

Praktyczna nauka języka chińskiego – pismo chińskie to dwusemestralny kurs, którego celem jest zapoznanie studentów z pismem chińskim oraz nauczenie zasad wymaganych do poprawnego pisania znaków oraz posługiwania się pismem chińskim. Na kursie zostaną omówione elementy struktury znaków chińskich takie jak podstawowe kreski oraz elementy fonetyczne i semantyczne, zasady dotyczące kolejności pisania kresek, podstawowe klucze, zasady korzystania ze słowników tradycyjnych za pomocą kluczy. Założeniem kursu jest nauczenie poprawnego pisania znaków chińskich w oparciu o materiał językowy zawarty w „Akademickim podręczniku do nauki języka chińskiego” oraz rozumienie struktury znaków chińskich. Kurs oparty jest na ćwiczeniach i ma na celu nauczenie pracy samodzielnej oraz w grupie.

Szczegółowy sylabus kursu obejmuje następujące tematy i treści:

Elementy struktury znaków chińskich: rodzaje kresek, elementy fonetyczne i semantyczne.

Zasady kolejności pisania kresek w znakach i ich praktyczne wykorzystania w znakach zawartych w „Akademickim podręczniku do nauki języka chińskiego” (podręcznik przerabiany na kursie ) stanowiącym podstawę Praktycznej nauki języka chińskiego Kursu podstawowego.

Transkrypcja znaków chińskich za pomocą pinyin

Pisanie znaków na podstawie transliteracji pinyin

Porządkowanie złożeń ze znakami na bazie określonego materiału językowego

Identyfikacja elementów fonetycznych w znakach

Identyfikacja elementów znaczeniowych w znakach

Literatura:

Wisława Szkudarczyk-Brkič. „Akademicki podręcznik do nauki języka chińskiego”. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Florian Coulmas, The Writing Systems of the World. Blackwell

John DeFrancis, The Chinese Language: Fact and Fantasy. Honolulu: University of Hawaii Press

Jerzy Künstler, Pismo chińskie.

Zhang Pengpeng, The most common Chinese Radicals (Changyong Hanzi bushou). Beijing: Sinoligua

Słownik internetowy Han dian: http://www.zdic.net/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Charakteryzuje zasady funkcjonowania pisma chińskiego

Zna podstawowe zasady struktury znaków pisma chińskiego

Nazywa podstawowe klucze (bushou) w języku polskim i chińskim

Identyfikuje prawidłowe czytanie znaków w oparciu o transliterację pinyin

Dobiera prawidłowe znaki do zapisu wyrazów na podstawie transliteracji pinyin

Posługuje się słownikami języka chińskiego w oparciu o metodę odszukiwania znaków na podstawie kluczy (bushou)

Porządkuje złożenia ze znakami na bazie określonego materiału językowego

Stosuje zasady prawidłowego rozpisywania znaków w odniesieniu do wybranych znaków pisma chińskiego

Rozróżnia elementy fonetyczne i znaczeniowe w znakach

Pracuje samodzielnie lub w grupie i aktywnie uczestniczy w przedstawianiu i dyskutowaniu wyników pracy

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Formujące: weryfikacja podczas zajęć (podczas dyskusji i prezentacji na forum grupy), kartkówki sprawdzające znajomość znaków

Podsumowujące: pisemne kolokwium zaliczeniowe (2 w każdym semestrze), egzamin pisemny

Kryteria oceniania

5,0 – pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 – słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)