Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-NID-36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia (niderlandzka)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na zaawansowanym poziomie (docelowo osiągnięcie poziomu C1) - pisemnie i ustnie w sytuacjach formalnych i nieformalnych:


poszerzenie zasobu słownictwa,


utrwalenie struktur gramatycznych,


ćwiczenie umiejętności prezentacji,


ćwiczenia różnych form pisemnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma moodle


Strona Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia ćwiczeniowe obejmujące pracę z podręcznikiem, dyskusje w grupach, prezentacje z wykorzystaniem multimediów, pracę z tekstem, pisanie tekstów, wykonywanie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

60 + 60H = 120h


+30h pisanie prac

+30h przygotowanie do testów

=180h


6 ECTS

Skrócony opis:

Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr 15-PNJA-NID-46

Pełny opis:

Treści kształcenia:

- Rozszerzanie zasobu słownictwa związane z wybranymi zakresami tematycznymi na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym

- Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki

- Ćwiczenia w przygotowywaniu oraz przedstawianie prezentacji na wybrany temat z wykorzystaniem multimediów.

- Ćwiczenie wybranych form pisemnych.

Literatura:

1. Total English (Advanced), JJ. Wilson & A. Clare

2. Advanced Language Practice, M. Vince

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

- potrafi prawidłowo posługiwać się słownictwem z wybranych zakresów tematycznych na poziomie zaawansowanym

- potrafi formułować przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne na dowolne tematy

- potrafi napisać spójny, zrozumiały i poprawny stylistycznie tekst

- poprawnie stosuje różnorodne konstrukcje gramatyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania studentów poprzez obserwację ich zaangażowania w dyskusje i wykonywanie ćwiczeń, prezentacje, prace pisemne, testy leksykalno-gramatyczne w ciągu semestru (F); egzamin ustny i pisemny po drugim semestrze (P).

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5)

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karen Kuhn
Prowadzący grup: Karen Kuhn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karen Kuhn
Prowadzący grup: Iwona Kokorniak, Karen Kuhn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Domińska, Karen Kuhn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ronald Kim, Karen Kuhn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.