Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Linguistic theory: Phonetics and phonology 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-LT-PHAPH1-EL-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Linguistic theory: Phonetics and phonology 1
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

English linguistics: Theories, interfaces, technologies

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi fonetyki i fonologii jęz. angielskiego

- uświadomienie różnic między fonologią a fonetyką

- wprowadzenie specjalistycznej terminologii i wiedzy teoretycznej związanej z dziedziną w jęz. angielskim

- zaoferowanie narzędzi teoretycznych do opisu i późniejszego badania struktury dźwiękowej jęz. angielskiego

- zaoferowanie wiedzy teoretycznej przydatnej w opanowaniu fonetyki jęz. angielskiego

- uwrażliwienie studenta na wariantywne formy występujące w jęz. angielskim, jego odmianach i dialektach

- wprowadzenie elementów wiedzy o fonologii jęz. polskiego w celu zobrazowania procesów występujących w jęz. angielskim

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Kurs prowadzony przez nauczyciela w trakcie zajęć. Dodatkowo, część aktywności prowadzona będzie zdalnie za pomocą platformy e-learningowej Moodle, która wykorzystywana będzie w celu wymiany tematów, literatury oraz wybranych źródeł i zadań uzupełniających między prowadzącym, a studentami.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2

- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa wprowadzonych w szkole średniej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie materiały do zajęć będą dostępne w bibliotece UAM oraz bibliotece Filologicznej Novum. Studentowi zapewnione zostaną również dodatkowe materiały poprzez platformę Moodle.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Referowanie przeczytanych tekstów i/lub przygotowanych treści, dyskusja, transkrypcja.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Tresci kształcenia:

1. Umiejscowienie fonologii i fonetyki jako dziedzin w językoznawstwie ogólnym, skontrastowanie obydwóch dziedzin

2. Podstawowe zagadnienia w ramach fonologii

3. Wprowadzenie do anatomii i fizjologii aparatu mowy

4. Sklasyfikowanie systemu segmentalnego jęz. ang.

5. Szczegółowy artykulacyjny opis spółgłosek i samogłosek jęz. ang.

6. Omówienie procesów ko-artykulacyjnych, rodzajów artykulacji oraz mechanizmów przepływu powietrza w jęz. ang.

7. Opis procesów alofonicznych i fonostylistycznych w jęz. ang.

8. Wprowadzenie do cech prozodycznych jęz. ang; akcentu wyrazowego, rytmu i intonacji

9. Omówienie struktury sylaby i fonotaktyki jęz. ang.

10. Transkrypcja fonemiczna i fonetyczna jęz. ang. zgodna z międzynarodowym alfabetem fonetycznym IPA

11. Wariantywność jęz. angielskiego

12. Skontrastowanie wybranych zagadnień (poz. 4-12) w jęz. polskim

Literatura:

- Ashby, M. & J. Maidment. 2005. Introducing Phonetic Science. Cambridge: CUP.

- Collins, B. & I. Mees. 2003. Practical Phonetics and Phonology: a resource book for students. London, New York: Routledge.

- Cruttenden, A. 2014. Gimson’s Pronunciation of English. London: Arnold.

- Garcia Lecumberri, M.L. & J. Maidment. 2000. English Transcription Course. Arnold, New York: OUP.

- Jassem, W. 2003. Polish. Journal of the International Phonetic Association 33,103–107.

- Jones, D. 2003. Cambridge English pronouncing dictionary. 16th edition by Peter Roach, James Hartman and Jane Setter. Cambridge: Cambridge University Press. [with CD-ROM]

- Ladefoged, P. 2001. A Course in Phonetics. 4th edition. Philadelphia: Harcourt Brace College Publishers.

- Roach, P. 2004. English Phonetics and Phonology. 3rd edition. CUP.

- Roach, P. 2006. English phonetics and phonology: A practical course. Cambridge: CUP.

- Sobkowiak, W. 2001. English phonetics for Poles: A resource book for learners and teachers. 2nd edition. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

- Wells, J. C. 2009. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd edition. London: Pearson Education.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- zna miejsce i znaczenie fonologii oraz fonetyki w relacji do innych gałęzi językoznawstwa, oraz specyfikę przedmiotową,

- potrafi wyłuszczyć zagadnienia ogólne będące przedmiotem fonetyki i fonologii jęz. angielskiego,

- rozumie treść, formę i funkcje podstawowej terminologii z zakresu fonetyki i fonologii i potrafi się nią posługiwać,

- nabywa umiejętności właściwego korzystania ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania uogólnień i porównań,

- potrafi skutecznie posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną na praktycznych zajęciach z fonetyki angielskiej,

- potrafi analizować podstawowe zjawiska językowe w zakresie fonologii,

- ma umiejętność komunikowania się z użyciem specjalistycznej terminologii.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena aktywnego udziału w zajęciach; ocena umiejętności powołania się na swoje doświadczenie językowe; umiejętność powołania się na wcześniej zdobytą wiedzę i skontrastowanie języków; test końcowy.

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student bardzo dobrze zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze i kulturoznawcze, zna gałęzie dyscyplin i rozumie dynamikę ich rozwoju, bardzo dobrze opanował terminologię dyscyplin i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym

dobry plus (+db; 4,5): student bardzo dobrze zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze i kulturoznawcze, zna gałęzie dyscyplin oraz metody badawcze, rozumie dynamikę ich rozwoju, bardzo dobrze opanował terminologię dyscyplin i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym, lecz popełnia drobne błędy

dobry (db; 4,0): student dobrze zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze i kulturoznawcze, zna gałęzie dyscyplin oraz metody badawcze, rozumie dynamikę ich rozwoju, bardzo dobrze opanował terminologię dyscyplin i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym w stopniu zadowalającym, lecz popełnia okazjonalne błędy

dostateczny plus (+dst; 3,5): student zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze i kulturoznawcze w stopniu podstawowym, zna gałęzie dyscyplin oraz metody badawcze, opanował terminologię dyscyplin i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym w stopniu zadowalającym, lecz popełnia błędy

dostateczny (dst; 3,0): student zna i rozumie zagadnienia literaturoznawcze i kulturoznawcze w stopniu podstawowym, zna gałęzie dyscyplin oraz umie wymienić metody badawcze, opanował podstawową terminologię dyscyplin i umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym w stopniu podstawowym, lecz popełnia błędy

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie zna lub nie rozumie zagadnień literaturoznawczych i kulturoznawczych, nie zna gałęzi dyscyplin oraz metod badawczych, nie opanował podstawowej terminologii dyscyplin i nie umie się nią posługiwać w języku mówionym i pisanym bez rażących błędów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)