Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leksykografia kanadyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-LK-KAN-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Leksykografia kanadyjska
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja - Kanada anglojęzyczna: literatura, kultura, język

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 Wykształcenie umiejętności pogłębionej analizy różnych aspektów leksykografii


C2 Zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie wybranych aspektów leksykografii kanadyjskiej z uwzględnieniem tła historyczno-społecznego


C3 Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy makro- i mikrostruktury słownikowej


C4 Wyrobienie umiejętności zadawania odpowiednich pytań oraz aktywnego udziału w dyskusji na zajęciach


C5 Rozwijanie umiejętności prezentacji z użyciem multimediów

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma WA Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Seminarium


Indywidualna prezentacja


Końcowy egzamin pisemny

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 punkty ECTS


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 1 – przygotowanie do zajęć 50

Praca własna studenta 2 – przygotowanie końcowej prezentacji 10

Praca własna studenta 3 – przygotowanie do egzaminu 10

Razem 100h

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Pojęcie i krótka historia leksykografii

Typologia słowników; zasady kompilacji

Metody objaśniania znaczenia; problemy ekwiwalencji

Historyczno-społeczne uwarunkowania leksykografii kanadyjskiej

Słowniki angielszczyzny kanadyjskiej

Słowniki angielsko-francuskie i francusko-angielskie oraz słowniki języków rodzimych Kanady

Szczegółowa analiza krytyczna wybranego słownika lub grupy słowników

Egzamin końcowy

Literatura:

1. Chambers, J.K. 1993. “Lawless and vulgar innovations: Victorian views of Canadian English”, in Clarke, S. (ed.). Focus on Canada. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 1-26.

2. Considine, John. 2000. “Fourteen words for moose: Cultural and intercultural contexts of four Canadian dictionaries, 1977–1998, in Antor, H. and K. Stierstorfer (eds.). English Literatures in International Contexts. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. 317-331.

3. Considine, John. 2003a. “Dictionaries of Canadian English”, Lexikos 13. 250-270

4. Considine, John. 2003b. “Dialectology, storytelling, and memory: Jack Thiessen's Mennonite dictionaries”, in Antor, H. et al. (eds.). Refractions of Germany in Canadian Literature and Culuture. Berlin: de Gruyter. 145-168.

5. Dollinger, Stefan. forthcoming. “English in Canada”, in: Kachru, B. B. et al. (eds). Handbook of World Englishes, 2nd ed., Malden, MA: Blackwell-Wiley.

6. Gregg, R. J. 1962. “Canadian lexicography: Review of The Canadian Dictionary/Dictionnaire canadien”. Canadian Literature 14: 68-71.

7. Landau, S. I. 2001. Dictionaries: The art and craft of lexicography. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

8. Lovell, Charles J. 1955a. “Lexicographic challenges of Canadian English”. Journal of the Canadian Linguistic Association 1.1.: 2-5.

9. Lovell, Charles J. 1955b. “Whys and hows of collecting for the Dictionary of Canadian English I: Scope and source material”. Journal of the Canadian Linguistic Association 1.2.: 3-8.

10. Lovell, Charles J. 1956. “Whys and hows of collecting for the Dictionary of Canadian English II: Excerption of quotations. Journal of the Canadian Linguistic Association 2.1: 23-32.

11. McConnell, Ruth E. 1978. Our Own Voice: Canadian English and How it Came to Be. Toronto: W.J. Gage.

12. Orkin, Mark M. 1997. Canajan, Eh? Toronto: Stoddart.

13. Paikeday, Thomas M. 1992. “O Corpora!”. Lexicographica 8: 307-317.

14. Vinay, J.-P. and P. Daviault. 1958. “Dictionnaires canadiens I: Les dictionnaires bilingues”. Journal des traducteurs 3.3.: 109-113.

15. Scargill, M. H. 1967. Preface. Avis, Walter S. (Ed.). 1967. A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles: vi-vii. Toronto: W.J. Gage.

16. Story, G. M. 1957. “Research in the language and place-names of Newfoundland”. Journal of the Canadian Linguistic Association 3.2.: 47-55.

17. Story, G. M. 1975. “A critical history of dialect collecting in Newfoundland”. Regional Language Studies 6: 1-4.

18. Story, G. M. et al. 1973. “Collecting for the Dictionary of Newfoundland English”, in: McDavid Jr., R. I. and A. R. Duckert (eds.). Lexicography in English: Annals of the New York Academy of Sciences 211: 104-108.

19. Story, G.M. 1990. "The view from the sea: Newfoundland place-naming", in: Boulanger, J.-C. (ed.). Actes du XVIe congrès international des sciences onomastiques/Proceedings of the XVIth International Congress of Onomastic Sciences. Université Laval, Québec: Les Presses de l’Université Laval. 41-58.

20. Wees, W.R. 1967. “Foreword”, in: Avis, W. S. (ed.). 1967. A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles: Toronto: W.J. Gage. v.

Słowniki i rozmówki

1. Canadian Dictionary/Dictionnaire canadien. 1962. Vinay, J.-P., Daviault, P. and H. A. (eds.). Toronto: McClelland and Stewart.

2. Canadian Dictionary of Abbreviations. 1994. Dobroslavic, T. and G. Edwards (eds.). (Previous ed. published as Abbreviations: A Canadian Handbook.) Toronto: ECW Press.

3. COD (Canadian Oxford Dictionary). 1998. Barber, K. (ed.). Toronto: Oxford University Press.

4. Concise Dictionary of Canadianisms. 1973. Abridgement of DC. Toronto: Gage Educational Publishing.

5. DC (A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles). 1967. Avis, W. S. et al. (eds.) Toronto: W.J. Gage.

6. DNE (Dictionary of Newfoundland English). 1982. Story, G.M. et al. (eds.). Toronto: University of Toronto Press.

7. DNE (Dictionary of Newfoundland English). 1989. Story, G.M. et al. (eds.). Toronto: University of Toronto Press.

8. DPEIE (Dictionary of Prince Edward Island English). 1988. Pratt, T. K. (ed.). Toronto: University of Toronto Press.

9. Funk and Wagnalls Standard College Dictionary: Canadian Edition. 1963. Toronto: Longmans Canada.

10. Funk and Wagnalls Standard College Dictionary: Canadian Edition. 1973. Toronto: Fitzhenry and Whiteside.

11. Gage Canadian Dictionary. 1996. De Wolf, G. D. (ed.). Toronto: Gage Educational Publishing.

12. Gage Canadian Dictionary. 2000. De Wolf, G. D. (ed.). Vancouver/Toronto: Gage Educational Publishing.

13. Houghton Mifflin Canadian Dictionary of the English Language. 1980. Morris, W. (ed.). Markham, ON: Houghton Mifflin Canada.

14. ITP Nelson Canadian Dictionary of the English Language. 1997. Scarborough, ON: ITP Nelson.

15. Penguin Canadian Dictionary. 1990. Paikeday, Thomas M. (Ed.). Markham, ON: Penguin Books.

16. Parkin, T. 1989. WetCoast Words: A dictionary of British Columbia Words and Phrases. Victoria, BC: Orca.

17. Poteet, L. J. 1983. The South Shore Phrase Book. Hantsport, NS: Lancelot Press.

18. Pratt, T. and S. Burke (Eds.). 1998. Prince Edward Island Sayings. Toronto: University of Toronto Press.

19. Thiessen, Jack. 1999. Mennonitisch-Plautdeutsches Wörterbuch/Mennonite Low German Dictionary. Steinbach, MB: Hanover Steinbach Historical Society.

20. Winston Canadian Dictionary for School, Home, and Office. 1974. Toronto/Montréal: Holt, Rinehart and Winston of Canada.

21. Winston Dictionary of Canadian English: Elementary Edition. 1975. Paikeday, T. M. (ed.). To-ronto: Holt, Rinehart and Winston of Canada.

22. Winston Dictionary of Canadian English: Intermediate Edition. 1969. Paikeday, T. M. (ed.). To-ronto: Holt, Rinehart and Winston of Canada.

23. Winston Simplified Dictionary for Canada. 1937. Brown, T. K. and H. Alexander (eds.). Toronto: Winston.

24. The Winston Simplified Dictionary: Including All the Words in Common Use Defined so that they can be Easily Understood. 1919. Lewis, W. D. and E. A. Singer (eds.). Philadelphia: John C. Winston.

Źródła internetowe:

DCHP1 (Dictionary of Canadianisms on Historical Principles) http://dchp.ca/DCHP-1/

DCHP2 (Dictionary of Canadianisms on Historical Principles 2nd ed.) http://faculty.arts.ubc.ca/sdollinger/dchp2.htm

DNE (Dictionary of Newfoundland English). 1999. Story, G.M., W.J. Kirwin, and J.D.A. Widdowson (eds.) http://www.heritage.nf.ca/dictionary

National Library of Canada. 2003. Amicus Web. http://www.nlc-bnc.ca

The Dialect Atlas of Newfoundland and Labrador http://www.dialectatlas.mun.ca (Words section)

University of Ottawa. 2003. Projet de lexicographie comparée du français et de l'anglais au Can-ada/Comparative Lexicography Project of French and English in Canada. http://www.dico.uottawa.ca/

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student potrafi:

- nazwać poszczególne elementy struktury hasła słownikowego

- wymienić główne różnice pomiędzy słownikami różnych typów

- scharakteryzować proces kompilacji słownika z uwzględnieniem roli korpusu

- wymienić główne wady i zalety różnych metod objaśniania znaczenia

- zidentyfikować podstawowe problemy leksykografii dwujęzycznej oraz wskazać ich przyczyny

- krótko scharakteryzować rozwój różnych nurtów leksykografii kanadyjskiej z naciskiem na jej historyczno-społeczne uwarunkowania

- wymienić główne cechy stanowiące o specyfice słowników opisujących języki, jakimi mówi się w Kanadzie

- posługując się terminologią specjalistyczną, dokonać oceny jakości wybranego słownika powstałego w Kanadzie na podstawie krytycznej analizy jego mikro- i makrostruktury

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- udział w dyskusji na zajęciach

- prezentacja referatu

- pisemny egzamin końcowy

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): aktywny udział we wszystkich zajęciach; indywidualna prezentacja nienaganna pod względem merytorycznym i językowym; bardzo dobry wynik egzaminu

dobry plus (+db; 4,5): aktywny udział we wszystkich zajęciach; indywidualna prezentacja dobra pod względem merytorycznym i językowym; dobry wynik egzaminu

dobry (db; 4,0): aktywny udział w większości zajęć; indywidualna prezentacja dobra pod względem merytorycznym i językowym; dobry wynik egzaminu

dostateczny plus (+dst; 3,5): uczestnictwo w zajęciach na przemian czynne i bierne; indywidualna prezentacja zadowalająca pod względem merytorycznym i językowym; dostateczny wynik egzaminu

dostateczny (dst; 3,0): przeważnie bierne uczestnictwo w zajęciach; indywidualna prezentacja zadowalająca pod względem merytorycznym i językowym; ; dostateczny wynik egzaminu

niedostateczny (ndst; 2,0): nieobecności na zajęciach (dwie nieusprawiedliwione lub pięć usprawiedliwionych) lub niedostateczny wynik egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arleta Adamska-Sałaciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arleta Adamska-Sałaciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.