Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-AW-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisanie akademickie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Anglistyki
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

(Wszystkie specjalizacje z wyjątkiem: Tłumaczenie konferencyjne, Tłumaczenie pisemne.)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

1. Przygotowanie studentów (magistrantów) do aktywnej współpracy z promotorem w ramach projektu magisterskiego poprzez pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z krytycznym rozumieniem i efektywną prezentacją treści teoretycznych i badawczych w tekście naukowym.

2. Pogłębienie zrozumienia idei badania naukowego i tekstu naukowego (w tym pracy magisterskiej) jako kompleksowego argumentu opartego o tezę oraz badanie / analizę danych – w warunkach konwencji, logiki, retoryki oraz stylu wypowiedzi wymaganych od magistranta ("academic positioning").

3. Utrwalenie lub rozwinięcie umiejętności niezbędnych w przygotowaniu i tworzeniu tekstu naukowego, w kontekście projektu magisterskiego (i z możliwym uwzględnieniem specyfiki specjalizacji).


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Wybrane zajęcia i zadania niektórych wykładowców moga być realizowane na wydziałowej platformie Moodle.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 2. stopnia na kierunku filologia angielska, poziom biegłości językowej C1/C1+

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wydziałowa platforma Moodle

Biblioteka Filologiczna Novum

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 ECTS

(Przed r.akad. 2017/2018: 2 ECTS)

Skrócony opis:

Jednosemestralny kurs przygotowujący do pisania pracy magisterskiej. Kurs zorientowany jest na na retorykę, organizację i aspekty językowe prac magisterskich.

Pełny opis:

Jednosemestralny kurs przygotowujący do pisania pracy magisterskiej. Kurs zorientowany jest na na retorykę, organizację i aspekty językowe prac magisterskich.

Treści kształcenia:

1. Poznanie kryteriów określających sytuację i badacza naukowego, w tym magistranta ("academic positioning").

2. Organizacja tekstu pracy magisterskiej jako rozbudowanego argumentu: typowe elementy (rozdziały i sekcje), ich układ, struktura retoryczna, możliwe zróżnicowanie dyscyplinarne. Praca licencjacka a magisterska.

3. Język akademicki vs nie-akademicki (słownictwo, gramatyka). Powtórzenie podstaw struktury dobrego tekstu w kontekście pisania akademickiego (podstawowe wzorce organizacji tekstu ("General-Specific", "Problem-Solution", ) akapit i jego struktura, typy akapitów, jedność, spójność i połączenia logiczne), oraz podstaw wywodu i argumentu naukowego (logika, metajęzyk i inne formy ewaluacji, krytyki, auto-projekcji itp.).

4. WA Stylesheet - omówienie i ćwiczenia utrwalające. (Odsyłacz ("citation") a dzieło cytowane ("Reference") vs bibliografia (podręczna)).

5. Utrwalenie / optymalizacja pracy ze źrodłami: poslugiwanie się bibliografią, ocena materiału źródłowego, techniki integracji źródeł z tekstem (streszczanie, parafrazowanie, cytat, unikanie plagiatu synteza informacji z źródeł w połączeniu z tezą własną.)

6. Poznanie i przećwiczenie struktury, cech językowych i aspektów pragmatycznych podstawowych typów rozdziałów pracy magisterskiej (teoretyczny, metodologiczny, analityczny/empiryczny, dyskusja, wstęp i zakończenie/konkluzje).

7. Poznanie typowych błędów i problemów występujących w pracach magisterskich i sposobów ich uniknięcia.

8. Zastosowanie zdobytej / powtórzonej wiedzy i umiejętności w pracy nad optymalizacją fragmentów własnych tekstów naukowych, np. pracy licencjackiej (fragment rozdziału teoretycznego/opartego o źródła oraz fragment rozdziału analitycznego/pracy z danymi).

9. (Opcjonalnie) Poznanie innych niż praca magisterska form prezentacjii treści naukowych lub aspektów warsztatu pracy naukowca - w zależności od potrzeb i specjalizacji grupy (abstrakt do artykułu, referat lub poster konferencyjny, podanie o grant, korespondencja naukowa, oprogramowanie bibliograficzne itp.).

Literatura:

Carter, Ronald and Michael McCarthy. 2006. Cambridge grammar of English: A comprehensive guide. Spoken and written English grammar and usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Hinkel, Eli. 2004. Teaching academic ESL writing: Practical techniques in vocabulary and grammar. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Hyland, Ken. 2006. English for academic purposes: An advanced resource book. London: Routledge.

McPherson, Robin. 1994. University English. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Jordan, Robert R. 1997. English for academic purposes. A guide and resource book for teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Swales, John M. and Christine B. Feak. 2004. Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. (2nd edition.) Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Swales, John M. and Christine B. Feak. 2000. English in today's research world: A writing guide. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. [several chapters from this book complement the main textbook]

Swales, John M. 2004. Research genres: Explorations and applications. New York: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. Zna i potrafi zastosować (także w porozumieniu z promotorem) podstawy konstruowania dłuższego wywodu naukowego, w szczególności pracy magisterskiej z jej elementami składowymi (rozdziały i sekcje), w odniesieniu do głównych założeń i tytułu pracy i potrzeb sytuacyjnego kontekstu akademickiego ("academic positioning").

2. Rozpoznaje i potrafi konstruować wywód / argument naukowy, właściwie (bez dogmatyzmu czy plagiatyzmu) wykorzystujący / integrujący / syntetyzujący informacje teoretyczne lub empiryczne dobrane z (kilku) zewnętrznych źródeł.

3. Zna i potrafi zastosować typowe zasady opisywania badania / analizy danych - w tym dotyczące: a) opisu metodologicznego (dane, założenia, procedury itp.), b) opisu i komentowania wyników ogólnych i szczegółowych (przykładów), c) dyskusji / podsumowania najważniejszych wyników badania - oraz potrafi odnieść ogólne zasady do potrzeb i kontekstu własnego badania i dziedziny (także w porozumieniu z promotorem).

4. Zna i potrafi selektywnie zastosować zasady organizacji rozdziału wstępnego i końcowego pracy.

5. Zna i poprawnie stosuje słownictwo, frazeologię i gramatykę właściwe dla rejestru akademickiego, z uwzględnieniem podstawowego rozróżnienia specjalizacji (zwł. języka nauk ścisłych vs. humanistycznych).

6. Rozumie i potrafi sprawnie zastosować standard dokumentacyjny i bibliograficzny: IFA / WA Stylesheet oraz IFA / WA Template.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Metody formatywne:

1. Dyskusja przykładów i ćwiczeń na w podgrupach i na forum grupy.

2. Uwagi prowadzącego do wybranych prac pisemnych.

3. Dyskusja online na forum kursowym Moodle.

4. Ocena ćwiczeń pisemnych (np. poprawy fragmentu pracy licencjackiej)

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaszubski, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Przemysław Kaszubski, Magdalena Zabielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaszubski
Prowadzący grup: Przemysław Kaszubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaszubski
Prowadzący grup: Przemysław Kaszubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kaszubski
Prowadzący grup: Przemysław Kaszubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)