Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-WEP-pj-s Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 0.97 Prawo stacjonarne obowiązkowe przedmioty I roku
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

- przedstawienie prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, w podziale na zagadnienia związane z mikroekonomią i makroekonomią,

- ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy sferą makroekonomiczną i mikroekonomiczną gospodarki,

- zapoznanie z pojęciem przedsiębiorczość, jej rodzajami oraz postawami i cechami przedsiębiorczej osoby.


Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii:

- przedmiot i podstawowe założenia ekonomii,

- proces gospodarowania, podmioty gospodarki rynkowej i decyzje gospodarcze,

- alokacja zasobów ekonomicznych (czynników produkcji),

- mikroekonomia a makroekonomia.

Rachunek dochodu narodowego:

- mierniki poziomu sprawności gospodarki,

- produkt narodowy a produkt krajowy,

- produkt narodowy a dochód narodowy,

- ceny w rachunku dochodu społecznego,

- konsumpcja, oszczędności i inwestycje,

- równowaga dochodu społecznego.

Cykliczny rozwój gospodarki:

- klasyczny przebieg cyklu koniunkturalnego,

- przeobrażenia w gospodarce światowej wpływające na kształtowanie się współczesnych wahań koniunkturalnych,

- budowa współczesnego cykl koniunkturalnego,

- metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego.

Bezrobocie i inflacja:

- pojęcie i przyczyny powstawania bezrobocia,

- rodzaje bezrobocia i sposoby jego zwalczania,

- pojęcie i rodzaje inflacji oraz sposoby wpływania na jej poziom,

- społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia i inflacji,

- krzywa Philipsa oraz współczesne ujęcie zależności między inflacją a bezrobociem.

Rola państwa w gospodarce:

- polityka budżetowa państwa,

- systemy bankowe,

- polityka pieniężno-kredytowa.

Makroekonomia gospodarki otwartej:

- rola handlu zagranicznego w gospodarce,

- międzynarodowy rynek pieniężno-kredytowy, w tym:

- bilans płatniczy,

- kursy walut,

- zagraniczne obroty kapitałowe,

- zdolność do spłaty długów zagranicznych.

Rynek i jego elementy:

- definicja rynku, jego elementy i rodzaje,

- pojecie ceny absolutnej i realnej, funkcje cen,

- popyt, prawo popytu, determinanty popytu,

- podaż, prawo podaży, determinanty podaży,

- równowaga rynkowa i modele rynku.

Zasady zachowań konsumenta na rynku:

- podstawowe założenia współczesnej teorii wyboru konsumenta,

- użyteczność marginalna a całkowita,

- cenowa, dochodowa i mieszana elastyczność popytu,

- optimum (równowaga) konsumenta: krzywa obojętności i jej cechy, ograniczenie budżetowe, efekt dochodowy i substytucyjny.

Zasady zachowania przedsiębiorstwa na rynku:

- krótki a długi okres,

- podstawowe rodzaje kosztów a zmiany rozmiarów produkcji: koszty stałe a koszty zmienne, koszty całkowite a koszty przeciętne,

- prawo malejących przychodów a korzyści skali,

- ogólne zasady maksymalizacji zysku w krótkim i długim okresie.

Rynek pieniężno-kredytowy: kreacja pieniądza bezgotówkowego

Pojęcie przedsiębiorczości oraz typy przedsiębiorczości

Cechy przedsiębiorczej osoby oraz przedsiębiorcza orientacja

Przedsiębiorczość jako proces

Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość na poziomie kraju i w przedsiębiorstwie

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gulcz, Ekonomia, część I. Mikroekonomia, Ars boni et aequi, Poznań ostatnie wydanie.

M. Gulcz, Ekonomia, część II. Makroekonomia, Ars boni et aequi, Poznań ostatnie wydanie.

J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa ostatnie wydanie.

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa ostatnie wydanie.

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa ostatnie wydanie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Rozumienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu makro- i mikroekonomii oraz teorii przedsiębiorczości

Znajomość podstawowych praw ekonomicznych rządzących procesem gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz zachowań i postaw przedsiębiorczych

Wiedza na temat wpływu sfery makroekonomicznej na sferę mikroekonomiczną i wzajemnych oddziaływań między nimi

Uzyskania postrzegania przez studenta gospodarki narodowej i światowej jako systemu sprzężeń zwrotnych, opartego na różnego typu mechanizmach mnożnikowych

Uzyskanie podstaw do samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych oraz oceny działań rządu z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej

Uzyskanie podstaw do podejmowania decyzji z punktu widzenia pojedynczego uczestnika procesu gospodarowania

Wiedza na temat identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans oraz formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych

Zrozumienie, że w zarządzaniu państwem należy kierować się dobrem społecznym i przedstawienie korupcji jako zjawiska niepożądanego i szkodliwego z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju

Metody i kryteria oceniania:

Poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu efektów kształcenia dla tego modułu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Baszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.