Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa prywatnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-HPPR-pj-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prawa prywatnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 0.97 Prawo stacjonarne obowiązkowe przedmioty I roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie genezy najważniejszych instytucji i zasad współczesnego prawa, przede wszystkim tych, które wykraczają poza ramy jednego systemu.

W czasie ćwiczeń (lub samodzielnie) student winien opanować podstawy egzegezy tekstu prawnego i umiejętności porównywania instytucji w różnych aktach prawnych.

Wiedza i umiejętności powinny stanowić podstawę do sbododnego odczytywania tekstów prawnych i zrozumienia (często zmieniającego się) prawa.

Pełny opis:

1. Źródła prawa, ich klasyfikacje, tworzenie, znaczenie.

2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

3. Osoba prawna

4. Małżeństwo. Sposoby zawierania i rozwiązywania.

5. Opieka i kuratela.

6. Majątkowe prawo małżeńskie

7. Własność.

8. Ograniczone prawa rzeczowe.

9. Zobowiązania - sposoby powstawania, główne rodzaje, zasada swobody umów i jej ograniczenia.

10. Prawo spadkowe. Tytuły dziedziczenia.

11. Prawo handlowe: spółki i papiery wartościowe.

12. Prawo karne. Przemiany zasad odpowiedzialności i karania.

13. Prawo procesowe. Kształtowanie podstawowych typów procesu i zasad procesowych.

Literatura:

E. Borkowska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2006;

A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008;

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1998;

S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1-4, Kraków 1997-2004;

S. Grzybowski, Dzieje prawa, Warszawa 1981;

A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Historia państwa i prawa Polski, t. 1-4, red. J. Bardach, Warszawa 1957-1982;

Historia państwa i prawa Polski 1918-1939. red. J. Bardach, Cz. 1-2 Warszawa 1962-1968.

Handbuch der Quellen und Literatur der neuren europäischen Privatrechtsgeschichte, red. H. Coing, T. 1-3, Műnchen 1973-1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gulczyński, Wojciech Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gulczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gulczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)