Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oPNJN3-ZLE36 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (także pod względem gramatycznym) pisania i wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla tematów realizowanych w trzecim semestrze słownictwa; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki opracowywanych na zajęciach tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach / w parach

Pisanie streszczeń z komentarzem do tekstów przeczytanych na głos przez wykładowcę

Referat


Skrócony opis:

moduł składa się z 3 zajęć: gramatyki praktycznej i 2 zajęć poświęconych kręgom tematycznym, student rejestruje się na każdy komponent modułu w USOS; końcowe sprawdzenie osiągniętych efektów następuje po semestrze w ramach egzaminu pisemnego

Pełny opis:

zakres tematyczny związany z rodziną, miejscem zamieszkania oraz czasem wolnym***

zakres tematyczny związany z zakupami, żywieniem i spożywaniem posiłków, zdrowiem i jego ochroną oraz z modą i wyglądem***

bardziej zaawansowane i kompleksowe reguły gramatyki niemieckiej

***treści te realizowane są w oparciu o teksty dłuższe i bardziej skomplikowane pod względem leksykalnym i/lub gramatycznym niż w pierwszym i drugim semestrze; teksty te pochodzą z programu PNJN przeznaczonego dla grup zaawansowanych (I roku filologii germańskiej)

Literatura:

Materiały zestawione w skrypcie dla I roku (grup zaawansowanych) dla danego zakresu tematycznego: teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego. Skrypt obejmuje m.in. materiały z: Bahlmann, C. et al.: „Unterwegs. Lehrwerk für die Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache“. Berlin: Langenscheidt, 1998; Grzywacz M. et al.: „Zum Beispiel Sachsen-Anhalt 2. Deutsch mit authentischen Hörtexten“. Warszawa: WSiP, 1998; Koithan, U. et al.: „Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 1“, Berlin: Langenscheidt, 2007; Perlmann-Balme, M. et al.: „em Brückenkurs“. Ismaning: Hueber, 2000; Schmidt R./ Szalay G./ Hegyes K.: „Hörfelder. Hörverstehensprogramm für die Mittelstufe“, Ismaning: Hueber, 1997; Wiemer C. / Eggers D./ Neuf G.: „Hörverstehen. 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen“. Ismaning: Hueber 1997; reportaże: ZDF, Goethe Institut (seria KuBus); dzienniki: Kieler Nachrichten, Metro, Süddeutsche Zeitung itp., czasopisma: Focus, Der Spiegel, Stern, Deutschland, Vigo-Unilife, Fluter, Język niemiecki – nauczaj lepiej itp.

H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung, Ismaning 2002;

B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik, Poznań 2002;

G. Helbig, J. Buscha: Übungsgrammatik Deutsch, Berlin 2004;

G. Helbig, J. Buscha: Deutsche Grammatik, Berlin 2007;

Dudenredaktion: Duden. Grammatik (Bd.4), Mannheim 2005;

Dudenredaktion: Duden. Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 2003.

Efekty uczenia się:

student/ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników jedno- i dwujęzycznych w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także środki leksykalne w tym związki wyrazowe charakterystyczne dla tematów obowiązujących w trzecim semestrze

Potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych ustnych i pisemnych wypowiedzi w języku niemieckim oraz korygować popełnione w nich błędy w zakresie podstawowych i bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w trzecim semestrze

Argumentuje merytorycznie i formułuje wnioski w języku niemieckim wypowiadając się ustnie na tematy obowiązujące w trzecim semestrze, zachowując poprawność w zakresie podstawowych i bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tych tematów

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, szczególnie pisemnego streszczania i komentowania tekstów w języku niemieckim i/lub tłumaczenia zdań (na podstawie kręgów tematycznych obowiązujących w trzecim semestrze)

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia języka

Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy wykonywaniu wspólnych zadań oraz omawianiu problemów związanych z tematyką obowiązującą w trzecim semestrze

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test gramatyczny)

Kolokwium ustne

Test (gramatyka; leksyka; tłumaczenie zdań)

Sprawdzenie umiejętności tłumaczenia zdań

Referat

Prace pisemne (streszczenie tekstu + własny komentarz)

Dyskusja

Współpraca w grupie / w parach

Samodzielna wypowiedź ustna

Świadomość własnych błędów oraz ich samodzielna poprawa

Uwaga I: prowadzący w zależności od typu zajęć oceniają na: testy gramatyczne (z poszczególnych zagadnień gramatycznych omawianych podczas kursu), testy leksykalne i tłumaczenie zdań (dotyczące obowiązujących tematów), streszczenia tekstów z komentarzem (Inhaltsangabe mit Kommentar), wypowiedzi ustne; po semestrze zimowym ma formę pisemnego testu gramatycznego obejmującego materiał zrealizowany na zajęciach w semestrze zimowym; treści sprawdzane są bardziej kompleksowo niż w wersji zaliczeniowej

Uwaga II: pisanie streszczenia (Inhaltsangabe) z komentarzem do tekstu, umiejętność tłumaczenia zdań oraz wypowiadania się są sprawdzane podsumowująco po semestrze letnim podczas egzaminu pisemnego i ustnego

Ocena wypowiedzi ustnej / referatu

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Kryteria oceny streszczeń z komentarzem (Inhaltsangabe mit Kommentar) pisanych na ćwiczeniach (w semestrze zimowym podane kryteria mają charakter orientacyjny)

• Punkty za prawidłowe oddanie treści oraz za wykonanie zadań: 6

• Punkty za gramatykę: 8

• Punkty za wyrażanie się: 8

• Punkty za ortografię: 2

• Spójność: 4

• Użycie złożonych struktur gramatycznych i bogate słownictwo: 4

• Umiejętność wyrażania opinii (komentarz): 3

• Maksymalna liczba punktów: 35

Ilość słów: 200-250

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100% (32-35p.)

• dobry plus (+db; 4,5): 85-90% (30-31,5p.)

• dobry (db; 4,0): 77-84% (27-29,5p.)

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76% (24-26,5p.)

• dostateczny (dst; 3,0): 60-68% (21-23,5p.)

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59% (0-20,5p.)

Ocena tłumaczeń i testów leksykalnych (zaliczenie), ocena gramatyki (zaliczenie i egzamin)

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100%

• dobry plus (+db; 4,5): 85-90%

• dobry (db; 4,0): 77-84%

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76%

• dostateczny (dst; 3,0): 60-68%

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Marniok
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Frankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowiak, Dawid Łuczak, Łukasz Piątkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowiak, Dawid Łuczak, Łukasz Piątkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.