Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oGKNP-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna niemiecko-polska
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, filologia germańska od poziomu A1

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie miejsca badań kontrastywnych w obrębie innych kierunków komparatystyki językoznawczej; omówienie podstaw metodologicznych językoznawstwa konfrontatywnego; przekazanie teoretycznej wiedzy o systemowych różnicach i podobieństwach między językiem niemieckim i polskim; ćwiczenie umiejętności porównywania struktur fonologicznych, morfologicznych oraz składniowych języka niemieckiego i polskiego w oparciu o próbki tekstów tłumaczonych, pogłębienie analizy o elementy dotyczące słowotwórstwa, leksykologii i frazeologii; wprowadzenie w samodzielne analizy konfrontatywne; pogłębianie wiedzy o różnicach językowych wpisującej się w postawę rozumienia odrębności kulturowej członków poszczególnych wspólnot językowych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

tak – częściowo, wspomaganie zajęć tradycyjnych kursem na platformie e-learningowej Wydz. Neofilologii UAM (do decyzji prowadzącego zajęcia)

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

w gestii wykładowcy

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Tłumaczenie próbek tekstów


Skrócony opis:

Moduł składa się z wykładu i konwersatorium, kończy sie egzaminem

Pełny opis:

Studia porównawcze nad językami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem genezy, specyfiki i metodologii badań kontrastywnych

Ważniejsze kontrasty i podobieństwa pomiędzy językiem niemieckim i polskim w obrębie fonetyki i fonologii, morfologii, składni oraz dominujących struktur słowotwórczych, jak również wybranych zagadnień z zakresu leksykologii i frazeologii

Zastosowanie wiedzy o systemowych podobieństwach i różnicach między obu językami w dziedzinie nauki o tłumaczeniach oraz praktyce nauczania języka niemieckiego i polskiego jako języków obcych

Relacje mylących podobieństw międzyjęzykowych („fałszywi przyjaciele tłumacza”)

Leksykologiczne aspekty porównań międzyjęzykowych

Porównywanie struktur fonologicznych, morfologicznych oraz składniowych języka niemieckiego i polskiego w oparciu o próbki tekstów (tłumaczonych)

Różnice kulturowe pomiędzy rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego i polskiego – spojrzenie przez pryzmat językowy

Literatura:

Darski, J. 2015. Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi. Poznań: Wyd. UAM <http://hdl.handle.net/10593/12730>

Engel, U. et al. 1999. Deutsch-polnische Grammatik, Heidelberg: Groos Verlag (= dpg)

Morciniec, N. 2022. Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej. Wrocław: Atut

Rytel-Schwarz, D. et al. 2012. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 4. Die unflektierbaren Wörter. Hildesheim et al.: Olms

Rytel-Schwarz, D. et al. 2018. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 2. Der Satz. Hildesheim et al.: Olms

Tekin, Ö. 2012. Grundlagen der Kontrastiven Linguistik in Theorie und Praxis. Tübingen: Stauffenburg

Tworek, A. 2012. Einführung in die deutsch-polnische vergleichende Phonetik. Dresden: Neisse Verlag.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych w zakresie lingwistyki kontrastywnej niemiecko-polskiej

Zna treść, formę i funkcję podstawowej terminologii z zakresu językoznawstwa kontrastywnego

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat językoznawstwa porównawczego

Ma świadomość kompleksowej natury języka

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie gramatyki kontrastywnej niemiecko-polskiej

Zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie w porównywaniu tekstów w analizowanych językach

Ma wiedzę o powiązaniach lingwistyki kontrastywnej z innymi gałęziami komparatystyki językowej, translatoryką, językoznawstwem stosowanym (zwłaszcza z glottodydaktyką)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł niemiecko- i polskojęzycznych

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł

Umie właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu analizy materiału językowego

Potrafi skutecznie posługiwać się poznanymi metodami i narzędziami lingwistyki kontrastywnej

Właściwie analizuje konkretne zjawiska językowe we współczesnej niemczyźnie i polszczyźnie

Poprawnie formułuje wnioski z analiz tekstów z wykorzystaniem dorobku germanistyki i polonistyki

Ma umiejętności językowe w zakresie językoznawstwa kontrastywnego oraz potrafi wypowiadać się o tej dziedzinie w języku niemieckim i polskim

Ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego obszaru językowego niemieckiego i polskiego

Jest bardziej świadomy różnorodności kulturowej, w tym też językowej

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zadania domowe. Ocena w dyskusji. Test (online). Kolokwium pisemne. Egzamin pisemny

skala ocen:

0-59% ndst

60-67% dst

68-75% dst +

76-83% db

84-91% db +

92-100% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanka Konieczna-Zięta, Janusz Taborek
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Taborek
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Marniok, Janusz Taborek
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)