Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka i fonologia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oFONw-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Skrócony opis:

Moduł składa się z dwóch typów zajęć (wykład i konwersatorium) kończących się egzaminem, student wybiera grupę konwersatoryjną rejestrując się na zajęcia w USOS. Język polski jest dominującym językiem wykładowym, przy czym terminologia wprowadzana jest również z odpowiednikiem w języku niemieckim, a opis głosek i transkrypcja fonetyczna w ramach konwersatorium ćwiczona jest na prostych wyrazach i krótkich tekstach w języku niemieckim.

Pełny opis:

Obszar badawczy fonetyki i fonologii

Etapy produkcji wypowiedzi ustnych wraz z deskrypcją budowy aparatu mowy i opisem bazy artykulacyjnej języka niemieckiego

Płaszczyzna segmentalna języka niemieckiego: klasyfikacja głosek języka niemieckiego oraz ich opis (samo- i spółgłoski)

Transkrypcja fonetyczna

Literatura:

• Czochralski, Jan: Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1998.

• Darski, Józef: Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi. Wydanie II poprawione i rozszerzone, Poznań 2015

• Krech, Eva-Maria u.a.: Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin/New York 2009.

• Mangold, Max (ed.): Duden. Das Aussprachewörterbuch, Mannheim u.a. 2005.

• Mikołajczyk, Beata: Deutsche Grammatik. Eine Einführung. Teil 1. Grundbegriffe. Phonetik und Phonologie. Poznań 2006.

• Morciniec, Norbert/Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student/ka orientuje się w terminologii z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka niemieckiego; umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny; posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka niemieckiego; na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie; wskazuje na zróżnicowaną naturę języka mówionego; ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu; samodzielnie korzysta ze słowników wymowy języka niemieckiego.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne, testy, egzamin pisemny

bardzo dobry (bdb; 5,0): od 90%

dobry plus (+db; 4,5): od 80%

dobry (db; 4,0): od 70%

dostateczny plus (+dst; 3,5): od 60%

dostateczny (dst; 3,0): od 50%

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 50%

Skala dotyczy kolokwiów pisemnych, testu zaliczającego obowiązkowy wykład oraz egzaminu pisemnego z całego modułu. W przypadku kolokwiów pisemnych, które nie zostały zaliczone, student musi poprawić dany materiał na ocenę pozytywną. Średnia ocen uzyskana z kolokwiów pisemnych stanowi ocenę zaliczeniową konwersatorium. Niezaliczenie testu podsumowującego wykład wymaga od studenta jego poprawy. Uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu skutkuje powtarzaniem całego modułu (konwersatorium i wykład).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Woźniak
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka
Prowadzący grup: Marta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.