Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbPNJN1-DU34 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego III
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa w języku niemieckim z zakresu wybranych dziedzin/kręgów tematycznych; rozwinięcie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku niemieckim z naciskiem na użycie słownictwa fachowego dla danej dziedziny oraz rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych; poprawność gramatyczna, składniowa i stylistyczna języka niemieckiego w dowolnych wypowiedziach ustnych i pisemnych; kształtowanie umiejętności samodzielnego redagowania tekstów fachowych w języku niemieckim z użyciem słownictwa specyficznego dla danej dziedziny; ćwiczenie umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski; kształtowanie wysokiej świadomości językowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, uczenie problemowe, metoda ćwiczeniowa, pokaz i obserwacja, demonstracje dźwiękowe i/lub video

metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”),

praca w grupachPełny opis:

Oferta prowadzącego zajęcia obejmuje tematykę i zagadnienia współczesnego świata biznesu, świata gospodarki, języka organów i agend Unii Europejskiej

(przykładowo: specjalistyczne teksty unijne; teksty fachowe z zakresu projektowania, geodezji i kartografii; język branży poligraficznej; język branży księgowości; doradztwo marketingowe i rynkowe; zarządzanie strategiczne w biznesie).

Literatura:

Teksty wybrane i zdydaktyzowane przez wykładowców, teksty autentyczne, pochodzące z literatury fachowej i z prasy niemieckiej, dostosowane każdorazowo do konkretnej tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom w formie papierowej lub w wersji elektronicznej.

Efekty uczenia się:

student/ka komunikuje się w dużej mierze bezbłędnie w mowie i w piśmie po niemiecku na poziomie rozszerzonym i właściwie stosuje w tym języku terminologię specjalistyczną z zakresu języków specjalistycznych i szeroko pojętej komunikacji interkulturowej

potrafi poprawnie tłumaczyć teksty z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki, uwzględniając przy tym wymogi właściwej płaszczyzny stylistycznej i normy dla terminologii specjalistycznej

potrafi sprawnie i konstruktywnie, w dużej mierze bezbłędnie i stosownie do sytuacji komunikacyjnej w realiach przyszłego zawodu, posługiwać się płynnie w piśmie i w mowie różnymi stylami funkcjonalnymi języka niemieckiego

wykazuje gotowość do odpowiedzialnego, w pełni profesjonalnego pełnienia przyszłej roli zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i wymagań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Test, esej, prezentacja, zadania domowe np tłumaczenia, kolokwium pisemne i ustne

Kryteria:

bardzo dobry (bdb; 5,0): – znakomita wiedza, umiejętności bezbłędnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i fonetycznym wystąpienia ustnego w języku niemieckim, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

progi procentowe dla testu gramatycznego, zaliczeń pisemnych, tłumaczeń

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

Kryteria oceny prac pisemnych

Treść:

Uwzględnienie wytycznych tematycznych (Punkty ciężkości ) 6 Punktów

Zwartość logiczna (Koherencja) tekstu 2 Punkty

Poprawność językowa

Gramatyka: Morfologia, Składnia, Słowotwórstwo 7 Punktów

Poziom wyrażeniowy : Dobór słownictwa, urozmaicenie 7 Punktów

Budowa tekstu: płynna narracja, udane łączenie zdań

Odpowiednie relacje czasowe zdań, poprawnie zastosowane spójniki 3 Punkty

Ortografia 3 Punkty

---------------

maksymalnie. 28 Punktów

Ocenianie:

5 (bdb): 27-28 Punktów

4+ (db plus): 25-26 Punktów

4(db): 22-24 Punktów

3+ (dst plus): 19-21 Punktów

3 (dst): 17-18 Punktów

2 (ndst): 00-16 Punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.