Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interkulturowa w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbKIB-DU11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interkulturowa w biznesie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu teorii kultury, komunikacji, typologii kultur oraz wpływu różnic kulturowych na komunikację międzykulturową ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interkulturowej w biznesie; zrozumienie różnorodności kulturowej i jej wpływu na skuteczną komunikację i efektywne działanie w życiu zawodowym; zrozumienie istoty kompetencji interkulturowej w oparciu o różne modele; zdobycie wiedzy na temat wymiarów kultur w świetle różnych ujęć badawczych (m.in. wg Hofstede, Trompenaarsa, projektu GLOBE - Global Leadership & Organizational Behavior Effectiveness); zrozumienie istoty związków pomiędzy kulturą narodową a kulturą organizacyjną; poznanie teorii tzw. standardów kulturowych i jej związków z praktyką szkoleniową w zakresie komunikacji interkulturowej w biznesie; zrozumienie podstawowych zasad zarządzania interkulturowego; zrozumienie podstawowych zasad marketingu interkulturowego; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w Europie; kształtowanie postawy otwartości wobec inności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Czytelnia w Bibliotece Novum, platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach / parach


Pełny opis:

Wprowadzenie pojęć „kultura”, „międzykulturowość”, „komunikacja międzykulturowa”; Kompetencja interkulturowa – definicja i modele; Wymiary kultur wg. Hofstede/ typy kultur wg. Trompenaarsa/ wymiary kultur w projekcie GLOBE; Kultura narodowa a kultura organizacyjna; Standardy kulturowe w teorii i praktyce szkoleniowej z zakresu komunikacji interkulturowej w biznesie; Specyfika zarządzania interkulturowego; Specyfika marketingu interkulturowego

Literatura:

Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2003;

Bolten, Jürgen: Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen: Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015;

Fischer, Katrin/ Thomas, Alexander/ Dünstl, Sonja: Beruflich in Polen. Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte (Handlungskompetenz im Ausland). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007;

Mackiewicz, Maciej (red.): Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo WSB, 2010;

Mikułowski Pomorski, Jerzy: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków: Universitas, 2006

Wilczyńska, Weronika/ Mackiewicz, Maciej/ Krajka, Jarosław: Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019

Efekty uczenia się:

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii kultury i komunikacji; zna wymiary kultur wg różnych ujęć badawczych; ma wiedzę na temat wpływu kultur na komunikację w biznesie, zarządzanie, marketing; potrafi w świetle poznanych typologii kultur oraz na przykładach z praktyki biznesowej scharakteryzować i analizować kulturę niemiecką i polską; wyszukuje informacji dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła polsko- i niemieckojęzyczne; rozumie różnorodność kulturową i jej wpływ na skuteczną komunikację i efektywne działanie; ma umiejętność prowadzenia dyskursu i krytycznej refleksji nad przedstawionymi treściami; ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna. Ocenianie w dyskusji. Analiza materiału audio-wizualnego

Kryteria oceniania:

• od 53% - (50-40 pkt.) - 3,0

• od 68% - (56-51 pkt.) - 3,5

• od 76% - (64-57 pkt.) - 4,0

• od 86% - (69-65 pkt.) - 4,5

• od 93% - (75-70 pkt.) - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)