Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego III (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grPNJN3-DLE36 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego III (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (także pod względem gramatycznym) pisania i wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla tematów realizowanych w trzecim semestrze słownictwa; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki opracowywanych na zajęciach tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach / w parach

Pisanie streszczeń z komentarzem do tekstów przeczytanych na głos przez wykładowcę

Referat

wypowiedź ustna

Skrócony opis:

moduł składa się z 4 zajęć: gramatyki praktycznej, pisanie i 2 zajęć poświęconych kręgom tematycznym, student rejestruje się na każdy komponent modułu w USOS; końcowe sprawdzenie osiągniętych efektów następuje po semestrze w ramach egzaminu pisemnego

Pełny opis:

szkoła i praca

środki masowego przekazu i komunikacji

Pisanie – tematy: szkoła i praca, środki masowego przekazu i komunikacji

Gramatyka

Literatura:

Materiały zestawione w skrypcie dla II roku dla danego zakresu tematycznego: teksty, słuchowiska, filmy, ćwiczenia, itp. uzupełnione o własne materiały prowadzącego, w tym teksty wybrane z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom.

Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch.;

Rug, W. / Tomaszewski, A.: Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. Klett.;

Mikołajczyk, B. / Theobald, P.: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Wagros.;

Földeak, H.: Sag’s besser. Teil 2. (Reihe Deutsch üben, Bd. 6) Verlag für Deutsch.;

Latzel, S.: sprechen von? sprechen über? Übungen zu sinnverwandten Präpositionalverben, Hueber.;

Grimm, H.-J. / Kempter, F.: Kleine deutsche Artikellehre: Ein Übungsbuch. Langenscheidt.;

Białek, E. / Hubicka-Kot, E.: Deutsch für Lerner und Lehrer. Przewodnik leksykalno-gramatyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.;

Buscha, A. / Linthout, G: Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner, Schubert-Verlag.;

Bęza, S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.;

Dreyer, H. / Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber

Efekty uczenia się:

Student/ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników jedno- i dwujęzycznych w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także środków leksykalnych, charakterystycznych dla tematów omawianych w trzecim semestrze. Zna wybrane media niemieckojęzyczne i potrafi z nich korzystać

Potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim oraz korygować popełnione w nich błędy w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych a także leksykalnych, charakterystycznych dla tematów obowiązujących w trzecim semestrze

Argumentuje merytorycznie i formułuje wnioski w języku niemieckim, wypowiadając się ustnie na tematy obowiązujące w trzecim semestrze, zachowując poprawność językową i wykorzystując poglądy innych autorów

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, szczególnie pisemnego streszczania i komentowania tekstów w języku niemieckim i/lub tłumaczenia zdań (na podstawie kręgów tematycznych obowiązujących w trzecim semestrze)

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej (ustnej i pisemnej) w języku niemieckim oraz uczenia się przez całe życie

Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych zadań i projektów oraz przy prowadzeniu dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test gramatyczny)

Kolokwium ustne

Test (gramatyka; leksyka; tłumaczenie zdań)

Sprawdzenie umiejętności tłumaczenia zdań

Referat

Prace pisemne (streszczenie tekstu + własny komentarz)

Dyskusja

Współpraca w grupie / w parach

Samodzielna wypowiedź ustna

Świadomość własnych błędów oraz ich samodzielna poprawa

* Ocena z zaliczenia wynika opcjonalnie w zależności od typu zajęć z: ocen prac pisemnych, tłumaczeń, testów leksykalnych, gramatycznych, wypowiedzi ustnej / referatu

* Testy leksykalne, gramatyczne oraz tłumaczenia na zaliczenie testują poszczególne, omawiane na zajęciach zagadnienia leksykalne i gramatyczne

*Wypowiedź ustna i streszczenie tekstu z własnym komentarzem oraz tłumaczenie będą oceniane tylko na egzaminie w semestrze letnim

Egzamin w semestrze zimowym składał się będzie z testu gramatycznego obejmującego zagadnienia omawiane w semestrze zimowym.

Ocena wypowiedzi ustnej / referatu

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Kryteria oceny streszczeń z komentarzem (Inhaltsangabe mit Kommentar) pisanych na ćwiczeniach (w semestrze zimowym podane kryteria mają charakter orientacyjny)

• Punkty za prawidłowe oddanie treści oraz za wykonanie zadań: 6

• Punkty za gramatykę: 8

• Punkty za wyrażanie się: 8

• Punkty za ortografię: 2

• Spójność: 4

• Użycie złożonych struktur gramatycznych i bogate słownictwo: 4

• Umiejętność wyrażania opinii (komentarz): 3

• Maksymalna liczba punktów: 35

Ilość słów: 200-250

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100% (31,75-35p.)

• dobry plus (+db; 4,5): 83-90% (29-31,5p.)

• dobry (db; 4,0): 75-82% (26,25-28,75p.)

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 68-74% (23,75-26p.)

• dostateczny (dst; 3,0): 60-67% (21-23,5p.)

niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59% (0-20,75p.)

Ocena tłumaczeń i testów leksykalnych (zaliczenie), ocena gramatyki (zaliczenie i egzamin)

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100%

• dobry plus (+db; 4,5): 85-90%

• dobry (db; 4,0): 77-84%

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-76%

• dostateczny (dst; 3,0): 60-68%

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Stefański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.