Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grHLNIEk-DL34 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z głównymi tendencjami i zjawiskami w literaturze niemieckojęzycznej lat 1918-1945, ze szczególnym naciskiem na literaturę i instytucje życia literackiego w Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy; kształtowanie umiejętności krytycznego analizowania i interpretowania reprezentatywnych utworów literackich; kształtowanie umiejętności rozumienia kluczowych zjawisk literatury w ich powiązaniu z procesami historycznymi i kulturowymi; rozwijanie świadomości kształtowania się form i gatunków literackich w procesie zmian historycznych; rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy; umiejętności zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+ wg ESOKJ

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

do modułu należy egzamin 09-grHLNIE-DLE3

Pełny opis:

Literatura i kultura niemieckojęzyczna po I wojnie światowej

Podstawowe zagadnienia dotyczące literatury i kultury niemieckiej w okresie Republiki Weimarskiej

„Neue Sachlichkeit” w literaturze niemieckiej

Literatura i system literacki w III Rzeszy

Literatura niemiecka na emigracji

Kluczowe zagadnienia dotyczące literatury tzw. emigracji wewnętrznej

Literatura niemieckojęzycznej w okresie II wojny światowej

Literatura:

Literatura prymarna:

Literatura wskazana przez prowadzącą/prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze.

Literatura sekundarna:

Literatura wskazana przez prowadzącą/prowadzącego, przykładowo: E. Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur, 3. Band: Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur, Tübingen 1988; B. Baumann / B. Oberle, Deutsche Literatur in Epochen, Ismaning 1985; W. Beutin (u.a.), Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart (u.a.) 2013; H. Hürten (Hg.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Bd. 9, Weimarer Republik und Drittes Reich: 1918-1945, Stuttgart 2000; G. Pankau, Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit, Darmstadt 2010; H. R. Paucker (Hg.), Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung: Neue Sachlichkeit, Literatur im 3. Reich und im Exil, Bd. 15, Stuttgart 1993; H. Wiegemann, Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, Würzburg 2005; V. Žmegac, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Bd.: 1918-1980, Königstein - Ts. 1984.

Efekty uczenia się:

student/ka rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego lat 1918-1945

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej tego okresu

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych)

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji

Egzamin pisemny lub ustny

Pisemna praca zaliczeniowa -forma w gestii prowadzącego: praca semestralna lub kolokwium zaliczeniowe

Test ze znajomości lektur

Pisemna praca zaliczeniowa do wyboru prowadzącego: praca semestralna, kolokwium:

Zgodność z tematem; właściwy dobór źródeł; umiejętna analiza omawianych zjawisk w oparciu o poprawnie przytaczaną literaturę przedmiotu; właściwa struktura i argumentacja; dobór adekwatnych środków językowych; poprawność językowa; poszanowanie własności intelektualnej.

Ocena aktywności w dyskusji: częstotliwość wypowiedzi, trafność przytaczanych argumentów, adekwatność środków językowych, otwartość na opinie innych, zaangażowanie w pracę w grupach

Skala ocen dla pisemnej pracy zaliczeniowej, testu z lektur, egzaminu:

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie bardzo dobrym

4,0 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie dobrym

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.