Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grGWJRk-DL56
Kod Erasmus / ISCED: 09.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego V
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie ze składnią języka rosyjskiego, modelami opisu, przyswojenie głównych terminów syntaktycznych

przekazanie wiedzy o stosunkach syntagmatycznych między wyrazami, nabycie umiejętności określania stopnia spójności pomiędzy składnikami tekstu, umiejętność analizy związków akomodowanych i nieakomodowanych.

przygotowanie do analizy zdania prostego, właściwa interpretacja członów zdania i ich funkcji

wyrobienie umiejętności modelowania wypowiedzeń na podstawie schematów strukturalnych, zapoznanie z wypowiedzeniami pełnymi i niepełnymi

wyrobienie umiejętności rozpoznawania struktur wielopredykatywnych i ich właściwy opis strukturalno-semantyczny

rozwijanie zdolności identyfikowania różnych typów wypowiedzeń ze względu na strategię nadawczo-odbiorczą tekstu, rozróżnianie i określanie różnego typu operatorów

utrwalanie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu morfologii języka rosyjskiego oraz ogólnej wiedzy z gramatyki języka rosyjskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Na stronie domowej Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM: www.ifros.amu.edu.pl

Pełny opis:

Miejsce składni w gramatycznym systemie języka. Słowoforma w opisie składniowym.

Relacje między składnikami (Akomodacja składniowa, typy związków akomodowanych i nieakomodowanych). Stosunki gramatyczne pomiędzy wyrazami.

Stosunki parataktyczne i hipotaktyczne. Określanie związków luźnych, stałych i sfrazeologizowanych.

Pojęcie zdania (wypowiedzenia) jako podstawowej jednostki opisu składniowego. Rodzaje wypowiedzeń i ich funkcje.

Zdanie pojedyncze. Schemat strukturalny zdania prostego. Predykacja. Związki główne i poboczne.

Opis składników wypowiedzenia pojedynczego (podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, okolicznika, przydawki).

Klasyfikacje i typy zdań prostych. Schematy strukturalne zdań prostych.

Struktury wielopredykatywne - zdania złożone. Definicja zdania złożonego. Schematy strukturalne zdań złożonych.

Wypowiedzenia złożone współrzędnie i podrzędnie. Rodzaje wypowiedzeń złożonych współrzędnie. Rodzaje wypowiedzeń złożonych podrzędnie.

Pojęcie spójności tekstu. Strategia nadawczo-odbiorcza tekstu. Charakterystyka i rodzaje operatorów tekstowych. Operatory modyfikacji treściowej i nawiązania międzywypowiedzeniowego.

Ćwiczenia interpunkcyjne w zdaniach prostych i złożonych.

Literatura:

1. Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, cz. 1-4, Warszawa 1986-1987.

2. Cz.Lachur, Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 2002.

3. Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. II, Москва 1980.

4. В.А.Белошапкова, Современный русский язык; Изд-во: М.: Высшая школа 1981.

6. A. Bielanin, Z. Czapiga, Современный русский язык, cz. 3, Rzeszów 1998.

7. Н.С. Валгина, Синтаксис современного русского языка, Москва 2000.

8. Современный русский язык, под ред. Н.М. Шанского, Москва 1981

Efekty uczenia się:

student zna modele opisu składniowego i charakteryzuje główne pojęcia składniowe; rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy z gramatyki języka rosyjskiego; analizuje i rozpoznaje różne typy związków syntagmatycznych; prawidłowo interpretuje związki akomodowane i nieakomodowane;

prawidłowo interpretuje modele zdań prostych na podstawie schematów strukturalnych, potrafi zinterpretować zdanie w zależności od aspektu analizy, rozróżnia człony zdania; wybiera właściwe techniki wypowiedzeń ze względu na strategię nadawczo-odbiorczą tekstu, umiejętnie rozróżnia operatory tekstowe, operatory modyfikacji treściowej i nawiązania międzywypowiedzeniowego; rozpoznaje typy zdań złożonych i potrafi je opisać z punktu widzenia struktury i semantyki.

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim i rosyjskim; stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych, jest zorientowany na poprawność składniową wypowiedzi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta na zajęciach, ocena poprawności wykonania ćwiczeń i poprawności stosowania terminów składniowych, praca zaliczeniowa pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)