Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grGWJRk-DL36 Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego III
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie z morfologią języka rosyjskiego, przyswojenie podstawowych terminów z zakresu morfologii obejmujących autosemantyczne i synsemantyczne części mowy; przekazanie wiedzy o kategoriach gramatycznych poszczególnych części mowy, nabycie umiejętności wyróżniania ich w tekstach, zapoznanie z typami odmiany ze zwróceniem uwagi na nieregularności, umiejętność odmiany części mowy; przygotowanie do interpretacji morfologicznej, właściwa analiza poszczególnych części mowy w zdaniach; wyrobienie umiejętności odmiany wyrazów; wyrobienie umiejętności rozpoznawania odmiennych i nieodmiennych części mowy i ich właściwy opis morfologiczny; rozwijanie zdolności identyfikowania różnych typów odmiany i ich utrwalanie poprzez ćwiczenia ustne i pisemne; utrwalanie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł bibliograficznych; rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

W przyszłości przewiduje się włączenie nauczania zdalnego

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu morfologii języka polskiego, słowotwórstwa rosyjskiego oraz ogólna wiedza językowa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład problemowy

Dyskusja

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Skrócony opis:

w sytuacjach uzasadnionych poziomem znajomości języka rosyjskiego na zajęciach używa się również języka polskiego; moduł składa się z wykładu 09-grGWJRw-DL22 i konwersatorium

Pełny opis:

Miejsce morfologii w gramatycznym systemie języka. Pojęcie znaczenia, formy i kategorii gramatycznej. Autosemantyczne i synsemantyczne części mowy i relacje między nimi; Rzeczownik jako część mowy. Kategorie gramatyczne i leksykalno-gramatyczne rzeczowników oraz typy ich odmiany. Substantywizacja przymiotników; Przymiotnik jako część mowy. Leksykalno-gramatyczne klasy przymiotników. Kategoria liczby, rodzaju i przypadka przymiotników rosyjskich. Stopniowanie przymiotników. Pełne i krótkie formy przymiotników; Liczebnik jako część mowy. Leksykalno-gramatyczne klasy liczebników. Odmiana liczebników i ich związki z innymi częściami mowy; Zaimek jako część mowy. Typy zaimków. Schematy odmiany zaimków; Czasownik jako część mowy. Bezosobowa forma czasownika i jej znaczenia. Kategorie gramatyczne czasowników. Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłych. Czasowniki bezosobowe i kategoria stanu; Imiesłów jako część mowy. Rodzaje, tworzenie i odmiana imiesłowów. Adiektywizacja i substantywizacja imiesłowów; Przysłówek jako część mowy. Leksykalno-gramatyczne klasy przysłówków. Tworzenie i stopniowanie przysłówków; Przyimek jako synsemantyczna część mowy. Klasyfikacja i użycie przyimków; Spójnik jako część mowy. Typy spójników i ich funkcje składniowe; Partykuła jak część mowy. Klasyfikacja i znaczenie partykuł; Wykrzyknik jako część mowy. Znaczeniowa klasyfikacja wykrzykników.

Literatura:

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, cz. 1-4, Warszawa 1986-1987; Cz.Lachur, Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 2002; Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. I, Москва 1980; S. Bałut, A. Bielanin, Совревенный русский язык. Словообразование. Морфология. Ćwiczenia z komentarzem cz. II, Rzeszów 1998; Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, Современный русский язык. Морфология, Москва 1979.

Efekty uczenia się:

student/ka zna podstawowe terminy z zakresu morfologii obejmujące autosemantyczne i synsemantyczne części mowy; posiada wiedzę o kategoriach gramatycznych poszczególnych części mowy oraz potrafi wyróżniać je w tekstach; analizuje i rozpoznaje różne typy odmiany, dostrzegając nieregularności; prawidłowo odmienia poszczególne części mowy; prawidłowo analizuje poszczególne części mowy w zdaniach; potrafi dobierać właściwe typy odmiany wyrazów prawidłowo uwzględniając rodzaj, liczbę, przypadek i inne kategorie gramatyczne; rozpoznaje wyrazy odmienne i nieodmienne i potrafi je zanalizować z punktu widzenia morfologii; korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim i rosyjskim; stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, jest zorientowany na poprawność gramatyczną wypowiedzi

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach; test; zaliczenie końcowe pisemne lub ustne do wyboru prowadzącego; egzamin ustny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – wystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niewystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Janik-Borecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.