Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o współczesnym Izraelu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WWI-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o współczesnym Izraelu
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIhe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii, prawa, kwestii religijnych w Izraelu kształtujących tożsamość współczesnego Izraelczyka oraz ich wpływ na osobliwość kultury izraelskiej;

Wyrobienie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł naukowych;

Rozwinięcie umiejętności przygotowania i zaprezentowania referatu.
Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 przekazanie wiedzy z zakresu historii, prawa, kwestii religijnych w Izraelu kształtujących tożsamość współczesnego Izraelczyka oraz ich wpływ na osobliwość kultury izraelskiej

C2 poznanie podstawowych dzieł z zakresu dramaturgii, filmu i muzyki izraelskiej

C3 wyrobienie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł naukowych

C4 rozwinięcie umiejętności przygotowania i zaprezentowania referatu

C5 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Narodziny syjonizmu i Palestyna przed powstaniem państwa Izrael

Powstanie Izraela i historia kształtowania się jego granic

Problem palestyński

Ustrój Izraela, partie polityczne i polityka zagraniczna

Żydzi Aszkenazyjscy i Sefardyjscy w Izraelu oraz ich kultura

Kwestie religijne w Izraelu

Kobiety i mniejszości w Izraelu

Wojsko i kwestie militarne w Izraelu

Problemy współczesnego Izraela. Współczesna tożsamość izraelska

Jerozolima z perspektywy trzech religii

Teksty kultury a współczesny Izrael

Literatura:

Literatura polskojęzyczna:

Albin, Bernard, Tokarz, Grzegorz (red.). 2007. Izrael i Autonomia Palestyńska: wybrane aspekty polityczne i prawne. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Arendt, Hannah. 2010. Eichman w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Bojko Krzysztof .2006. Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Grupińska, Anka. 2008. Najtrudniej jest spotkać Lilit: opowieści chasydzkich kobiet. Budapeszt, Kraków : Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs.

Herze, Teodor. 2006. Państwo żydowskie: próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, Surzyn Jacek (przekł.). Kraków: Austeria.

Schulze, E. Kristen. 2010. Konflikt arabsko-izraelski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Segev, Tom. 2012. Siódmy milion. Izrael – piętno Zagłady. Warszawa: PWN.

Shapira, Anita. 2018. Historia Izraela. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Skorek, Artur. 2015. Żydowskie ugrupowania religijne w państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu. Kraków: NOMOS.

Literatura angielskojęzyczna:

Gerber, Yoav. 2011. Nation and history: Israeli Historiography between Zionism and Post-Zionism. London: Vallentine Mitchell.

Hofnung, Menachem. 1996. Democracy, Law and National Security in Israel. Jerusalem: The Hebrew University.

Kimmerling, Baruch (ed.). 1989. The Israeli State and Society: Boundaries and Frontiers, New York: State University of New York Press.

Mahler, Gregory, Mahler Alden R.W. 2010. The Arab-Israeli Conflict: an Introduction and Documentary Leader. London, New York: Rutledge.

Morris, Benny. 2001. Righteous Victims. A history of the Zionist-Arab Conflict 1881-2001. Vintage Books.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

- Posiada wiedzę z zakresu historii, polityki, prawa, kwestii religijnych, mniejszościowych i kulturowych Izraela.

- Wymienia i rozumie najważniejsze procesy historyczne, polityczne i socjologiczne składające się na tożsamość izraelską.

- Zna wybrane teksty kultury traktujące o współczesnym Izraelu.

- Potrafi przygotować i zaprezentować referat na temat wybranego przez siebie zagadnienia.

- Zna literaturę przedmiotu i potrafi krytycznie ustosunkować się do poruszanych problemów.

- Posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi wybranych zjawisk w jęz. hebrajskim.

- Jest świadom różnic kulturowych oraz jest gotowy na podjęcie dialogu z Izraelczykiem.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): Bardzo dobra znajomość historii, polityki, prawa, kwestii religijnych w Izraelu, bardzo dobra znajomość podstawowych dzieł z zakresu filmu i muzyki izraelskiej, bardzo dobrze rozwinięta umiejętność krytycznego korzystania ze źródeł, bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i zaprezentowany referat.

dobry plus (+db; 4,5): Jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie referatu.

dobry (db; 4,0): Możliwy szerszy zakres niedociągnięć: dobra znajomość historii, polityki, prawa, kwestii religijnych w Izraelu, dobra znajomość podstawowych dzieł z zakresu filmu i muzyki izraelskiej, referat na poziomie dobrym, znajomość i umiejętność krytycznego korzystania ze źródeł na dobrym poziomie.

dostateczny plus (+dst; 3,5): Zadowalająca znajomość historii, polityki, prawa, kwestii religijnych w Izraelu, zadowalająca znajomość podstawowych dzieł z zakresu, filmu i muzyki izraelskiej, słabsza znajomość literatury przedmiotu, słabszy referat.

dostateczny (dst; 3,0): Zadowalająca znajomość historii, polityki, prawa, kwestii religijnych w Izraelu, zadowalająca znajomość podstawowych dzieł z zakresu filmu i muzyki izraelskiej, słabszy referat.

niedostateczny (ndst; 2,0): Niezadowalająca znajomość historii, polityki, prawa, kwestii religijnych w Izraelu, niezadowalająca znajomość podstawowych dzieł z zakresu filmu i muzyki izraelskiej, bardzo słaba znajomość literatury przedmiotu, bardzo niestarannie przygotowany referat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ratajczyk
Prowadzący grup: Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ratajczyk
Prowadzący grup: Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ratajczyk
Prowadzący grup: Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)