Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o kulturze chińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WOKCH-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o kulturze chińskiej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z elementarnym zakresem wiedzy dotyczącej podstaw cywilizacji chińskiej.

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu kulturoznawstwa: mitologii, kultury, sztuki chińskiej.

Zapoznanie słuchaczy (w zakresie podstawowym) z systemami filozoficzno-religijnymi funkcjonującymi na terenie państwa chińskiego, symboliką, tabu.

Próba zainteresowania studentów dziedzinami sinologii, które mogą stać się przedmiotem ich dociekań podczas studiów i po ich zakończeniu.

Rozwijanie w studentach umiejętności samodzielnego szukania informacji z dziedzin sinologicznych i prawidłowego korzystania ze źródeł (literatury przedmiotowej, literatury podmiotowej).


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki uniwersyteckie, zwłaszcza Biblioteka Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Czytanie wskazanej literatury 15

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 15


SUMA GODZIN 60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2


Pełny opis:

Informacje wstępne nt. Chińskiej Republiki Ludowej.

Mitologia i początki cywilizacji.

Symbolika zwierząt zodiakalnych (ze szczególnym uwzględnieniem smoka).

Symbolika kolorów i roślin.

Tradycyjne święta.

Kalendarz.

Kosmogonia.

Tabu liczb oraz ich wykorzystanie we współczesnej komunikacji przez Internet.

Tabu imion i nazw.

Historia tradycyjnej medycyny chińskiej.

Historia i charakterystyka tradycyjnych strojów narodowych.

Historia tradycyjnego malarstwa.

Historia kinematografii.

Literatura:

‒ Eberhard, Wolfram 2015. Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków. Tłum. Renata Darda. Kraków: TAiWPN Universitas.

‒ Fitzgerald, C. P. 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Tłum. Aleksander Bogdański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

‒ Huang Dehai, Xiang Jing, Zhang Dinghao 2018. Mity i legendy Chin. Wieki chaosu i bohaterów. Tłum. Maria Walczak-Bizoń. [b.m.]: Shanghai Press and Publishing Development Company, Firma Księgarska Olesiejuk.

‒ Kalicki, Włodzimierz 1999. W domu smoka. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

‒ Künstler, Mieczysław Jerzy 1991. Sztuka Chin. Warszawa: Wiedza Powszechna.

‒ Künstler, Mieczysław Jerzy 2008. Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

‒ Olszewski, Wiesław 1987. W kręgu złotego smoka. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza.

‒ Olszewski, Wiesław 2003. Chiny. Zarys kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

‒ Pimpameau, Jacques 2001. Chiny – kultura i tradycje. Tłum. Irena Kałużyńska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

‒ Sidichmienow, Wasilij 1978. Chiny. Karty przeszłości. Tłum. Aleksander Bogdański. Warszawa: Iskry.

‒ Walters, Derek 1996. Mitologia Chin. Tłum. Wisława Szkudlarczyk. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

‒ Wasiliew, Leonid 1974. Kulty, religie i tradycje Chin. Tłum. Aleksander Bogdański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

‒ Żbikowski, Tadeusz 1978. Legendy i pradzieje Kraju Środka. Warszawa: Iskry.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

zna i rozumie podstawowe teorie i metodologię badań z obszaru sinologii w odniesieniu do wybranej dyscypliny;

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane szczegółowe zagadnienia z wiedzy o kulturze obszaru języka chińskiego;

wypowiada się na tematy związane z językiem, literaturą i kulturą chińską, merytorycznie argumentując swoje poglądy i odwołując się do poglądów innych osób;

analizuje procesy oraz zjawiska językowe i literackie, odwołując się do podstawowych teorii i uwzględniając właściwy kontekst geograficzny i historyczno-kulturowy;

docenia znaczenia wiedzy specjalistycznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu kultury chińskiej i problemów językowych;

ma świadomość ograniczeń pozyskanej wiedzy, konieczności jej aktualizowania i dokształcania się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium pisemne

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą Chin, uzupełniana na bieżąco wiedza z zakresu tematyki omawianej na zajęciach, wysoka świadomość roli i znaczenia rozwoju cywilizacji chińskiej dla kultury światowej;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza znajomość zagadnień związanych z kulturą Chin, wybiórczo uzupełniana wiedza z zakresu tematyki omawianej na zajęciach;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą Chin, zadowalająca orientacja w stanie wiedzy z zakresu tematyki omawianej na zajęciach, zadowalająca świadomość roli i znaczenia rozwoju cywilizacji chińskiej dla kultury światowej;

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą Chin, nieuzupełniana wiedza z zakresu tematyki omawianej na zajęciach, słaba świadomość roli i znaczenia rozwoju cywilizacji chińskiej dla kultury światowej;

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą Chin, niezadowalająca orientacja w w stanie wiedzy z zakresu tematyki omawianej na zajęciach, niezadowalająca świadomość roli i znaczenia rozwoju cywilizacji chińskiej dla kultury światowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominik Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)